Доклад от проучването на поведението на потребителите за ангажираността им в кръговата икономика

През декември 2015 г Европейската комисия представи план за действие за кръговата икономика. В този контекст Европейската Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) и ГД “Правосъдие” възложиха Проучване за ангажираността на потребителите с цел за предоставяне на информация, имаща отношение към политиката и за подпомагане изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Окончателния доклад и Резюмето са публикувани на уебсайта на Комисията. Context: The objective of this study was to provide policy-relevant insights on the consumers’ engagement in the circular economy. The study involved several research tasks including literature review in all EU countries as well as third countries, stakeholder interviews, consumer focus groups in 4 EU countries, an online consumer survey in 12 EU countries and an online behavioural experiment in 6 EU countries.

Целта на това проучване беше да се предоставят релевантни за политиката виждания за ангажираността на потребителите в областта на кръговата икономика. Проучването включва няколко изследователски задачи: преглед на литературата във всички страни от ЕС и трети държави, интервюта със заинтересовани страни, фокус групи на потребителите в 4 държави от ЕС, онлайн проучване на потребителите в 12 държави от ЕС и онлайн поведенчески експеримент в 6 държави от ЕС.

Всички научни изследвания са установили, че потребителите като цяло са склонни да участват в практиките на кръговата икономика, но действителната ангажираност е доста ниска. Въпреки че мнозинството от потребителите ремонтират продукти (64%), значителен дял са не ремонтираните продукти (36%), и/или потребителите нямат опит в наемането/лизинга или купуването на продукти втора употреба (~ 90%).

Причината за този нисък ангажимент в практиките на кръговата икономика може да бъде липсата на информация за дълготрайността на продуктите и възможността за поправка, както и липсата на достатъчно развити пазари (например за продукти втора употреба, отдаване под наем, лизинг или споделяне услуги и т. н.).

По време на поведенческия експеримент беше установено, че предоставянето на такава информация е много ефективна за прехвърлянето на решения за покупка към продукти с по-голяма трайност и с възможност за ремонт. Проучването и експериментът също така установиха, че решенията за поправка лесно се нарушават, ако организирането на ремонта изисква усилие.

Констатациите показват, че има голям потенциал да се премахне разликата между готовността на потребителите да участват и тяхната действителна ангажираност. В проучването се правят няколко препоръки за политика за допълнително подобряване на ангажираността на потребителите в областта на кръговата икономика.