Ремонти на бяла техника от независими сервизи

17.8.2018

Дядо ми носи едни обувки 10 години, които обущаря бай Дончо редовно поправяше. Отдавна обаче  индустриално производство замени занаятчийството, повиши се и благосъстоянието на хората. В резултат на подобрената организация на производството, механизация, автоматизация, роботизация производствените разходи за единица продукт, а от там и неговата цена, все повече намаляват. Ремонтите обаче са типично занаятчийска дейност и цената на този вид услугата остава относително висока и не ремонта не е атрактивен за потребителя. Има и психологически момент: защо да чакам ремонта (и да мия чинии една седмица на ръка), ако срещу поносима цена мога да получа веднага новия уред? Производителите, отчитайки това поведение на потребителите, обръщат все по-малко внимание на ремонто пригодността. В резултат на бунището отиват все повече стоки с малки дефекти или даже и напълно годни, което съществено уврежда околната среда.

Стимулирането на ремонт вместо замяна с нов уред може да допринесе за не само за намаляване на отпадъците, а и за спестяване на средства на потребителите. За целта е необходимо да бъдат повишени изискванията към производителите за ремонто пригодността на уредите и те да бъдат задължени да предоставят документация и резервни части на независими от тях сервизи.

Много по-важно за осигуряване защита ни интересите на потребителите е да се повишат и изискванията към отговорностите на независимите сервизи към качеството на предоставяната услуга и особено по отношение на осигуряването на безопасността на потребителите (маркировката СЕ).

Независимия сервиз трябва да има професионален статус да бъде регистрирана фирма, която извършва ремонт на бяла техника. Бизнес профилът, приемствеността и финансовата стабилност са фундаментални в това отношение. Трябва да е обхванат от подходяща застраховка за професионална отговорност и защита за покриване на рисковете за гражданска отговорност на ремонтната дейност, подобно на производителите. Необходимо е и да разполага с достатъчно пространство и оборудване за такава дейност, вкл. с достатъчен капацитет за съхранение на резервни части. Ремонтите да бъдат извършвани само от лица с подходящо техническо или равностойно образование или обучение (електротехник, електрически механик), със законово изискуемия сертификат и документиран трудов стаж в ремонт на бели или подобни уреди. Персонала трябва да е със сертифицирана компетентност и да разполага с минималното за извършване на необходимите изпитвания за безопасност оборудване съгласно националните или европейските стандарти, както и да поддържа доказателства, че такива тестове се извършват след всяка поправка, изискваща изпитвания за безопасност. Ръководството на сервиза трябва да се грижи за поддържането на квалификацията на персонала.

Изпитване на електродомакински уреди в съответствие с изискванията на потребителите

10.08.2018

В подкрепа на регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране се използват стандарти. Методите за измерване, описани в стандартите, имат за цел да предоставят възпроизводими резултати при разумни разходи. Ако резултатите не отразяват очакванията на потребителите, това може да не е достатъчно,.

Уместността на някои методи на изпитване е поставена под въпрос поради опасения, че не е обърнато достатъчно внимание на типичното използване от много потребители, така наречените “условия от реалния живот”. Понастоящем е широко признато, че типичното използване от потребителите е основен двигател за стандартите за оценка.

Общите критерии за една процедура за оценка са:

  • Представителност: съответствието между получените резултати и практикана (на крайните потребители);
  • Възпроизводимост: еднаквост на резултатите, когато един и същ продукт се тества повторно при малко различни условия, например в друга лаборатория, но като се използва същата процедура;
  • Повторяемост: съгласуваността на резултатите, например по отношение на потреблението на енергия или производителността, когато същият продукт се тества повторно при същите условия, например в същата лаборатория от същия персонал;
  • Разходи: разходи за провеждане на процедурата по изпитване.

Стандартът трябва да изпълнява всички горепосочени цели. Съответствието с изискванията на потребителите се отнасят главно до първото. Ако е възможно да се създаде стандарт, при който получените резултати напълно да съответстват на практиката, но те не са повторяеми или възпроизводими или биха могли да бъдат осъществени само след много скъпо тестване, такъв стандарт не би бил подходящи за целта.

Идеалната процедурата на изпитване би осигурила еднакви резултати, когато един и същ продукт се тества повторно в същата или в друга лаборатория (добра повторяемост и възпроизводимост), осигурява същите резултати, които се откриват в практиката (висока представителност) и имат ниски разходи. Ясно е, че на практика такава комбинация е малко вероятна: тестова процедура, която е силно повторяема и възпроизводима, ще изисква, наред с другото, по-подробна процедура на изпитване (вероятно включваща по-скъпо тестово оборудване) и повече повторения и следователно най-вече ще бъде по-скъпа. Освен това, продуктите могат да се използват при различни условия, с различни настройки и в различни режими: следователно, покриването на всички възможни вариации на настройката на продукта/конфигурацията, видовете употреба и от множество крайни потребители ще изисква множество тестове, които на свой ред могат да бъдат свързани с по-висока цена.

Понякога се използва изразът “тестване в реалния живот”, което означава измерване на производителността на продукта и/или потреблението на енергия на практика в жилището на крайния потребител. Ако изискваното изпитване се извършва в условията на един или повече крайни потребители, резултатът няма да бъде достатъчно повторим и възпроизводим.

Тестването в съответствие с изискванията на потребителите дава резултати, съответстващи на използването на продукта от потребителя в практиката.

Продуктите се експлоатират от потребители и работят при определени условия (температура, влажност и т. н.), консумират енергия, а понякога и вода и други ресурси (например перилен/миещ препарат) за постигане на желана производителност (студено пространство, чисто пране или ястия) в рамките на определен период от време. Много от тези параметри си влияят един на друг. Условията могат да зависят от местоположението на продукта (например кухня, изба, гараж, таван) и могат да варират през годината. Съответните параметри са тези, които влияят на производителността и/или потреблението на енергия или други величини.

Промяната на условията на експлоатация не е отразена в стандартите. Ако промяната на условията трябва да бъде отчетена, това трябва да се направи с множество тестове при различни комбинации от условия и материали. Освен това използването на средната стойност на диапазона, наблюдаван на практика, не означава, че това е и най-вероятната стойност. Оценката на ефективността в лабораториите се извършва чрез измервателни инструменти, а не, както на практика, от човешки наблюдения или сетива.

Важни части от поведението на потребителя, особено по отношение на вида на натоварването са заменени с “изкуствени”, които биха могли да възникнат на практика, например пералната машина се тества с изкуствено замърсени парцали, за да отразят зацапване на платове При прахосмукачките се използва специално подготвен прах. Изкуственото замърсяване на тъканите в стандарта за перални машини не отчита редица почвени видове, а изкуственият прах за прахосмукачката е по-неразнообразен от праха и почвите, намиращи се на практика по подовете. Това не означава непременно проблем, но показва трудността за оценка на представителността. Причината за използването на изкуствени тестови условия и измервателни уреди се дължи главно на необходимостта да се балансира възпроизводимостта, повторяемостта, представителността и разходите.

 

 

Продуктова база данни

3.8.2018

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Информацията, която е от значение за потребителите и търговците, следва да е общодостъпна в публичната част на продуктовата база данни. Тази информация следва да се предоставя във вид на отворени данни, така че разработчиците на мобилни приложения и на други средства за сравнение да имат възможността да я използват. Лесният пряк достъп до публичната част на продуктовата база данни следва да бъде подпомогнат чрез насочени към ползвателя инструменти от рода на динамичен двумерен баркод (QR код), включен в печатните етикети. По отношение на частта на продуктовата база данни за съответствието с изискванията следва да се прилагат строги правила за защита на данните. Изискуемите конкретни части от техническата документация в частта за съответствието с изискванията следва да бъдат предоставени на разположение както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията.

Регламента изисква Европейската Комисията да създаде и поддържа продуктова база данни, която се състои от публична част, част за съответствието с изискванията и онлайн портал, даващ достъп до тези две части.

Продуктовата база данни: подпомага органите за надзор на пазара в изпълнението на техните задачи; предоставя на обществеността информация за продуктите, които се пускат на пазара, и техните енергийни етикети и продуктови информационни листове; предоставя на ЕК актуална информация относно енергийната ефективност на продуктите за целите на прегледа на енергийните етикети.

Публичната част на базата данни и онлайн порталът съдържат наименованието или търговската марка, данните за контакт и друга правна идентификация на доставчика; идентификаторът на модела; етикетът в електронен формат; класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета; параметрите на продуктовия информационен лист в електронен формат. До тази информация се осигурява публичен достъп.

Частта от продуктовата база данни за съответствието с изискванията е достъпна само за органите за надзор на пазара и Комисията и съдържа общото описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране; справочната информация за прилаганите хармонизирани стандарти или други използвани стандарти за измерване; специфичните предпазни мерки, които се вземат при сглобяване, монтиране, поддръжка или изпитване на модела; измерените технически параметри на модела; изчисленията, извършени с измерените параметри; условията на изпитване

Считано от 1 януари 2019 г., преди пускането на пазара на екземпляр от нов модел, попадащ в обхвата на делегиран акт, доставчиците въвеждат в публичната част и частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни посочената информация за модела.

Когато екземпляри от модели, попадащи в обхвата на делегиран акт, са пуснати на пазара между 1 август 2017 г. и 1 януари 2019 г., доставчиците въвеждат в продуктовата база данни посочената информация за тези модели до 30 юни 2019 г.

Руската федерация е на масата на Глобалния форум на индустрията на домакинските уреди IRHMA

24.07.2018

Сътрудничеството между производителите на домакински уреди от цял свят се засилва допълнително с Асоциацията на Европейския Бизнес (AEB) в Русия, която се присъединява се към утвърдения форум на Сдруженията на производителите на домакински уреди (IRHMA).

Международната кръгла маса на асоциациите на производителите на домакински уреди обединява организации, представляващи сектора от Европа, Съединените щати, Канада, Мексико, Австралия, Китай, Япония, Корея, а от днес и Русия, всички допринасящи за постигането на устойчиви технологични решения за глобалните предизвикателства.

Кръглата маса бе създадена през 2014 и даде възможност на ключовите участници в сектора да обменят знания и да бъдат в крак със законодателното развитие на различните континенти, както и да споделят добри практики.

“Ние сме изключително доволни, че от днес ние ще се седим около една и съща маса с колеги от цял свят и да бъдем в състояние да добавим предизвикателства в общата картина и тук, в Руската федерация. В един свързан и глобализиран свят, AEB вижда такива форуми като единствения път напред “, каза главния изпълнителен директор на AEB Франк Шауф.

“Добре дошли на борда”, каза президентът на китайските домакински електроуреди (CHEAA), Цзян Фенг. Тя добавя още: “Вярвам, че AEB, заедно с останалите членовете IRHMA, ще играе положителна роля за напредъка на здравословното развитие на глобалната индустрия на домакинските уреди.”

APPLiA, асоциацията, представляваща индустрията в Европа, която беше домакин на срещата на IRHMA 2018, също е уверена, че разширяването на кръга на участниците ще добави голяма стойност към дискусията.

“За нашите членове Руската федерация е най-голямата дестинация за износ на големи домакински уреди през 2016 в страни извън Европа. Отварянето на вратата на IRHMA за други асоциации само показва колко прозрачна е тя и аз трябва да кажа колко са ползотворни нашите дебати за енергийната ефективност, устойчивост и иновации. Ние имаме една обща цел – да постигнем по-добър живот за обществото – без значение на коя територия и пазар са активни производителите “, отбеляза и Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони.

Следващата среща на IRHMA ще се проведе на 5-ти септември 2019 в Корея.

Съобщението за пресата в pdf версия.

http://www.applia-europe.eu/

 

ЕК настоява да гласуваме за прилагането на нов регламент на ЕС за етикета на енергия

23. юли 2018

Миналата година европейските институции постигнаха съгласие, че системата на ЕС за етикетиране на енергийната ефективност трябва да се върне обратно към по-ясна скала за енергийно ефективни оценки A-G и да замести актуалните към момента объркващи A + + + до G етикети за продуктите.

Решението на Европейската комисия да отложи гласуването на новия си пакет за екодизайн и енергиен етикет до декември или януари е изправено пред критика от заинтересованите страни.

Според изработения през 2017 календар за промяната, първия краен срок за хладилници, перални машини, съдомиялни, осветителни продукти и телевизори е 2 ноември 2018. Целта е етикета да бъде в магазините и онлайн 12 месеца след приемането на пакета. За да се спази срокът за ноември, Комисията беше насрочила гласуване през октомври.

Миналата седмица Комисията обяви пред своята експертна група Форум по екодизайн, че ще забави вота до декември или януари. Новината за забавянето на гласуването ще означава, че пакетът за енергиен етикет няма да бъде приет до февруари или март.

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA беше критичен към закъснението на гласуването. Той каза, че отлагането на публикуването на регламентите, без отлагане на датата на влизане в сила на законовите задължения ще има разрушителни последици върху производителите.

Той обясни, че производителите на домакински уреди се нуждаят от достатъчно време, за да променят своето производство и да отговорят на “амбициозните изисквания, съдържащи се в регламентите, които досега са достъпни само като предварителен проект”. “Трябва да има най-малко две години между публикуването на регламента и влизането в сила на изискванията”, каза той.

 

Общо писмо на промишлеността за експорта на предварително заредено оборудване

18 юли 2018

11 браншови асоциации съвместно подписаха общо писмо за относно текущото тълкуване на някои разпоредби за износ в регламента на ЕС за ФПГ (флуор съдържащи парникови газове).

 Конкретно, Регламент (ЕС 1191/2014) има отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на производителите от ЕС, също така възпрепятства износа на иновационни технологии.

Асоциациите, сред тях и APPLiA, не са съгласни с Европейската комисия и призовават за преразглеждане на тълкуването на разпоредбата за износ за “предварително заредено” оборудване.

Съвместното писмо е достъпно чрез следния линк.

http://www.applia-europe.eu/

 

Нов съвместен документ относно “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”

09 юли 2018

122 члена на коалиция Industry4Europe са подписали общ доклад за “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”.

След двата предишни общи документа на Industry4Europe “За амбициозна промишлена стратегия на ЕС” (2017, октомври) и “Определяне на показатели за амбициозна промишлена стратегия на ЕС” (2018, март) този нов обща документ има за цел да предложи управленска структура, която да позволява изпълнението на амбициозна промишлена стратегия на ЕС, основана на информиран диалог между промишлеността, лицата, вземащи решения на ниво ЕС, национално, регионално и местно ниво и гражданското общество.

По-конкретно, една бъдеща структура за управление на индустриалната стратегия следва да се опира на следните два стълба:

  1. Осигуряване на информиран и постоянен диалог между лицата, вземащи решения в областта на промишлеността и политиците, в сътрудничество със заинтересованите страни от гражданското общество (профсъюзи, организации на потребителите, НПО, академични среди) и;
  2. Структура на европейските институции, която позволява промишлената стратегия да бъде насочвана и прилагана на най-високо равнище.

 

Общия документ може да бъде намерен тук.

 

http://www.applia-europe.eu/