Съвместно изявление относно необходимостта от преходен период за прилагането на Регламента за батериите

Долуподписаните организации подкрепят целта на Комисията на ЕС за подобряване на устойчивостта на батериите, като същевременно защитават конкурентоспособността на единния пазар. Предвид степента на промените призоваваме съзаконодателите да предоставят на икономическите оператори необходимото време за надлежно прилагане на изискванията.

Макар че предстои да започнат междуинституционални преговори, вече е ясно, че новият Регламент за батериите ще има далечни въздействия върху проектирането, етикетирането и излезлите от употреба и боравене с батериите на захранваните с батерии уреди. Като се има предвид степента на промените и значителната несигурност по отношение на окончателния текст на регламента, призоваваме съзаконодателите да предоставят на икономическите оператори необходимото време за надлежно прилагане на изискванията. Това е особено уместно за всички тях за достъпа до пазара, съответните разпоредби на CE-маркировката с въздействия върху проектирането или етикетирането, които понастоящем се предвижда да се прилагат към влизането в сила (напр. чл. 11, 20). Препоръчваме да:

  • Да се въведе преходен период, за да се гарантира, че отделните разпоредби са приложими не по-рано от 24 месеца след приемането на съответното Ръководство, делегиран акт или акт за изпълнение и
  • Въвеждане на 24 месечен преходен период (чл. 79 или 78 от предложението) между влизането в сила на регламента и неговото прилагане, чрез замяна на текущата дата на прилагане, която е определена за 1 януари 2022 г.

Свалете съвместното изявление от тук