Публикуван е новия План за действие за Кръговата икономика

Европейската Комисията обявява Плана като един от основните градивни елементи на Европейския зелен договор — новата програма на Европа за устойчив растеж.

New CEAP

С мерките по целия жизнен цикъл на продуктите, заедно с новия план за действие, Комисията има за цел да направи икономиката на ЕС подходяща за зелено бъдеще, да засили конкурентоспособността на ЕС, като същевременно опазва околната среда и предоставя нови права на потребителите. Този нов план се основава на работата, извършена от 2015 г. насам, и е насочена към проектирането и производството на кръгова икономика, с цел да се гарантира, че използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. Комисията се стреми планът и инициативите да бъдат разработени с активното участие на бизнеса и общността на заинтересованите страни.

В плана са представени мерки за:

 1. Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство относно устойчивата политика в областта на продуктите, за да се гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС продукти са предназначени да издържат по-дълго, по-лесно се използват повторно, ремонтират и рециклират и да включат възможно най-много рециклирани материали вместо първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното остаряване ще бъде преодоляно и унищожаването на непродадени дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 2. Предоставяне на повече права на потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможността за поправяне и дълготрайността на продуктите, за да им помогнат да направят екологично устойчив избор. Потребителите ще се възползват от истинско “право на поправка”.
 3. Акцент върху секторите, които използват най-много ресурси и в които потенциалът за кръговост е висок. Комисията ще започне конкретни действия по:
 • електроника и ИКТ – кръгова инициатива за електроника, която да има по-дълъг живот на продуктите, и ще подобри събирането и третирането на отпадъците от употреба – батерии и превозни средства
 • батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка за батериите за повишаване на устойчивостта и увеличаване на кръговия потенциал на батериите
 • опаковки – нови задължителни изисквания за това, което е разрешено на пазара на ЕС, включително намаляването на (прекаленото)опаковките
  пластмаси – нови задължителни изисквания за рециклирано съдържание и специално внимание към пластмасовите микрочастици, както и биоразградимите пластмаси
 • текстил – нова стратегия на ЕС за текстила за засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и за насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилни изделия
 • строителство и сгради – цялостна стратегия за устойчиво
  изградена околна среда, насърчаваща принципите на кръговост на сградите
 • храни – нова законодателна инициатива за повторно използване на опаковки за еднократна употреба съдове за хранене и прибори за хранене от продукти за многократна употреба в услугите за хранене
 1. По-малко отпадъци. Акцентът ще бъде поставен върху избягването на отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, които се ползват от добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи установяването на хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране в целия ЕС. Планът за действие също така представя редица действия зас цел свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за борба с незаконните превози.

Пълния текст на Плана за действие и Приложението към него