Предложение за регламент Батерии

Модернизиране на правилата на ЕС

Правото на ЕС има за цел да сведе до минимум вредните последици от батериите върху околната среда. Правилата обхващат пълния им жизнен цикъл — от проектирането и производството до повторната употреба и рециклирането.  В съответствие с Зелената сделка и други политики, свързани с устойчивостта, тази инициатива ще актуализира правилата на ЕС, за да гарантира:

• Всички батерии се произвеждат по устойчив начин (т.е. с малко потребление на ресурси и малко генерирани отпадъци) и могат лесно да бъдат рециклирани

• Всички батерии, използвани на разрастващия се пазар за електрически превозни средства, са устойчиви

Комисията публикува своята оценка на въздействието (IIA Inception Impact Assesment) относно бъдещата законодателна инициатива относно батериите. Документа можете да свалите от https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.