Свят пълен с химия

APPLiA за стратегията на ЕС за химикалите за устойчиво развитие.

Стратегията на ЕС за химикалите за устойчивостта (EU Chemicals Strategy for Sustainability) беше приета. Комисията на ЕС прие документа на 14. октомври като част от Зелената стратегия на ЕС — новата стратегия на ЕС за растеж.

“Светът около нас е пълен с химия. Стратегията на ЕС за химикалите е възможност за по-устойчиво и предизвикано нововъведение”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като същевременно се укрепват пазарните аспекти и се гарантира съгласувано и последователно регулиране на химикалите. Дружествата вече са добре използвани за управление на риска в рамките на специфични законодателства в областта на химикалите, като например Директивата за ограничението на опасните вещества и материалите в контакт с Рамковия регламент за храните. По-ясни политически цели и инструменти могат да водят до продължаване на положителното развитие, но следва да се избягва припокриването с други законодателни актове на ЕС.

Производството на домакински уреди е изградено на принципите на устойчивост през целия жизнен цикъл на уредите, от тяхното производство до края на живота им. Производителите се стремят към най-добрата ефективност и производителност на уредите, постигнати чрез непрекъснати иновации на техники и продукти. Стратегията трябва да запази иновациите, за да укрепи пазара на промишлеността на ЕС, посочи комисаря на ЕС Virginijus Sinkevičius, като същевременно коментира плана за химикалите. Стратегията следва наистина да продължи да стимулира вътрешния пазар, за да гарантира опазването на околната среда и благосъстоянието на хората и да създава доверие за потребителите.

“Що се отнася до етапа на отпадък, ние вярваме, че иновативните технологии за рециклиране могат да представляват обещаващо решение за решаване на проблема с наследените вещества” продължи Паоло Фалчиони, като се обърне внимание на крайния етап от жизнения цикъл на продукта. В този смисъл установяването на специфично за сектора сътрудничество между производителите на домакински уреди и производителите на рециклиращи продукти ще донесе ползи само за цялото общество. Разработването на специфични технологии за рециклиране в зависимост от продуктите, които ще се третират, ще помогне за идентифицирането и отстраняването на критични вещества, като се подобри общото производство на процесите на рециклиране.

Що се отнася до използването на възстановени материали и рециклирано съдържание, използвано в продуктите, определянето на задължителни изисквания би попречило неоправдано на пазара на вторични суровини, който вече осигурява възстановени материали. Възстановеното материално съдържание в новите продукти не може лесно да бъде измерено и в резултат на това органите за надзор на пазара не могат да изпълнят задължителни изисквания.” Разбира се, приветстваме практиките за използване на рециклирано съдържание в уреди и подкрепа, че те се случват доброволно и при условие, че доставките на безопасни рециклирани материали с високо качество, в достатъчни количества и на пазарна конкурентна цена са предоставени на производителите.”

http://www.applia-europe.eu/