Базата данни SCIP на живо: възможности и предизвикателства

С базата данни SCIP, ECHA – Европейската агенция по химикалите предоставя днес “банка данни” от вещества, пораждащи сериозно безпокойство в изделията и продуктите, които ще бъдат пуснати на пазара на ЕС. Тя се предоставя на доставящите продуктите дружества. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, биха насърчили циклите на нетоксични материали в ЕС и биха повишили прозрачността през целия жизнен цикъл на изделията и продуктите, включително на етапа на отпадъците.

“Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на базата данни”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA. С това “нашите дружества членки имат и все още участват активно в специализирана група работа, ръководена от ECHA, оформяща процеса на изпълнение на такъв инструмент”, добави г-н Фалчиони.

Макар въвеждането на базата данни SCIP да представлява възможност за преодоляване на пропуските в информационния поток и като цяло да се улесни преходът към по-устойчиво управление на материалите, от първостепенно значение е прилагането на този инструмент да бъде правилно приведено в съответствие с нейните правни изисквания. “APPLiA работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция по химикалите и Комисията, за да гарантира, че базата данни SCIP ще запази интелектуалната собственост на частните дружества”, обясни г-н Фалчиони, подчертавайки значението на SCIP като уникална фуния на масивни количества поверителна информация, да остане напълно в съответствие с правилата на конкурентното право. С това аспектът на правоприлагането на такива правни задължения към базата данни също е от решаващо значение. “Задължителните изисквания трябва да се прилагат, така че да се възпират на свободните импровизации и да се гарантира, че всички продукти на пазара на ЕС са съобразени със SCIP”, обясни Генералния директор на APPLiA.

Правилното прилагане на базата данни на SCIP трябва да бъде приведено в съответствие със своите правни основания и изцяло да зачита частната интелектуална собственост, както и да запазва поверителната бизнес информация, като строг минимум. “Ще бъдем в тесен контакт с ECHA и Комисията, за да гарантираме, че тези аспекти са защитени на всички етапи”, заключи г-н Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/