Колко добре познавате платформата I4R?

Платформата I4R е лесен за използване инструмент за комуникация, който спомага за по-нататъшното увеличаване на резултатите от рециклирането в електрическия и електронния сектор, като същевременно намалява разходите за съответствие както за производителите, така и за производителите на отпадъци. Стартира през 2018 г. и дава възможност за обмен на информация между производителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и рециклиращите машини за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и производители на ЕЕО.

Член 15 от Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО изисква от производителите на ЕЕО да предоставят безплатно информация относно подготовката за повторна употреба и третирането на всеки вид ново ЕЕО, пуснато за първи път на пазара на ЕС. Платформата I4R позволява на производителите на ЕЕО да го направят.

Чрез платформата потребителите могат да получат достъп до данни за наличието и местоположението на материали и компоненти, които се нуждаят от отделно третиране според изискванията. Информацията е налична на ниво категория продукти за тези 5 категории:

  • Големи домакински уреди
  • Малки уреди
  • Уреди за охлаждане и замразяване – оборудване за обмен на температура
  • ИТ оборудване
  • Екрани

Цялата допълнителна информация за платформата можете да намерите в тази дигитална брошура

http://www.applia-europe.eu/