Европейската комисия публикува регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна

Европейската комисия публикува на 5.12.2019 г в Official Journal of the European Union регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна.

Линк към публикацията в OJ

Първата вълна се състои от 12 регламенти относно екодизайна и енергийния етикет обхващащи:

  • електронни дисплеи
  • перални машини/сушилни
  • миялни машини
  • фризери и хладилници
  • осветление
  • дисплеи
  • хладилни уреди с директна търговска функция

По-долу можете да намерите информация за свързаните с етикирането нови мерки:

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни дисплеи и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1062/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г, като Член 3, точка 1, буква а) обаче се прилага от 1 ноември 2020 г.

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински перални и домакински перални и сушилни за битови нужди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а) и б) се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Директива 96/60/ЕО се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 874/2012 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 септември 2021 г. Точка 1, буква б) от член 3 обаче се прилага от 1 май 2021 г.

Регламент (ЕС) № 874/2012 се отменя, считано от 1 септември 2021 г., с изключение на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, които се отменят, считано от 25 декември 2019 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1060/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) от член 3 се прилагат от 1 ноември 2020 г. година. РОт 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1060/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински миялни машини и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Независимо от това член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) се прилагат от 1 ноември 2020 г. От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя на хартиен носител заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на хартиен носител.

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 01 март 2021 г.