Рецептата да направим Европа “Годна за 55”

С пакета “Fit for 55” Европейската комисия представи днес цялостно преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на енергетиката и климата в подкрепа на ангажимента на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г.

Планира се предложените промени да имат голямо въздействие върху националните политики, както и върху икономическите субекти и гражданите в цяла Европа. “Като сектор ние силно подкрепяме крайната цел на пакета”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на АПЛИА. “През годините индустрията на домакинските уреди работи за осигуряване на все по-ефективни уреди, като активно допринася за насърчаване на по-устойчиви модели на производство и потребление”, обясни той. Пионер в политиките за енергийна ефективност с мерките за екодизайн и енергийно етикетиране, секторът е водещ като парадигма на устойчивостта, като двигател на иновациите и конкуренцията в Европа.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия вървят ръка за ръка, за да се гарантира, че Европа достига крайната си цел за неутралност по отношение на климата. В тази връзка APPLiA призова в общ докумнт на индустрията за признаване на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в сградите като приоритет. Всъщност “постигането на целите е в основата на съгласувана политическа рамка за подкрепа на изпълнението в различните сектори и в крайна сметка да се приложат по-интегрирани и приобщаващи решения за всички”, продължи г-н Фалчиони.

Ролята на финансирането за постигане на тази цел е от ключово значение и е от решаващо значение и за да се даде приоритет. “Предоставянето на права на потребителите на всички равнища е от основно значение за гарантирането, че никой не е изоставен.”

Един от крайъгълните камъни на пакета е Механизмът за корекции на емисиите на въглероден двуоки с емисии (CBAM) — предложение за налагане на данък върху въглеродните емисии, отделяни от някои материали, които се внасят в ЕС. APPLiA преди това коментира инициативата в това видео, като обясни защо проблемът с изместването на въглеродни емисии, разгледан в предложението, би поставил на карта конкурентоспособността на европейската промишленост за производство на готова продукция. ” CBAM следва да действа като гаранция за всички европейски отрасли и да предотврати изместването на въглеродни емисии на всички промишлени сектори”, подчерта г-н Фалчиони, като подчертава първостепенното значение на многостранния диалог с големи икономики като Китай и САЩ, за да се постигнат в крайна сметка целите за климата, като същевременно се запази конкурентоспособността на всички части на промишлеността на ЕС.

Като ключов участник в прехода промишлеността на домакинските електроуреди призовава за последователна и приобщаваща политическа рамка на ЕС, която работи за своите граждани, преследва по-висока степен на устойчивост, като същевременно се запазва единният пазар, насърчавайки конкуренцията в промишлеността и свободата на иновации.

http://www.applia-europe.eu/