Уеднаквени условия за подходящо качествено третиране на ОЕЕО за целия ЕС

Европейската комисия обмисля изготвянето на възможни нормативни актове за определяне на минимални стандарти за качество за третиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО).

Поддръжниците на този документ категорично са на мнение, че е изключително важно да се направи това в стриктно съответствие с европейските стандарти за ОЕЕО. Консултантите, които работят по Подготвително проучване, държавите-членки и Европейската комисия следва да признаят важността на стриктното прилагане на всички изисквания от EN 50625 и EN 50614, пакета от стандарти на CENELEC, който обхваща събирането, транспортиране, повторна употреба и третиране на ОЕЕО и избягване на смесването им с други, тъй като те представляват един цялостен набор от стандарти, които да се прилагат от всички участници по хармонизиран начин в цяла Европа за подобрено управление на качеството на отпадъците.

APPLiA – Home Appliance Europe

DIGITALEUROPE

EERA – the European Electronics Recyclers Association

Orgalim

The WEEE Forum

Изтеглете пълния текст на съвместното изявление.