Стъпки напред за да станат сградите по-разбираеми

Очаква се показателят за готовност за интелигентност да представи предимствата, които интелигентните технологии биха могли да донесат за начина на живот на европейците. Секторът на домакински електроуреди подчертава един от ключовите фактори за прилагането му и това е оперативната съвместимост или способността на продуктите да “говорят на един и същ език”.

Така като интелигентните и свързани сгради нарастват по брой, така нараства и участието на заинтересованите страни в разработването на индикатор готовност за интелигентност (SRI), предложен в преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (Energy Performance for Buildings Directive, EPBD). С това ще подобри както отключването на възможности за гъвкавост в интелигентните сгради, така и за внедряването на интелигентни технологии, включително интелигентни уреди.

Въпреки че процеса е все още е отворен е ясно, че е необходимо като първи стъпки да се уточни практическото прилагане на индикатора и уредите в обхвата на измерването така, че да се поддържа работата на интелигентните уреди.

Добавената стойност на показателя ще бъде приемането на Европейска доброволна схема за да се възползваме от интелигентните технологии и водещо до икономии на енергия и подобряване на комфорта на сградите за хората. Постижение, което ще даде нова роля на потребителите, когато става въпрос за интелигентните енергийни системи.

На по-практично ниво дискусията все още продължава за основата на методологията, която ще се използва за индикатора, като тя е опростена експертна оценка или интелигентната енергийна характеристика на сградата. Допълнителни консултации се водят и по определянето на критериите за въздействие, очертаните от изследователския екип осем показателя в първия технически доклад. За да подкрепи рационализирана оценка по този въпрос, APPLiA предложи групиране на критериите в 4 категории, което е от полза за резултата от оценката за отделните стойност по категории, а не като цяло и за да се осигури оптимална оценка за различните сгради и крайни потребители.

Ключът към прилагането на SRI е оперативната съвместимост, където вече са завършени постижения със съществуващите решения, които следва да бъдат взети предвид при разработването на показателя. Съвместната работа с APPLiA, инициативата EEBUS и Energy @ Home, като пример, показа демо на свързани домакински уреди от различни марки, които взаимодействат с енергийния мениджър на дома, като използва език, базиран на SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), общия език за комуникация на домакинските уреди, стартиран през 2015. SAREF представлява ценна и развита онтология в тази област и потенциалът му да се използва в нови области, като сградите, околната среда и интелигентните градове, не бива да се изпуска.

Окончателният доклад на проекта е предвиден за края на юни 2020, което позволява да се разработи индикатор за интелигентна готовност, който може да донесе добавена стойност с ценна информация за собствениците и обитателите на сградите.

 

http://www.applia-europe.eu/