Бета версия на базата данни SCIP

Бета версията на базата данни на ECHA е достъпна за тестване.

Във връзка с измененията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH) ECHA (European Chemical Agency, Европейската агенция по химикалите) работи по създаването на база данни съгласно чл. 9.1, б.“и“ от Рамковата директива за отпадъците. Агенцията планира да пусне първата прототипна версия на базата данни на SCIP (Substances of Concern In Аrticles as such or in complex objects(Products)) до края на октомври 2020  г. Бета-инструментът на базата данни ще бъде отворен до пускането на първата прототипна версия.

На последните две уеб срещи на It-User Group са получените мнения от няколко заинтересовани страни. Цялата необходима информация за започване на тестването на бета версията на SCIP може да бъде намерена на линка: https://echa.europa.eu/de/scip-prototype.