Позиция на APPLiA България относно изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

APPLiA България в качеството си на представително сдружение на производителите на домакински електроуреди в България категорично НЕ подкрепя текста на § 48 от проекта на ЗИД на ЗУО за промени в Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.

Tекстът в член 21 б1, ал. 1 на §48 от проекта на ЗИД на ЗУО  „…,като за тази цел използва формата и инструментите, предоставени от Агенцията” противоречи на чл. 9 (1), б.“и“ от Директива (ЕС) 2018/851, тъй като надхвърля определения в него обхват, посочващ, че „…всеки доставчик на изделие съгласно определението в член 3, точка 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, предоставя на Европейската агенция по химикали информацията по член 33, параграф 1 от посочения регламент.”

На практика добавеният текст в §48 “формата и инструментите, предоставени от Агенцията” надхвърля непропорционално обхвата на чл. 33 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 с включването от Европейската агенция по химикали на допълнителни данни за категории материали и смеси, инструкции за управление на отпадъци, граници на концентрации на вещества, пораждащи особено голямо безпокойство, и др. Наред с това, форматa и инструментите на Европейската агенция по химикали са много раздробени и в същото време сложни и създават огромна административна бариера за предприятията, вкл. малките и средни предприятия. Още повече, че голяма част от данните трябва да се събират по веригата на доставки, изисквайки съдействието на компании извън ЕС, чиято дейност не се регулира от REACH.

Пълния текст на позоцията можете да  савлите от ТУК