База данни SCIP

Новата рамкова директива 2008/98/ЕО за управление на отпадъците (WFD) определя основните понятия и определения, свързани с управлението на отпадъците, като например определението за отпадъци, рециклиране, оползотворяване. В нея се обяснява кога отпадъците престават да бъдат отпадъци и стават вторични суровини (т.нар. критерии за край на отпадъка) и как да се прави разграничение между отпадъци и странични продукти. Директивата определя някои основни принципи за управление на отпадъците: тя изисква отпадъците да се управляват, без да се застрашава здравето на човека и да се навреди на околната среда, и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се създава неудобство чрез шум или миризми, и без да се засяга неблагоприятно селските околности или местата от особен интерес. Първата цел на всяка политика в областта на отпадъците следва да бъде минимизирането на отрицателните последици от образуването и управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Политиката в областта на отпадъците също следва да има за цел да намали използването на ресурси и да поощрява прилагането на практика на йерархията на отпадъците. За правилното третирането на отпадъците от изключително значение е операторите да до получат информация за съдържанието на опасни субстанции в продуктите. За това в Чл. 9 на директивата е предвидено Европейската Агенция по Химикалите ECHA да създаде нова база данни SCIPSubstances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” (Вещества, които създават безпокойство в изделия или комплексни обекти (Продукти)). Базата данни трябва да функционира от 05.01 2021 г. По смисъла на директивата домакинските електроуреди са комплексни обекти и това поражда задължения за производителите да предоставят информация към базата данни за уредите, съдържащи повече от 0.1% от веществата в Приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006.