Нов електронен портал Access2Markets

Европейската комисия разработи нов електронен портал Access2Markets, който обединява и разширява информацията, съдържаща се в поддържаните доскоро База данни за достъп до пазара (Market Access Database) и База данни EU Trade Helpdesk.

Аccess2Markets  е наличен на адрес https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/ и има за цел да осигури лесен достъп за всички износители и вносители в Европейския съюз до подробна информация за условията за износ / внос в трети  страни и в Съюза. Новият портал съдържа информация за: прилагани мита и данъци; митнически процедури; правила за произход; пречки пред търговията; изисквания към продуктите; статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света;  практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства за внос/износ на стоки и услуги; уроци; търговска терминология; видео-препоръки на успешни малки и средни предприятия, които осъществяват външнотърговска дейност. Освен това порталът разполага с инструмент за прилагане на правилата за произход /ROSA/, който обяснява правилата и предлага подробен контролен списък за определяне на произхода на конкретен продукт. Не на последно място, порталът поддържа формуляр за докладване на бариери пред търговията, прилагани от страни извън Европейския съюз и  формуляр за докладване на нарушения на ангажименти в областта на устойчивото развитие, произтичащи от сключени от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни или нарушения на правилата, свързани с прилагането на Общата система за преференции. Чрез двата формуляра, може да се докладва директно на Европейската комисия за бариери пред търговията, прилагани от страни извън ЕС или за нарушения на договорености, свързани с устойчивото развитие или на правилата по Общата система за преференции.

През последните месеци Европейската комисия организара множество семинари за популяризиране и разясняване на възможностите на Access2Markets във всички държави членки като събитията се провеждат на официалния език на съответната държава.

На 28 април 2021г. от 9 до 13 часа (българско време) ще се състои дистанционен семинар за практическото използване на електронния портал Access2Markets.

Семинарът ще се проведе на български език и е предназначен преди всичко за българските бизнес организации и предприятия.   Участието е безплатно.

За участие е необходима предварителна регистрация, която следва да бъде направена на следния адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Access2Markets_Workshop_Registration_210428

Непосредствено преди семинара, на регистрираните лица ще бъде изпратен линк за връзка чрез платформата WebEx. 

Технически изисквания за осъществяване на достъпа чрез платформата WebEx:  наличие на компютър, свързан с Интернет и браузър  (например Microsoft Edge или Google Chrome).