Подготвително проучване на умни (smart) уреди, Част 7: Анализ на политики и сценарии

Общата цел на Част 7 от Подготвителното проучване на умни (smart) уреди е да се идентифицират политическите подходи и ключовите елементи за потенциални мерки за екодизайн/енергийно етикетиране, които да подкрепят въвеждането, приемането и внедряването на енергийно умни уреди.

Доклада по Част 7 е организиран в 2 основни части: “I: Фокус” и “II: технически изисквания”. Част I е уводна, започва с дефиниции и обяснява основните принципи, на които се основават политическите препоръки и техническите изисквания (стратегически решения). Прави също така преглед на възможните политически подходи и категоризацията на уредите. Идентифицирани и представени са широки категории политически подходи, които имат потенциала да бъдат избрани за стимулиране на възприемането на енергийно интелигентните уреди: задължително спрямо незадължително, хоризонтално спрямо вертикално, стандартизация и т. н. Идентификационният етап завършва с предложение за общ политически подход. Поради широкия обхват не всички уреди са предмет на минималните изисквания за екодизайн и/или директивите за енергийно етикетиране. Част I обобщава и заключенията на задача 5 и 6 от Проучването, които се използват като отправна точка за категоризация на уредите. Всички уреди са разделени в групи със сходни технически характеристики. При анализа на сценария и въздействието, случаите на прилагане бяха съсредоточени върху предимствата на системното ниво, които не са пряко свързани със специфични изисквания на уреда. Част I обсъжда отношенията на системно ниво при и от гледна точка на клиент/уред. Това води до редица архитектури на интерфейсни, които са обсъдени. Обръща се внимание и на нивото на оперативна съвместимост, което следва да бъде определено в препоръките на политиката.

След категоризация и уточняване на фокуса в част I, ва част II са дефинирани техническите изисквания за енергийно интелигентните уреди. В някои случаи се обсъждат по няколко възможности за изискване и е избрана Препоръчителна опция. Някои изисквания се разработват за група уреди (вертикално), поради техническата сложност и разликите между идентифицираните групи уреди. Част II завършва с обобщение на препоръки за политики и за технически изисквания, които съпътстват варианта на политиката. На последно място е изготвена пътна карта с предложените действия, които следва да се предприемат, за да се пристъпи към въвеждане на законодателство.