Направи ли пакетът за отпадъците на ЕС стъпка към кръговото общество?

Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички.

Значителните усилия на производителите на домакински уреди в Европа, представлявани от APPLiA за намаляване на въздействието върху околната среда от продуктите, услугите и операциите съгласно Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), са гарантирани в пакета за отпадъците, приет от Европейския парламент. На 18 април в Страсбург депутатите решиха да подкрепят постигнатото през последните няколко години и да дадат гъвкавост на производителите да изпълняват индивидуално или колективно със задълженията си.

Следвайки правилата, производителите поемат отговорността за екологосъобразното управление на уредите в края на живота си. Предизвикателства обаче остават. Доклада за материалните потоци в индустрията за домакинските уреди показва, че днес 2, 3 MT от приблизително 5 MT на електронните отпадъци, генерирани във всички на ЕС се събира от различни играчи различни от индустрията, което прави съдбата на продуктите до голяма степен неизвестна.
“Обемите на електронните отпадъци, събрани и рециклирани правилно, постоянно се увеличават в следствие на инвестициите, направени от промишлеността в съответствие с законодателството за ОЕЕО”, каза Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. “Правната сигурност относно ролите и отговорностите на всички действащи лица, които обработват отпадъците, ще бъде от ключово значение при минималните изисквания за разширена отговорност на производителите”, добави той още.
Въпреки, че някои аспекти от пакета за отпадъците са обещаващи, все още има някои опасения, най-вече по отношение на въвеждането на база предназначена за третиращите отпадъците операторите с информация за химичните вещества, които са от значение, на късен етап от преговорите. “Базата данни беше договорена без предварителна оценка на въздействието и ние съжаляваме, че законодателството в областта на отпадъците се използва като задна врата за въвеждане на нови задължения и разширяване на обхвата на текущите изисквания за информация в химичното законодателство”, обясни Паоло Фалчиони.
Производителите вече имат задължения за предоставяне на информация съгласно действащото законодателство, например тези съгласно член 33 на REACH.
Успоредно с това производителите имат и задължения за информиране на операторите за рециклиране на опасни вещества, съдържащи се в ОЕЕО съгласно Директивата за ОЕЕО. За да се отговори на търсенето на информация за рециклиране на материали и компоненти в електронните отпадъци, които изискват отделно третиране, производителите и организациите, представляващи производители, се обединиха и  неотдавна създадоха “Информация за рециклиращите – I4R “, уникална платформа, насочена към предоставяне на информация и насоки за обработване на ОЕЕО: http://www.i4r-platform.eu

APPLiA отбелязва също така въвеждането в пакета за отпадъците и на модулацията на таксите, плащани от производителите съгласно минималните изисквания на ERP. Членовете на Асоциацията работат по списък с минимални критерии за практическо прилагане и има за цел да продължи да работи с Комисията и националните органи за постигане на пълна хармонизация на критериите в целия Европейски съюз за защита на Единния пазар.
Съзаконодателите биха могли да бъдат по-амбициозни, като задължат всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички, които третират ОЕЕО и не само за да осигурят равнопоставеност, но и за повишаване на общото ниво и качеството на третиране. Паоло Фалчиони заключи: “Това ново законодателство в областта на отпадъците трябва да подкрепя прехода към кръгово общество, да гарантира съгласуваност между различните законодателни актове за отпадъците и да бъде ефективно изпълнимо и подлежащо на изпълнение, национално и местно”.
След като накрая се приеме и от Съвета, производството на домакински уреди ще бъде готово да работи с държавите-членки относно практическото прилагане на национално равнище, като продължава да изтъква най-добрите практики и опит от сектора на ЕЕО.

Изтеглете съобщението за пресата от ТУК.