Регламент за енергийно етикиране

Както се очакваше новият Регламент е публикуван в Официален вестник на ЕС тази сутрин като Регламент (ЕС) 2017/1369. Можете да го намерите във всички езикови версии на следния линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:198:TOC.

Регламента ще влезе в сила на четвъртия ден след този на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 август 2017 г.