Продуктова база данни

3.8.2018

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Информацията, която е от значение за потребителите и търговците, следва да е общодостъпна в публичната част на продуктовата база данни. Тази информация следва да се предоставя във вид на отворени данни, така че разработчиците на мобилни приложения и на други средства за сравнение да имат възможността да я използват. Лесният пряк достъп до публичната част на продуктовата база данни следва да бъде подпомогнат чрез насочени към ползвателя инструменти от рода на динамичен двумерен баркод (QR код), включен в печатните етикети. По отношение на частта на продуктовата база данни за съответствието с изискванията следва да се прилагат строги правила за защита на данните. Изискуемите конкретни части от техническата документация в частта за съответствието с изискванията следва да бъдат предоставени на разположение както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията.

Регламента изисква Европейската Комисията да създаде и поддържа продуктова база данни, която се състои от публична част, част за съответствието с изискванията и онлайн портал, даващ достъп до тези две части.

Продуктовата база данни: подпомага органите за надзор на пазара в изпълнението на техните задачи; предоставя на обществеността информация за продуктите, които се пускат на пазара, и техните енергийни етикети и продуктови информационни листове; предоставя на ЕК актуална информация относно енергийната ефективност на продуктите за целите на прегледа на енергийните етикети.

Публичната част на базата данни и онлайн порталът съдържат наименованието или търговската марка, данните за контакт и друга правна идентификация на доставчика; идентификаторът на модела; етикетът в електронен формат; класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета; параметрите на продуктовия информационен лист в електронен формат. До тази информация се осигурява публичен достъп.

Частта от продуктовата база данни за съответствието с изискванията е достъпна само за органите за надзор на пазара и Комисията и съдържа общото описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране; справочната информация за прилаганите хармонизирани стандарти или други използвани стандарти за измерване; специфичните предпазни мерки, които се вземат при сглобяване, монтиране, поддръжка или изпитване на модела; измерените технически параметри на модела; изчисленията, извършени с измерените параметри; условията на изпитване

Считано от 1 януари 2019 г., преди пускането на пазара на екземпляр от нов модел, попадащ в обхвата на делегиран акт, доставчиците въвеждат в публичната част и частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни посочената информация за модела.

Когато екземпляри от модели, попадащи в обхвата на делегиран акт, са пуснати на пазара между 1 август 2017 г. и 1 януари 2019 г., доставчиците въвеждат в продуктовата база данни посочената информация за тези модели до 30 юни 2019 г.