Към рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за кръговата икономика

APPLiA Домакински уреди ЕU подкрепя работата на Европейската комисия за разглеждане на възможностите и действията за по-съгласувана рамка на различните свързани с кръговата икономика направления в работата по продуктовата политика, като същевременно се запазва единният пазар, конкуренцията и иновациите.

Тъй като не е възможно да предоставим пълни отговори на онлайн проучването, за да допълним отговора на APPLiA към обществената консултация на Европейската комисия относно “Рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за Кръговата икономика” ние очертаваме по-долу някои по-общи коментари. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с Европейската комисия, тъй като тя разработва своите идеи и дейности в тази област.

Основни послания

  • APPLiA подкрепя инициативи и политики, допринасящи за по-успешна кръгова икономика, която обединява всички обществени участници. Счита, че споделянето на най-добрите практики и използването на основани на пазара стимули следва да бъде приоритетно за стимулиране на кръговата култура.
  • Въпреки че сме съгласни, че ЕС следва да определя правила за продуктите на Европейския пазар, за да ограничи въздействието им върху околната среда, характеристиките на продукта следва да се регулират от закона само ако има действителни доказателства за необходимост от регулиране със съответните изисквания, които могат да бъдат измерва точно и надеждно. Надзорът на пазара трябва да разполага с достатъчно средства, за да гарантира лоялна конкуренция, висока степен на правна сигурност и равнопоставени условия за всички участници.
  • Европейските производители на битови уреди все по-често са обект на противоречаща регулаторна среда. Политиците могат да преследват различни пътища за преминаване към по-кръгова икономика, но трябва да обмислят последствията от избора си, както неизбежните последствия.
  • APPLiA твърдо вярва, че законодателството в областта на продуктите следва да следва програмата за по-добро регулиране, за да се гарантира съгласуваност и правна сигурност. Когато е необходимо, всяко бъдещо законодателство следва да се основава на Новата Законодателна Рамка. Всеки метод за оценка, използван като основа за законодателство, следва да съответства на реалните условия на употреба.

 

Изтеглете Документа за нашата позиция

 

http://www.applia-europe.eu/