Характеризиране на пожарите, причинени от батерии в ОЕЕО

Все повече електрически и електронни продукти в ежедневието съдържат батерии, което прави живота по-удобен или приятен. Въпреки това, същите тези батерии, когато са повредени, причиняват запалване на тези продукти.

През последните няколко месеца организациите, представляващи отрасъла, които управляват събирането и третирането на отработени батерии и електронни отпадъци (ОЕЕО), както и на производители на домакински уреди и потребителска електроника, се събраха, за да обменят мнения по този въпрос, който буди безпокойство, за да се изработят мерки за противодействие на честото възникване на пожари. Проучване сред рециклиращите предприятия доведе до по-добро разбиране на проблема с пожарите във веригата за управление на ОЕЕО. Докладът “Характеризиране на пожарите, причинени от батерии в ОЕЕО”, е изготвен от EuRIC  и Форума на  ОЕЕО  с активен принос на експерти от различни организации, включително съучастващите, а именн EERA, EUCOBAT, Municipal Waste Europe и WEEELABEX Organisation. Целта е да оценят заедно сериозността на проблема.

Проучването показва, че броят на пожарите във веригата за управление на ОЕЕО се покачва и че пожарите се срещат главно в смесените ОЕЕО. Отговорни за пожарите се считат повредените батерии.

“Пожарите в акумулаторите са един от най-важните проблеми, които се отразяват понастоящем на рециклиращите предприятия”, казва Емануел Каракис, генерален секретар на EuRIC, Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии. “Този доклад, основан на фактите, потвърждава, че пожарите се случват на всеки етап от събирането и третирането на ОЕЕО, но ние виждаме по-висока честота по време на третирането и на етапите на логистика и предварителна обработка по време на съхранението”. Проучването показва, че за повечето пожари са свързани с чести, но малки термични събития, които не причиняват или са с малки щети. Най-тежките пожари, идентифицирани от респондентите, са били описани предимно като интензивни пожари и с продължителност между 1 и 6 часа. Повече от една трета от респондентите докладват за един от тези тежки пожари. В доклада се оценяват приблизително средните разходи, свързани с най-често срещаните пожари в 190 000 евро и 1,3 милиона евро за най-тежките пожари.

Докладът съдържа набор от препоръки за допълнително проучване на някои аспекти, които бяха разгледани в проучването, но за които задълбочения анализ е от ключово значение за по-доброто разбиране на проблема. Това включва например последиците за сектора на повторната употреба, ефективността на правилата относно международния автомобилен превоз на опасни товари (ADR) или подробната разбивка на разходите за щетите, причинени от пожари на акумулаторна батерия.

“Този доклад предоставя набор от факти и цифри”, казва Паскал Лерой, генерален директор на Форума на ОЕЕО, международният глас на организациите за отговорност на производителите на електронни отпадъци. “Изключително важно беше да се извърши тази работа колективно на кръгла маса, събирайки най-подходящите представителни организации, за да се развие споделено разбиране на въпросите, които будят безпокойство. В доклад за последващите действия ще бъдат анализирани най-добрите практики за справяне с пожарите, свързани с батериите”, добави той.

За всякакви запитвания по темата, моля, свържете се с euric@euric-aisbl.eu  и  info@weee-forum.org.

Документи за изтегляне:

26.05.2020 – Press Release – Characterisation of fires caused by batteries in WEEE

26.05.2020 – Report – Characterisation of fires caused by batteries in WEEE