Ремонти на бяла техника от независими сервизи

17.8.2018

Дядо ми носи едни обувки 10 години, които обущаря бай Дончо редовно поправяше. Отдавна обаче  индустриално производство замени занаятчийството, повиши се и благосъстоянието на хората. В резултат на подобрената организация на производството, механизация, автоматизация, роботизация производствените разходи за единица продукт, а от там и неговата цена, все повече намаляват. Ремонтите обаче са типично занаятчийска дейност и цената на този вид услугата остава относително висока и не ремонта не е атрактивен за потребителя. Има и психологически момент: защо да чакам ремонта (и да мия чинии една седмица на ръка), ако срещу поносима цена мога да получа веднага новия уред? Производителите, отчитайки това поведение на потребителите, обръщат все по-малко внимание на ремонто пригодността. В резултат на бунището отиват все повече стоки с малки дефекти или даже и напълно годни, което съществено уврежда околната среда.

Стимулирането на ремонт вместо замяна с нов уред може да допринесе за не само за намаляване на отпадъците, а и за спестяване на средства на потребителите. За целта е необходимо да бъдат повишени изискванията към производителите за ремонто пригодността на уредите и те да бъдат задължени да предоставят документация и резервни части на независими от тях сервизи.

Много по-важно за осигуряване защита ни интересите на потребителите е да се повишат и изискванията към отговорностите на независимите сервизи към качеството на предоставяната услуга и особено по отношение на осигуряването на безопасността на потребителите (маркировката СЕ).

Независимия сервиз трябва да има професионален статус да бъде регистрирана фирма, която извършва ремонт на бяла техника. Бизнес профилът, приемствеността и финансовата стабилност са фундаментални в това отношение. Трябва да е обхванат от подходяща застраховка за професионална отговорност и защита за покриване на рисковете за гражданска отговорност на ремонтната дейност, подобно на производителите. Необходимо е и да разполага с достатъчно пространство и оборудване за такава дейност, вкл. с достатъчен капацитет за съхранение на резервни части. Ремонтите да бъдат извършвани само от лица с подходящо техническо или равностойно образование или обучение (електротехник, електрически механик), със законово изискуемия сертификат и документиран трудов стаж в ремонт на бели или подобни уреди. Персонала трябва да е със сертифицирана компетентност и да разполага с минималното за извършване на необходимите изпитвания за безопасност оборудване съгласно националните или европейските стандарти, както и да поддържа доказателства, че такива тестове се извършват след всяка поправка, изискваща изпитвания за безопасност. Ръководството на сервиза трябва да се грижи за поддържането на квалификацията на персонала.