Повишаване на устойчивостта на продуктите: определяне на пътя напред

В по-широката рамка на Зеления търговски механизъм на ЕС и плана за действие за новата кръгова икономика Европейската комисия обяви инициатива за устойчиви продукти, насочена към привеждане на всички продукти на пазара на ЕС в съответствие с техническите стандарти за устойчивост и по този начин годни за постигане на неутрална по отношение на климата, устойчива на ресурсите и кръгова икономика. Законодателната инициатива ще включва преразглеждане на Директивата за екодизайна, разширяване на нейния обхват извън свързаните с енергопотреблението продукти и допълнително действие за кръговата икономика.

APPLiA Europe, представляваща индустрията на домакинските уреди, бе поканена да се включи в онлайн конференцията, организирана от Lighting Europe, относно устойчиви продукти и бъдещето на екопроектирането. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, сподели вижданията и опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите и насърчава споделянето на по-устойчива практика сред европейските граждани.

“Разчитайки на повече от 20 години на прилагане, настоящата Директива за екодизайн се оказа изключително ефективен инструмент за регулиране на продуктите, за които първоначално е била проектирана”, започна Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Трябва да се възползваме от тази история за успех, без да отваряме съществуващото законодателство, а вместо това да разчитаме на специфичен за продукта и основан на факти подход”. „Всъщност приемането на една обща методология би могло да компрометира вече функциониращата система, която е в състояние сама по себе си да се справи с други въпроси, свързани с материалите и ефективното използване на ресурсите. Като се основава на това, паралелните законодателства трябва да се разглеждат за неенергийните продукти, за да се гарантира постигането на крайната цел за устойчивост”, каза г-н Фалчиони. „С оглед на това, приложимостта е ключов аспект на проблема, да бъде адаптиран и прилаган на база продукт по продукт”.

Необходими са съвместни усилия на всички равнища, за да се отговори по най-добрия начин. В действителност последното десетилетие регистрира нарастваща тенденция в световното търсене на по-ефективни и устойчиви продукти, за да се намали потреблението на енергия и ресурси. В този контекст трябва да гарантираме, че е въведена ефективна стратегия, която да превърне съществуващите предизвикателства във възможности за Европа и да постигне най-добре устойчивостта. С цел да подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който придружава потребителите от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите и показва постиженията на индустрията, както се основава на цифрови данни. За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/