CE маркировка

Буквите “CE”, търгувани на удължения разширения единен пазар в Европейското икономическо пространство (ЕИП) означават, че продуктите, продавани в ЕИП, са оценени, за да отговарят на високите изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката “СЕ” също така подкрепя лоялната конкуренция, като държи всички дружества отговорни към едни и същи правила.

Като нанася маркировката “CE” върху продукт, производителят декларира, че продуктът отговаря на всички правни изисквания за маркировка “СЕ” и може да бъде продаван в рамките на ЕИП. Това се отнася и за продукти, произведени в други страни, които се продават в ЕИП.

Има две основни предимства, които маркировката “CE” носи на предприятията и потребителите в ЕИП:

 • Предприятията знаят, че продуктите, носещи маркировката “СЕ”, могат да се търгуват в ЕИП без ограничения
 • Потребителите се радват на едно и също ниво на здравословност, безопасност и опазване на околната среда в цялото ЕИП.

Подробна информация може да намерите на ТУК

Задължения на производителите

Производителите играят решаваща роля, за да гарантират, че продуктите, пуснати на разширения единен пазар на ЕИП, са безопасни. Те отговарят за проверката дали техните продукти отговарят на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Отговорността на производителя е да извърши оценката на съответствието, да създаде техническото досие, да издаде ЕС декларацията за съответствие и да нанесе маркировката “СЕ” върху продукта. Само тогава този продукт може да се търгува на пазара на ЕИП.

За да постави маркировката “СЕ” върху продукта, производителя трябва да:

 1. Определи приложимите Директива / Мерки по прилагането (Регламенти) (и) хармонизирани стандарти
 2. Провери специфичните изисквания за продукта
 3. Определи дали е необходима независима оценка на съответствието от нотифициран орган
 4. Тества продукта и провери неговото съответствието
 5. Изготви и предостави необходимата техническа документация
 6. Нанася се маркировката и съставя ЕС декларацията за съответствие.

Тези шест стъпки могат да се различават по продукти, тъй като процедурата за оценяване на съответствието е различна. Производителите не трябва да нанасят маркировка “СЕ” върху продукти, които не попадат в обхвата на една от директивите, предвиждащи нейното поставяне.

За продукти, които представляват по-високи рискове за безопасността, като газови котли, безопасността не може да бъде проверена само от производителя. В тези случаи независима организация, по-специално нотифициран орган, назначен от националните органи, трябва да извърши проверката за безопасност. Производителят може да постави маркировката “СЕ” върху продукта само след като това бъде направено.

Вносители и дистрибутори

Вносителите и дистрибуторите помагат да се гарантира, че само продукти, които са в съответствие със законодателството на ЕС и носят маркировката “СЕ”, се предлагат на разширения единен пазар на ЕИП. Тъй като те са посредници между производителите и търговците, те трябва да имат цялостни познания за правните изисквания и да се уверят, че продуктите, които те разпространяват или внасят, ги удовлетворяват.

Вносители

Когато внасят от държави извън ЕС, вносителите трябва да проверят дали продуктите отговарят на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда, преди да ги пуснат на пазара. Вносителят трябва да провери, дали:

 1. Производителят извън ЕС е предприел необходимите стъпки, за да позволи продуктът да бъде пуснат на пазара на ЕС
 2. Има необходимата документация, като например ЕС декларация за съответствие и техническата документация е на разположение при поискване
 3. Е възможен контакт с производителя е възможно по всяко време

Дистрибутори

Дистрибуторите трябва да боравят с продукта внимателно и да не влияят на съответствието му със законодателството на ЕС. Дистрибуторът трябва да знае кои продукти трябва да носят маркировката “СЕ” и съпътстващата документация. Те следва да могат да идентифицират продукти, които не са в съответствие.

Дистрибуторите трябва да могат да докажат пред националните органи, че:

 1. Имат потвърждение от производителя или вносителя, че са взети необходимите мерки
 2. Могат да подпомагат националните органи в усилията им да получат необходимата документация

Ако вносителите или дистрибуторите търгуват с продуктите си под тяхна марка, те поемат отговорностите на производителя. В този случай те трябва да разполагат с достатъчно информация за проектирането и производството на продукта, тъй като те ще поемат юридическата отговорност при поставянето на маркировката “СЕ”.

Потребителите в ЕС

Потребителите в ЕС могат да имат различни преференции, когато става въпрос за цвета или марката на продукти, като например нов лаптоп или играчка за децата им. В същото време те очакват всички продукти на пазара да бъдат безопасни.

Като нанася маркировката “CE” върху продукт, производителят поема пълна отговорност за спазването на всички изисквания за безопасност. За съжаление, поради фалшифициране или злоупотреба с маркировката “CE”, никога не е налице 100% гаранция, че даден продукт, носещ марката, е безопасен.

ЕС укрепи цялата система, състояща се от производители, вносители, дистрибутори, нотифицирани органии органи за надзор на пазара , чрез новата законодателна рамка. Новото законодателство има за цел да намали тежестите върху търговията, като същевременно гарантира високо равнище на безопасност.

 

Какво можете да направите, за да подобрите безопасността на продуктите на пазара?

 Въпреки, че повечето европейски производители, вносители и дистрибутори спазват правилата, потребителите могат също така да играят важна роля за подобряване на безопасността на продуктите:

 • Винаги купувайте продукти от доверени магазини и онлайн обекти: Ако офертата изглежда твърде добра, за да е вярна, може и да е. Надеждните магазини се грижат за продуктите, които продават и обикновено приемат връщания. От друга страна, измамници търговци са склонни да игнорират правилата за здраве и безопасност, и също така могат да продават фалшиви продукти.
 • Прочетете всички предупреждения и инструкции: Бъдете наясно с препоръките за възраст и безопасност, особено в случай на играчки.
 • Винаги Докладвайте за проблем с безопасността: информирайте производителя или търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Освен това се обърнете към съответния публичен орган. Това гарантира, че ще бъдат предприети по-нататъшни стъпки за гарантиране на безопасността на продукта.