Шаблони за съответствие от APPLiA

Чл. 4 и 12, както и Приложение I към Регламент 2017/1369 на ЕС за определяне на рамка за енергийното етикетиране създават задължения за доставчиците да предоставят известна информация в частта за съответствие на продуктовата база данни EPREL за моделите, които пускат на пазара.

Членовете на APPLiA разработват така наречените “шаблони за съответствие”, за да помогнат на доставчиците да изпълнят тези изисквания. За всяка продуктова група, обхваната от базата данни EPREL, експертите на компанията са направили подробен анализ на специфичните изисквания на делегирания акт за съответните продукти съгласно приложението “техническа документация”, както и на приложенията за измерване и/или изчисление.

Шаблоните са публично достъпни и на уебсайта на APPLiA EU и могат да се използват от фирмите членове APPLiA и от други доставчици. Те бяха споделени също така за информация и с Европейската комисия. От практическа гледна точка шаблоните са разработени във формат Excel. След като бъдат попълнени, те могат да бъдат преобразувани като PDF и след това качени в EPREL. Инициативата на APPLiA отразява споделеното разбиране, което има за цел да засили еднаквото прилагане на изискванията в полза на всички заинтересовани страни. Тези образци очевидно не са изключителни и не обвързват доставчика. Те имат за цел да онагледят начин за качване на информацията за съответствието, като предлагат на доставчиците шаблон и ръководство за съдържанието, което трябва да качат.

APPLiA припомня, за избягване на съмнения, че индивидуалната отговорност на всички заинтересовани страни да гарантират спазването на съответните регулаторни изисквания остава. Шаблоните са насочени към улесняване на членовете в това отношение, но приложението не поема никаква отговорност по отношение на потенциални индивидуални несъответствия. Всеки доставчик е свободен да добави всяка доброволна информация, както е посочено в последния параграф на член 12,5. По същия начин органите за надзор на пазара биха могли да поискат допълнителна информация от доставчиците, както се счита за уместно.

Шаблоните ще се развиват, тъй като се въвеждат нови разпоредби за енергийни етикети. Дългосрочната цел на тази задача е да се работи за параметризиран пренос на данни в частта за съответствие на EPREL. Смятаме, че те могат да бъдат използвани като отправна точка. Наскоро ревизираните продуктови разпоредби за хладилни уреди, перални и миялни машини вече включват такава структура. Допълнителна информация за концепцията и практическата употреба на всеки отделен шаблон може да бъде намерена във всеки лист на Excel в лист “Explanatory Note”.

Всички шаблони можете да намерите ТУК.

 

http://www.applia-europe.eu/