Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода. Директивата влиза в сила на 12 януари 2021 г., а държавите членки ще разполагат с две години, за да я транспонират в националното законодателство.

Директивата за питейната вода се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта и е да се защити човешкото здраве от вредните въздействия на замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира, че тя е здравословна и чиста.

Директивата определя основните стандарти за качество на равнище ЕС. Трябва редовно да се наблюдават и проверяват общо 48 микробиологични, химични и индикаторни параметри. Като цяло, насоките на Световната здравна организация за питейната вода и становището на Научния консултативен комитет на Комисията се използват като научна основа за стандартите за качество в питейната вода.

Когато въвеждат Директивата за питейната вода в свое национално законодателство, държавите членки на Европейския съюз могат да включват допълнителни изисквания, например да регулират допълнителните вещества, които са от значение на тяхната територия, или да определят по-високи стандарти. Въпреки това на държавите-членки не се разрешава да определят по-ниски стандарти, тъй като нивото на защита на човешкото здраве следва да бъде еднакво в рамките на целия Европейски съюз.

Минималните  хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека са определени в чл. 11, т. 1. В т.2 на същия член са опрделени сроковете (2024 – 2025 г), в които ЕК трябва да приеме актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека. Комисията трябва да приеме и делегирани актове, за да допълни директивата, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за обхванатите продукти (чл. 11, т. 8)

Обобщено законодателство, свързано с питейната вода можете да намерите на https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html

Пълния текст на директивата можете да намерите и на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083