Съвместни коментари от индустрията за модулиране на таксите на производителите за ОЕЕО

“APPLiA” и 5 сдружения на индустрията от сектора електрическо и електронно оборудване поискаха от Европейската комисия да приеме правно обвързващи критерии, за да се гарантира еднаквото прилагане на екомодулацията на таксите в цяла Европа, за да се гарантира, че модулирани схеми за таксуване на държавите членки не се отклоняват от хармонизирана рамка на ЕС, както и да се осигури правилното прилагане.

Предложенията са резюмирани в 12 точки:

 1. Таксите трябва да покриват реалните разходи за управление на отпадъците, които са в края на жизнения им цикъл и чрез модулация осигуряват истински стимули за производителите.

2. Критериите, които са в основата на модулацията на таксите, трябва да бъдат хармонизирани на равнище ЕС и съгласувани със съществуващото законодателство на ЕС и свързаните с него европейски и международни стандарти.

3. Тъй като прилагането на модулирани такси за всички ОЕЕО ще бъде изключително трудно, рамката на ЕС и схемите за еко-модулация трябва да стартират прости, т. е. да обхващат само няколко лесни за разбиране критерии и само няколко вида продукти или продуктови категории.

4. Модулирани критерии за таксуване следва да бъдат опростени, подлежащи на изпълнение, както и

5. Трябва да се предприемат мерки за противодействие на злоупотребата с модулирани такси от свободните играчи (онлайн).

6. Съществуващите схеми на EPR за ОЕЕО в държавите-членки и финансовите задължения на производителите трябва да бъдат запазени.

7. Общата сума на таксите, т. е. общият сбор от редовни такси, както и таксите за бонуси и малус, не трябва да надвишават изискването за необходимите разходи по член 8, буква а от директивата.

8. Модулирани критерии за таксите трябва да бъдат определени в тесни консултации със съответните заинтересовани страни, и по-специално с производителите.

9. Модулираното възнаграждение трябва да бъде достатъчно гъвкаво и периодично актуализирано, за да отрази технологичния напредък.

10. Следва да има достатъчно време за изпълнение, за да може производителите да адаптират своите процеси и по-специално дизайна на продуктите.

11. Настоятелно препоръчваме на Европейската комисия да извърши задълбочена оценка на въздействието на концепцията за екомодулация, критериите, въздействията върху околната среда, финансовите последици, съществуващите модулирани схеми за такси в Европа.

12. “Реалните” разходи за края на живота и “рециклируемост” на конкретен продукт могат да се определят само години след пускането на продукта на пазара.

Документа е подписан от: APPLiA, DIGITALEUROPE, EucoLight, LightingEurope, Orgalim, The WEEE Forum

 

Изтеглете пълния текст на документа

 

http://www.applia-europe.eu/