Новия енергиен етикет на пазара на ЕС

Преди двадесет години ЕС въведе енергийни етикети за електрическите уреди. Етикетите помагат на потребителите и производителите да се обърнат към иновативни енергоспестяващи електрически устройства. Енергийното етикетиране е ключов инструмент на политиката на ЕС за информиране на потребителите за изискванията за енергийна ефективност и други аспекти на околната среда в продуктите. То се познава и използва от 85% от европейците.

ЕС ще преобразува остарелите класове, вариращи от A + + + до D. От 2021-та година някои продукти, свързани с енергопотреблението, ще имат нов етикет, актуализиран и с по-ясен мащаб от A (най-ефикасния) до G (най-малко ефикасен). Сегашната система ще бъде пренастройка за съответствие с новия регламент. Новият етикет ще управлява предлагането и търсенето на енергийноефективни продукти.

Преди въвеждането на новия клас A-G целият пазар следва да бъде добре информиран и подготвен. Европейската Комисия финансира по Horizon 2020 два проекта, целящи пълно и навременно информиране на потребителите, бизнеса и надзорните органи за предстоящите изменения.

BELT има за цел да популяризира новия етикет на две ключови нива: първо повишаване на осведомеността и информиране на потребителите, обществеността и бизнеса, като по този начин им се дава възможност да направят по-добър и по-информиран избор; и второ, подпомагане на производителите, дистрибуторите и търговците на дребно да адаптират своите практики и да използват етикетите с преобразувана скала, за да тласкат иновациите при проектирането на продукти за енергийна ефективност. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор е ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL – Италия.

Label 2020 е проект с всеобхватно действие в подкрепа предимно на потребителите, но също така и на търговците на дребно и потребителите. Те също така планират да използват почти всички видове комуникационни инструменти, като мобилно приложение, уеб сайт, дигитални/печатни брошури, ТВ/радио спотове и др. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY – Австрия, от българска страна участва Сдружение “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ).

APPLiA поддържа редовни контакти с координаторите на проектите.