Европейски регистър на продуктите за енергийно етикетиране EPREL – Архитектура

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 за определяне на рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС изисква Европейската комисия да създаде база данни за продукти, при която всички нови модели (включително употребявани модели втора употреба), обхванати от делегиран акт (Регламент за енергийно етикетиране), трябва да бъдат регистрирани преди пускането им на пазара на ЕС за първи път.

Базата данни EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) е съставена от две части (виж фигурата) в съответствие с изискванията на регламента:

 • Част за съответствие: защитена база данни, хоствана от Европейската комисия, където се съхраняват всички данни преди всеки модел от продукта да бъде пуснат на пазара на ЕС.
 • Публична (общо достъпна) част: базd данни, която включва съответна публична информация за моделите на продукти, предлагани на пазара на ЕС. Публичната информация се копира редовно от публичните данни в частта за съответствие.

Данните от системата EPREL е достъпна за заинтересованите страни чрез обществен уеб портал, на който ЕК публикува и съответна информация, отнасяща се до рамката на политиката за енергийно етикетиране и екодизайн.

 • Регистрираните доставчици (вносители/производители/упълномощени представители) могат да имат достъп с помощта на конкретен потребителски интерфейс (UI) за въвеждане/редактиране на необходимите данни за обществеността и съответствието. Всеки доставчик може да получи достъп само до своите данни.
 • Регистрираните органи за надзор на пазара на държавите членки (MSAs) могат да имат достъп до частта за съответствие за изпълнение на задълженията им за надзор на пазара и контрол на съответствието. Европейската Комисията може също така да получи достъп до тези данни. Достъпът е ограничен, на базата на принципа “трябва да знае” и се регистрира.
 • Гражданите, търговците на дребно, изследователите и всички други заинтересовани страни могат свободно да получават достъп до цялата информация, съхранена в публичната част.
 • Доставчици, интересуващи се от консултиране действащото законодателство, свързани стандарти, насоки и т. н.

Въвеждане на данни (регистрация)

Доставчиците могат да въвеждат и редактират изискваната информация за продуктовия модел изключително за собствените си модели продукти, в три различни режима:

 • Интерактивни: чрез уеб интерфейс регистрираният доставчик може интерактивно да създава/променя информацията за собствените си модели. Не е възможен достъп до данните за съответствие на конкурентите.
 • Качване на файл: чрез същия уеб интерфейс, регистрираният доставчик може ръчно да качите компресирани (zip) файлове, съдържащи метаданните на моделите за регистрация в XML формат, както и етикетите на продуктите, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, текст, PNG и др. Качваните данни са същите както са определени в “система-към-система” (виж по-долу), но е необходимо ръчно качване от доставчика.
 • Система-към-система: чрез крайна точка eDelivery проверени системи на доставчика могат да изпращат защитени съобщения, съдържащи същия компресиран (zip) файл, съдържащ метаданни на модела регистрации в XML формат, както и етикети на продукти, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, Text, PNG, GIF, JPEG формати.

За да се осигури подходящо ниво на сигурност на данните са приложени всички подходящи мерки (т. е. физическо, техническо и системно потвърждаване/разрешаване и ограничаване на изтеглянето на масови данни).

Езици

Потребителският интерфейс на системата (UI) се предоставя на всички езици на ЕС (с изключение на галски, евентуално малтийски), както е посочено по-долу.

 • Атрибутите на продуктите (т. е. имената на полетата), показани в потребителския интерфейс (т. е. “търговска марка”, “клас енергийна ефективност”, “годишно потребление на електроенергия”, “консумация на енергия” и т. н.) са в съответствие с преведените езикови версии на регламентите;
 • Регламентите не предвиждат, текст за запълване на полета с нечислов атрибут “стойност”. Цифрово кодиране на тези стойности е необходимо за да се даде възможност за неутрални за езика функции за търсене, напр.:
 • За съдомиялни машини (Делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията): “вярно/невярно” или “вградена/не вградене”;
 • За климатици (Делегиран Регламент (ЕС) No 626/2011 на Комисията): “охлаждащ сезон”, “отоплителен сезон”; “по-студен”, “среден”, “топъл”).

Потребителският интерфейс предоставя списъци като падащото меню, радио-бутони или квадратчета за отметки избор/задаване. Потребителският интерфейс може да предоставя и изскачащи речници. Данните, предоставени за качване чрез XML файл или система-към-система трябва да определи подходящ еквивалентен цифров код.

 • За текстови стойности, които да бъдат асоциирани с атрибути в информационния лист за продукта, регистрационният интерфейс предоставя някои полета за запълване с свободен текст (напр. описания). Ако тези стойности трябва да са на няколко езика, за да бъдат включени в информационните листове за продукти, интерфейсът позволява да се изберат езиците и да се напише текстът на толкова езици, колкото е необходимо. Ако не е избран език, по подразбиране се показва текстът на английски език (ако съществува), в противен случай се използва първият въведен език.

Езиково неутралното кодиране позволява автоматичното създаване на специфични за езика данни от информационните листове за продукта (както е определено в новия рамков регламент) или продуктов фиш (както е определено в действащите регламенти). Публичният потребителски интерфейс, както и потребителският интерфейс за съответствие позволяват динамичното генериране на фиша/листа на езика (езиците), избрани от доставчика (по подразбиране на езика, зададен като предпочитан само в браузъра).

 

European Product Registry for Energy Labelling Workspace