Съвместно писмо на индустрията за Екодизайн

4.6.2018

Уважаеми Президент,

Уважаеми Заместник-Президенти, Уважаеми Комисари,

Нашите браншови организации, представляващи отопление, охлаждане, хладилници, домакински уреди, търговски почистващи уреди и сектор осветление силно подкрепят Екодизайна и Енергийното етикетиране, което за редица продуктови групи се оказа много успешно и допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата чрез изместване на пазара към по-енергийно ефективни продукти.

Неотдавна Европейският парламент прие по собствена инициатива доклад относно прилагането на директивата за Екодизайна, докато Европейската комисия е на повече от половината по плана за Екодизайн (2016-2019). По този повод бихме искали да очертаем ключовите области, които биха могли да бъдат подобрени, за да се гарантира, че рамката за Екодизайн остава мощен инструмент за насърчаване на енергийната ефективност на ниво потребител.

  • Гарантиране на регулаторна сигурност и достатъчно време за производителите: През последните години закъсненията в публикацията в Официален вестник на вече гласувани мерки за екодизайн създадоха неуправляеми ситуации за промишлеността, включително МСП. Компаниите трябва да знаят кои изисквания ще се прилагат, когато и разчитат на правна сигурност за  да планират и извършват значителни инвестиции в ресурси за ре-дизайн и подобряване на енергийната ефективност на продуктите, за да се съобразят с новите изисквания. Оценяваме, че Европейската комисия желае да влязат в сила нови мерки за екодизайн в “пакетите”, за да се оптимизира комуникацията с гражданите на ЕС, но да се поиска и незабавното публикуване на вече одобрените индивидуални мерки по екодизайн. Освен това следва да бъде предоставен преходен период от най-малко две години между публикуването на Регламента за екодизайн или Енергийното етикетиране и прилагането на изискванията. В случай на преход към изцяло нови технологии следва да се приеме реалистичен график за изпълнение, за да може регламентът да влезе в сила.
  • Гарантиране, че регламентите отчитат неравенството в доходите: Регламентите на ЕС следва да насърчават най-ефективните продукти, като същевременно позволяват на потребителите да избират от набор от уреди, които правят възможни спестявания в техните домове – в зависимост от техните нужди – и допринасят значително за постигане на целта 2050. Те следва да бъдат придружени от мерки, които позволяват на гражданите да осъществяват достъп до ефикасни услуги и продукти, включително когато имат ниско ниво на доходи или идват от страни с по-нисък среден доход.
  • Насърчаване на прозрачен, стабилен и специфичен за продукта подход: Мерките за екодизайн са ефективни, тъй като са регулирали измерими, проверими параметри на продукта въз основа на ясна и прозрачна методология. Този подход трябва да се поддържа, за да се трансформира пазарът в съответствие с принципите на енергийната ефективност на първо място и по-доброто регулиране, тъй като взема предвид спецификата на различните продуктови групи – от гледна точка на характера на изискванията, тяхното ниво и разполагането им във времето. Например, критериите за ефективност на ресурсите следва да бъдат уточнени за всяка продуктова група и да бъдат определени по ясен и обективен начин, като същевременно са лесно измерими и постижими при пропорционални разходи, за да се гарантира, че директивата за екодизайн остава приложима. Освен това Европейската комисия следва винаги да извършва правилна оценка на въздействието върху околната среда, потребителите и производителите на предложените изисквания за екодизайн и да осигурява подходяща консултация по време на целия процес.
  • Да се избягва ненужното дублиране, водещо до свръх регулация: Определянето на изисквания за крайните продукти, за разлика от определяне на изискванията за екодизайн към компоненти (напр. вентилатори, мотори, циркулационни помпи), интегрирани в продукти, осигурява ползи за потребителите и околната среда и позволява на доставчиците да приемат иновативни решения в рамките на продуктите. Поради това вътрешните правила не следва да определят изисквания за компонентите, интегрирани в продукти, които вече са обхванати от мерките за екодизайн, т. е. трябва да се избягва двойното регулиране. Налагането на специфични компоненти би довело да разход на ресурси, които производителите биха могли да използват, за да инвестират в други иновативни и енергийно по-ефективни технически решения.
  • Гарантиране на правилното прилагане и влизане в сила: И накрая, настоящата политика по екодизайн и енергийно етикетиране следва да бъде допълнена с мерки за подпомагане на пазарното усвояване на ефикасни продукти и засилване на надзора на пазара, така че политическите цели, като целите на климата и енергийната ефективност могат да бъдат постигнати в действителност.

Ценово ефективните изисквания за екопроектиране допринесоха за значителни икономии на енергия, тъй като се основават на важни ключови принципи: простота, достъпност, измеримост и прозрачност. За да се запази ефективността на рамката за екодизайн, тези фундаментални принципи трябва да се спазват и прилагат бързо. Освен това тези принципи трябва да бъдат допълнени с подходящи мерки за насърчаване на енергийно ефективните продукти и гарантиране на по-добро прилагане на регламентите за екодизайн.

Ние оставаме на ваше разположение, ако имате някакви въпроси или бихте искали среща, за допълнително обсъждане на този въпрос в удобно за вас време.

Тук можете да намерите съвместното писмо до Комисията.

http://www.applia-europe.eu/