COVID-19 Европейската комисия определя извънредни мерки за прилагане на новия етикет за енергийната ефективност

Европейската комисия определя извънредни мерки за прилагане на новото енергийно етикетиране.

Европейската комисия публикува съобщение относно прилагането на новите изисквания за енергийно етикетиране на перални машини, перални машини, съдомиялни машини и хладилници/фризери. Секторът на домакинските уреди предупреди за възможните отрицателни въздействия върху околната среда от прилагането на регламентите в контекста на COVID-19, което конкретно води до допълнителни въздействия върху околната среда, като ненужното отрязване на новопроизведени домашни уреди, което води до загуба на суровини и увеличени емисии на СО2.

“Приветстваме факта, че Комисията е съгласна, че извънредни мерки трябва да бъдат приложени в отговор на COVID-19 и до известна степен нашата покана беше разгледана в Известието на Европейската комисия, публикувано в Официален вестник”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “В известието става ясно, че материалните ефективност и циркулярността са общи приоритети. Бракуването на напълно функционални нови уреди, като ефект от кризата COVID-19, трябва да се избягва.” В известието се изисква от органите за надзор на пазара на държавите членки да вземат предвид извънредните обстоятелства, причинени от кризата COVID-19, когато се прилага законодателството относно енергийния етикет. Това би могло да позволи на производителите да пускат на пазара натрупаните запаси от продукти, които имат настоящия енергиен етикет и след 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. С това трябва да се избегне ненужното унищожаване на някои нови уреди.

“Сега органите за надзор на пазара трябва да възприемат хармонизиран подход в цяла Европа, за да се запази правилното функциониране на единния пазар на ЕС и да се поддържат еднакви условия на конкуренция за производителите” продължи Паоло Фалчиони. “Затова ние искаме от държавите-членки да действат конструктивно, за да се стремят към общата цел за предотвратяване на ненужното разхищение на ресурси.”

Изтеглете съобщението за медиите

http://www.applia-europe.eu/