Променени изисквания и етикети за прахосмукачки

В съответсвие със сроковете в ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки от 1 септември 2017 се прилага на новия етикет за прахосмукачките със скала А+++D:

vac-cl-lba

От същата дата и в съответсвие със сроковете в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 666/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прахосмукачки се променят и изискванията за екодизайн:

— годишната консумация на енергия да бъде по-малка от 43,0 kWh/година,

— обявената входна мощност да бъде по-малка от 900 W,

— коефициентът на събиране на прах от килими (dpu c ) да бъде по-голям или равен на 0,75. Това ограничение не се прилага за прахосмукачки за твърда подова настилка,

— коефициентът на събиране на прах от твърда подова настилка (dpu hf ) да бъде равен на 0,98 или по-голям. Това ограничение не се прилага за прахосмукачки за килими,

— обратното изпускане на прах да бъде не повече от 1,00 %,

— нивото на звукова мощност да бъде равно на 80 dB(A) или по-малко,

— маркучът, ако има такъв, да бъде траен, така че да е все още използваем след 40 000 осцилации под механично напрежение,

— експлоатационният срок на двигателя да бъде равен на 500 часа или повече.