Относно проекта за регламент за екодизайн за външни захранващи устройства

  1. Хоризонтално изискване (за информация) за 10% ефективност на заряд

APPLiA не поддържа хоризонталното изискване за информация за 10% ефективност за външни захранващи устройства (ВЗУ). Докато за някои продукти може да има случай на използване при 10% заряд, по-голямата част от EPS няма да се използват при 10% заряд или в най-добрия случай това ще става само за ограничен период от време. В проучването във връзка с прегледа беше повдигнат въпроса за релевантността от 10% заряд за определени ИКТ устройства, но се признава и липсата на значение за използващите ВЗУ захранвани с батерии устройства.

Обикновено ВЗУ за захранвани с батерии устройства ще се изключат при 15%-20% заряд, никога на практика не достигат 10%. Според Департамента (министерството) на енергетиката на САЩ над 80% от продаваните на пазара ВЗУ се използват за зареждане на устройства, работещи на батерии.
Въпреки че проектът за регламент предлага само информационно изискване с цел да се даде възможност за по-подробен анализ при следващия преглед; събирането на информация за ВЗУ, използвана в работещи на батерии устройства е излишно, защото въвеждането на изисквания за ефективност при 10% заряд за тези уреди няма да бъде оправдано. Дори установяването на изискване за информация вече би изисквало (пре) тестване на ВЗУ и добавяне на допълнителни разходи и административна тежест.

Вместо хоризонтално изискване, което се отнася за всички ВЗУ, APPLiA предлага или да се определи праг на нивото на изходната мощност на ВЗУ, освобождаващо тези ВЗУ, които обикновено се използват за работещи с батерии устройства, или директно (информация за) 10% заряд конкретно за съответните продуктови групи. Последното може да бъде направено чрез специфичен за продукта вертикален регламент.

  1. Резервни части

APPLiA подкрепя разпоредби, които освобождават някои, предоставени от производителя като услуга или резервна част ВЗУ. Независимо от това, това освобождаване да се прилага само за “външни зарядни устройства, пуснати на пазара не по-късно от 30 юни 2025 като част или резервна част за идентично външно електрозахранване, което е пуснато на пазара не по-късно от една година след като настоящият регламент е влезе в сила “.

Считаме, че принципът на “поправен както е произведен” трябва се спазва без ограничение. За да се избегне създаването на отпадъци и да направи живота на продукта по-дълъг, предложената дата не е достатъчна. Резервните части трябва да бъдат напълно изключени от настоящия регламент или поне каним Комисията да се приведе в съответствие с някои други регламенти, отнасящи се до 2029 (проект на Регламент за екодизайн).

  1. ВЗУ с много изходи

В настоящото предложение за проект Комисията включва ВЗУ с много изходи. Поради тази промяна в обхвата е важно да се гарантира, че разпоредбите са последователни и се адаптират за тази категория продукти. Някои други заинтересовани страни вече са го заяви и ние бихме искали да се присъединим към такова искане.

  1. Искане за стандартизация

Бихме искали също така Комисията да направи спешно предложение за стандартизация, тъй като това е необходимо за създаването на хармонизиран стандарт и само спазването на хармонизираните стандарти ще предложи на производителите презумпция за съответствие с разпоредбите на Регламента.

  1. Срокове

Също така ще поискаме от Комисията да позволи период от 18 месеца между публикуването на регламента и срока за прилагане на изискванията. Това би позволило на производителите да разполагат с достатъчно време, за да приложат необходимите промени.

Изтеглете позицията от Тук.

 

http://www.applia-europe.eu/