Съвместно писмо до Комитета по околна среда относно стратегията на ЕС за 2050

С настоящото писмо долуподписаните бизнес асоциации биха искали да допринесат за обсъждането на резолюцията в рамките на Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаят потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализирани енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

Уважаеми член на Европейския парламент,

Долуподписаните европейски бизнес сдружения приветстват стартирането на европейски дебат след представянето на съобщението “една чиста планета за всички” от Комисията. С настоящото писмо бихме искали да допринесем за резолюцията, която се обсъжда в Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаваме потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност на преход към чиста енергия. Въпреки важната си роля, предлаганите в стратегията пътища не отразяват напълно техния потенциал за увеличаване на гъвкавостта на търсенето.

Интелигентните решения вече позволяват на потребителите от различна големина да взаимодействат с енергийната система, като правят търсенето по-гъвкаво. В електроенергийната система на бъдещето много повече жилищни, търговски и промишлени потребители (или ” prosumers “) ще могат да осигурят гъвкавостта си от страната на търсенето с цифрови и децентрализирани енергийни ресурси чрез иновативни услуги и програми за реагиране на търсенето, използващи мониторинг в реално време, прогнозни анализи и автоматизиран отговор. Освен това потребителите ще могат да взаимодействат с електроенергийната система, като генерират собствена електроенергия (и понякога съвместно електричество и топлинна енергия).

Всички потребители ще се възползват от гъвкавостта на търсенето, също и тези, които не участват пряко в гъвкавото управление на товарите, тъй като ефективността на енергийната система ще се увеличи, а разходите за електроенергия на едро ще бъдат включени в сравнение с прогнозните. Това ще се окаже съществено и за гарантиране интеграцията на променливите възобновяеми енергийни източници, чиито дялове се предвижда да нарастват значително в повечето предложени сценарии на стратегията.

Съобщението на Комисията е съсредоточено върху активното участие на потребителите главно в контекста на промените в поведението, за да се повиши ресурсната ефективност и да се намали търсенето на енергия. Важно е обаче също така да се анализира как гъвкавостта на търсенето, цифровите решения и децентрализираните енергийни ресурси могат да дадат възможност на потребителите да станат истински активни участници в енергийната система и да им позволят да контролират енергийното си потребление в реално време и взаимодействат със системата, с която са свързани по динамичен начин, а не само пасивно.

Всяка липса на фокус в дебата на ЕС относно начина, по който цифровите и децентрализираните енергийни ресурси ще отключат пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето, ще има преки последици на национално равнище. Това вече се случва: много проекти за интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, представени на Комисията от държавите членки през последните седмици, както е предвидено в регламента относно управлението, пропускат да проучат потенциала на реакцията на търсенето и приноса на всички децентрализирани енергийни ресурси за увеличаване на гъвкавостта на системата.

Последният доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата предупреждава, че светът има само 12 години, за да преобрази изцяло своите енергийни системи и икономики или ще претърпи най-тежките последици от изменението на климата. Призоваваме Парламента да възприеме изцяло потенциала на цифровите решения, гъвкавостта на търсенето и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подписалите заедно организации биха искали да предложат добавянето на следните параграфи в проекторезолюцията:

[Европейският парламент]

  • Приветства политическото споразумение, постигнато от институциите на ЕС относно всички досиета на пакета “чиста енергия за всички европейски пакети”, които имат за цел да поставят потребителите в центъра на енергийната система, да насърчават възприемането на по-чисти и по-децентрализирани решения за гъвкавост и при оформянето на децентрализирана, декарбонизирана енергийна система, основаваща се на големи дялове от възобновяеми източници, когато взаимодействието между търсенето и предлагането е цифрово активирано и ефикасно оптимизирано; подчертава, че изменението на климата е както осъществимо, така и благоприятно, ако потенциалът на цифровите децентрализирани енергийни решения бъде напълно използван и ако потребителите са оправомощени да станат активни участници в гъвкавата енергийна система;
  • Счита, че нито един от предложените пътища не отразява напълно потенциала на цифровизацията, реакцията при търсенето и съхранението на енергия и техния принос за овластяване на потребителите от всякакъв размер за взаимодействие с енергийната система и за участие в енергийните пазари чрез гъвкаво търсене, съхранение, възобновяема енергия и високоефективно самогенериране, като същевременно им дава контрол върху техните енергийни данни;
  • Подчертава необходимостта от отразяване във всеки път на ролята на гъвкавостта на търсенето, включително на задълбочено изследване на това как да се направи оптималното използване на всички решения за гъвкавост, за които оперативната съвместимост е от ключово значение и иновативни децентрализирани бизнес модели.

 

PDF версия на писмото

 

http://www.applia-europe.eu/