Изграждане на доверие в ориентиран към човека изкуствен интелект

Насоките за етика за надежден изкуствен интелект (AI) са документ, изготвен от експертната група на високо равнище по изкуствения интелект (AI HLEG). Тази независима експертна група беше създадена от Европейската комисия през юни 2018. като част от стратегията за изкуствения интелект, обявена по-рано през тази година.

Европейския алианс за ИИ и срещи с представители на държавите-членки, насоките бяха преразгледани и публикувани през април 2019. Успоредно с това AI HLEG изготви също така и преработен документ, в който се разработва дефиниция на изкуствения интелект, използвана за целите на нейните документи.

 

Пълния текст на Насоките за етика за надежден изкуствен интелект (AI) и повече информация по темата може да бъде намерена на специално разработения от ЕК сайт: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top