F – газове: Среща на заинтересованите страни

Срещата на  заинтересованите страни, проведена на 06.5.2021 г.,  се съсредоточи върху процеса на преглед на Регламента за F-газове.

Онлайн събитието имаше над 340 участници. Първа точка в програмата беше основната презентация на лекторите. Г-жа Клара де ла Торе (заместник-директор на ГД “Действия по климата”) започна с напомняне на участниците, че Парламентът и Съветът постигнаха споразумение за новите цели на ЕС в областта на климата до 2030 г. и до 2050 г. Споразумението е да се намалят емисиите на парникови газове с поне 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. Настоящият регламент за F-Gas ще намали емисиите с 40 %. Следователно, още много неща предстои да се направят. Регламента е част от процесите на трансформация и преход. От ключово значение ще бъде преразглеждането на съответните законодателни актове на ЕС, за да може да се постигне с новото законодателство на ЕС в областта на климата (т.е. пакета “пригодност за 55 г.”). По-късно тази година ще представим ново предложение за регламент за F-Gas. F-газовете трябва да станат 2.5% от общите емисии на GHG на ЕС, следователно още много трябва да се  направи. Технологичният напредък е от ключово значение и ще има централна роля в разработването и внедряването на екологично съобразни и чисти технологии. Новият Регламент за F-Gas на ЕС ще гарантира повишаване на амбициите по отношение на изменението на климата и също така ще бъде в пълно съответствие с Монреалския протокол. Незаконните дейности с флуоровъглеводородите ще бъдат приоритетна ситуация за справяне с проблемите във възможно най-кратък срок. Политиките за по отношение на F-Gas ще улеснят държавите членки да повишат амбициите и осведомеността си за постигането на новите цели на ЕС в областта на климата, ЕС ще бъде водещият континент по този въпрос. От съществено значение ще бъде разширяването на пазарите за благоприятстващи климата газове за останалата част от света. Въвеждането на тези благоприятстващи климата алтернативи в ЕС и в останалата част на света ще бъде основен приоритет и за Комисията.

Консултантът представи проучването, като подчерта целта и въпросите за оценка по отношение на петте критерия( i) ефективност, (ii) ефикасност, (iii) целесъобразност, iv) съгласуваност и v) добавена стойност за ЕС. Консултанта показа първо ключовите констатации съгласно критериите за ефективност. Основното послание тук е, че моделирането на данните показва, че първоначалните цели в областта на климата, поставени за 2030 г., може да не бъдат постигнати напълно, тъй като целта за намаляване на емисиите до 2030 г. ще бъде надвишена от около 9 мегатона CO2eq. На участниците бяха представенивъзможности за различни политики и сценарии.

Презентацията, използвана за семинара на заинтересованите страни можете да видите на: Fgas-Workshop060521_presentation_FINAL.pdf