Оценка и преглед на Директива на ЕС за енергийната ефективност (EED)

Съгласно Европейската зелена сделка Европейската Комисия се ангажира с по-силни действия в областта на изменението на климата. Тя има за цел да оцени как емисиите на парникови газове в ЕС могат да бъдат намалени отговорно с най-малко 50 % до 55 % до 2030 г.  Тъй като ефективното използване на енергията е от ключово значение за постигането на такава цел, прегледът има за цел да предостави информация за това как може да бъде преразгледан ЕФД: постигането на по-високо равнище на намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. допринася за други инициативи на Европейската зелена сделка.

Пътната карта на инициативата можете да видите на страницата на Комисията.

Комисията би желала да изслуша вашите мнения. Пътна карта е отворена за обратна връзка за 7 седмици. Обратната връзка ще бъде взета предвид за по-нататъшното развитие и прецизиране на инициативата. Комисията ще обобщи получения в обобщаващ доклад принос, в който ще се обяснява как ще бъде взета информация и, ако е приложимо, защо някои предложения не могат да бъдат взети. Получените коментари ще бъдат публикувани на този сайт и следователно трябва да се придържат към правилата за обратна връзка.