Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата.  “Докато дигиталната екосистема на ЕС бързо се оформя” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, “въпросите като правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правилата на EDPB са водещи принципи, които трябва да имат предвид.” В този контекст настоящите препоръки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху отворените цифрови екосистеми и, по отношение на свързаните с тях домашни уреди, тяхната функционалност.

Крирптирането се разглежда като начин за гарантиране на поверителност, което означава, че съобщенията или файловете са кодирани така, че те могат да бъдат прочетени само от определени хора или системи. Въпреки това, някои видове криптиране могат да нарушат процесите на устройствата, като блокират потока от данни и по този начин предотвратяват осъществяването на процеса. Такъв би могъл да бъде случаят със свързаните уреди, които често разчитат на оперативна съвместимост с трети страни за изпълнението на определени функции. Команда към свързана фурна например често преминава през сложна цифрова екосистема, за да се получи определена функция. С шифроването на място, този поток може да не работи както е предвидено, като потенциално се прави “свързаната” функционалност на продукта излишна.

Проблемът с криптирането представлява също така критично (или може би невъзможно) предизвикателство за европейските производители, особено за малките и средните предприятия, да криптират своите данни до такава степен, че да са извън възможностите за декриптиране на правителството на трета страна. Подобни операции всъщност биха надхвърлили техническия и финансовия капацитет на повечето МСП. По такъв начин целта на ЕС да направи цифровия преход приобщаващ за гражданите и работниците в ЕС няма да бъде постигната.

“Секторът на домакинските уреди е двигател на цифровите иновации и работи, за да донесе предимствата на цифровизацията в ръцете на гражданите, в дома им.” добави г-н Фалчиони. “По този начин производителите на уреди оценяват правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и гарантират, че те са в съответствие с ангажиментите, поети от GDPR.” Защитата на неприкосновеността на личния живот при предаването на данни и най-съвременната киберсигурност са основен приоритет за сектора на домакинските уреди. Поради тази причина на производителите следва да се има доверие, за да се гарантира кои видове допълнителни мерки са подходящи за нуждите на тяхното предаване на данни, въз основа на анализ за всеки отделен случай, като се вземат предвид естеството на данните, тяхната чувствителност и начина на обработването им.

В цифровата ера гражданите разширяват основните си права с нови електронни права  – данни и неприкосновеност на личния живот в електронните среди, защита от кибератаки, собственост върху данните. Секторът на домакинските уреди цени тези права дълбоко и работи, за да продължи да предоставя продукти при пълното зачитане и подкрепа на електронните права.

Свалете от тука пълната Position Paper

http://www.applia-europe.eu/