Какво прави ЕС с въвеждането на Въглеродния Граничен Механизъм

Последиците от механизма на ЕС за корекции за въглеродните емисии

При разработването на механизъм за корекции на въглеродните емисии (CBAM), мярката, с която ще бъде поставена цена на въглерода върху вноса на определени стоки от страни извън ЕС, Европейската комисия следва да си зададе въпрос какво може да направи, за да насърчи конкурентоспособността на европейската промишленост, а не колко от засегнатите от европейската промишленост могат да издържат и все още да оцелеят.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди в Европа, вече изясни тезата си относно общата организация на отпадъците – ако такава мярка се прилага, тя трябва да бъде разширена и до готовите стоки, а не само суровините. “Не трябва да се намираме в позиция, в която Комисията избира кои индустрии може да жертва”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. Данъкът само върху суровините би навредил на потребителите на стомана и други суровини. При планирането на такъв данък трябва да разгледаме риска да направим производството на крайни продукти в Европа неконкурентоспособна и на работниците, които ще бъдат изместени. Трябва да разгледаме риска от офшорни работни места, от превръщането на Европа в континент без промишлени шампиони, в пазар, който само консумира, но не произвежда.

“Производството с добавена стойност, подобно на това, което се случва в индустрията за домакински уреди, създава висококвалифицирани и добре платени работни места и запазва иновациите в центъра на европейската промишленост.” продължи Паоло Фалчиони. Данък като CBAM, ако е неправилно наложен, би могъл активно да стимулира производителите да напуснат ЕС, което ще доведе до изтичане на необходимите таланти за изграждане, иновации и преодоляване на препятствията пред бъдещето – като например декарбонизация. Социалните и икономическите последици от такава мярка трябва да се оценяват успоредно с финансовите съображения.

Последните няколко години и сегашната пандемия изостриха подобни вече съществуващи условия за европейската промишленост. Наред с другото, защитната тарифа за стоманата направи суровините от критично значение по-скъпи и по-трудни за получаване. Брекзит създава бизнес несигурност на целия континент. Кризата с COVID-19 засегна тежко европейската промишленост и семействата.  Особено в тези времена европейската промишленост трябва да остане основен приоритет в политическата програма.

http://www.applia-europe.eu/

Проучване на SOFIES за въздействието на BFR върху отпадъчните пластмаси от ОЕЕО

Въздействие на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО

На 18 ноември 2020 г. уебинар, хостван от BSEF (Международен съвет по броминираните забавители на горенето), организира уебинар, който да представи проучването, проведено от SOFIES относно отпадъците от електрическо и електронно обоборудване и усилия за рециклиране в Европа. Проучването разглежда погрешни схващания по отношение на въздействието на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО и представя успехите и всеобхватните предизвикателства, свързани с превръщането на потоците от ОЕЕО в пластмасите по-кръгови. По-долу ще намерите линк към пълния текст на проучването на SOFIES.

Уебинарът приветства интервенциите на SOFIES, като обясни цялостното проучване на EERA, изразяващо гледната точка на рециклиращите и на Европейската комисия, която представи текущите инициативи в рамките на CEAP.

Study-on-the-impact-of-Brominated-Flame-Retardants-BFRs-on-WEEE-plastics-recycling-by-Sofies-Nov-2020.pdf

База данни SCIP: инструментът не трябва да пропуска целта си

Базата данни на SCIP е “банка данни” на проблемни вещества в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата Директивата за Отпадъци, като сее изисква дружествата, които доставят изделия да представят на ECHA – Европейската агенция по химикали информация за тях,. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, ще насърчават оборота на нетоксични на материалите в ЕС. Базата данни ще се прилага от 5-ти януари 2021 г.

Индустрията за домакински уреди подкрепя целите на базата данни. Въпреки това настоящото прилагане на от ECHA надхвърля правното основание за базата данни, както е предвидено в член 33(1) от REACH.

“Базата данни за SCIP, която понастоящем се прилага от институциите на ЕС, представлява разминаване с това, което е написано в закона.” Коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Ето защо изпратихме жалба до Европейския омбудсман, за да призове настоятелно да се предприемат действия, водещи до привеждане в съответствие на прилагането на базата данни с правното основание. Поради значението на правната амбиция на базата данни на SCIP в рамките на стратегията на ЕС в областта на химикалите инструментът не трябва да пропуска своята цел.”

Текста на съобщението за пресата можете да видите на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Днес секторът на домакинските уреди е устойчив – от производството на продукти, до фазата на потребителя до ремонта и изхвърлянето на уреди. Производителите на домакински уреди се стремят към най-високите стандарти за устойчивост във всяка пералня, съдомиялна машина, кафе машина или прахосмукачка, която произвеждат. С течение на времето новите технологии се въвеждат и дават възможност за по-нататъшно подобрение по отношение на ползите за гражданите, околната среда и обществото като цяло. “Такъв е случаят със свързаните уреди”, обясни Паоло Фалчиони – генералния директор на APPLiA – на виртуален симпозиум на ICPHSO, озаглавен “Безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата”, “които се отварят за цяла поредица от ползи за потребителите, като същевременно се изправят няколко предизвикателства”, продължи той “основният е киберзаплахите”.

“Има принцип, който ние ценим най-много и това е, че независимо дали даден продукт е онлайн или офлайн, той трябва да бъде безопасен.” заяви Паоло Фалчиони.

Когато става въпрос за безопасност в рамките на интернет на нещата, незабавна е връзката с аспекта на киберсигурността. В този контекст APPLiA съсредоточава своите енергии в Групата на Заинтересованите Страни за Сертифициране на Киберсигурността (Stakeholder Cybersecurity Certification Group), която съветва Комисията по стратегически въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, и насочва кибер-дискусията на равнище ЕС. “Ние се застъпваме за единна, хармонизирана схема за сертифициране в целия ЕС, която е пропорционална на рисковете, свързани с всяка категория продукти.” настоя Паоло Фалчиони, като същевременно се позовава на съществуващата правна рамка на ЕС за безопасност и отговорност, която ще трябва да бъде на ливъридж в този контекст. Съществените изисквания за безопасност, доброволното използване на хармонизирани стандарти и оценяването на съответствието чрез самооценка или участие на трета страна са стълбовете, които трябва да направят рамката да върши правилно работата си. “Знаем, че Германското Председателство на Съвета е готово да установи нови правила за свързани устройства, основани на доброволна схема за сертифициране на тези продукти. За нас това е правилният път напред”, заключи той.

В последвалите обсъждания беше споменато, че уредите трябва да бъдат ремонтируеми, така че да се сведе до минимум неблагоприятния ефект от преждевременно бракуване, което генерира ненужни отпадъци. Кампанията “право на ремонт” беше споменато като начин за запазване на продуктите в употреба възможно най-дълго. “Всъщност”, коментира г-н Фалчиони, “по-важно е да ги ремонтираме правилно”, защото първото ни притеснение е безопасността на потребителите. Има някои ремонтни операции, всъщност, които са лесни за извършване и за тези, които имат днес вече на разположение инструменти. Вместо това има и други ключови ремонтни дейности, които трябва да се извършват от професионални ремонтни техници, които ще носят отговорност за работата си.”

http://www.applia-europe.eu/

Въглеродна граница на ЕС, която работи за ЕС

APPLiA представи позицията си на консултацията на Комисията относно евентуален механизъм на ЕС за облагане с въглероден двуокиграничен данък (2014 г.).

APPLiA представи своята позиция на консултацията на Комисията относно евентуален механизъм на ЕС граничен данък за облагане с въглероден двуокис (EU Carbon Border Tax Mechanism CBAM) (2014 г.). Мярката беше силно насърчавана през последните месеци като част от Европейския зелен търговски механизъм. Данъкът, който се предвиждаше като начин за справяне с “екологично чисти нестандартни стоки” на европейските пазари, в действителност може да рискува да увеличи самото изместване на въглеродни емисии, което се очаква да намали.

Ако приемем, че един механизъм за корекции на въглеродните емисии (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) може да преодолее строгите правила на СТО относно пречките пред търговията, той ще трябва да измерва емисиите на въглерод в цялата верига на стойността на даден продукт, включително всичките му компоненти, от създаването на суровини до производството на електроенергия, които се получават в производството, до момента на продажбата. От решаващо значение е, че за правилното прилагане механизмът ще трябва да разшири данъка върху вноса на готови стоки в ЕС, а не да се налага да се облагат просто суровините.

“Данък само върху суровините, идващи в Европа, би бил опустошителен за европейското производство”, каза Паоло Фалчиони, генералният директор на АПЛИА, представляващ индустрията на домакинските уреди в Европа. “Без да се облагат готовите стоки, европейските продукти, продавани както в Европа, така и в чужбина, ще бъдат по-скъпи от вносните стоки. Разбира се, този ефект на доминото ще започне със загуба на европейски работни места, тъй като ни прави по-малко конкурентоспособни и накрая, когато европейските производители ще преместят производството си другаде.”

Последиците от подобен сценарий не само ще бъдат усетени от европейската промишленост, но и биха повлияли на прилагането на данъка, който имаше за цел да се справи с изместването на въглеродни емисии. Представете си, че производственият център е станал неконкурентен поради увеличените данъци, като противопоставя един регион за друг, където няма данък върху въглеродните емисии. Тази компания би могла лесно да заобиколи регулацията на въглеродните емисии, да продаде продукта си обратно в Европа на по-конкурентна цена и да бъде подложена на по-малко строги разпоредби в процеса. Крайният резултат би бил по-скоро увеличение на емисиите на CO2 в световен мащаб, отколкото планираното намаляване (и по този начин изместването на въглеродни емисии).

Европейският зелен търговски механизъм и въглероден данък са континентален отговор на глобален проблем. Налагащата се нормативна уредба, която има въздействие върху европейските производители, трябва да се разглежда в контекста на световната икономика за всички промишлени сектори, а не само за промишлеността на суровините. Комисията следва да приеме цялостен подход, който в крайна сметка не рискува да увеличи въглеродните емисии в световен мащаб и това не вреди на отраслите, които са в основата на възраждането на европейската икономика след Covid.

http://www.applia-europe.eu/

Свят пълен с химия

APPLiA за стратегията на ЕС за химикалите за устойчиво развитие.

Стратегията на ЕС за химикалите за устойчивостта (EU Chemicals Strategy for Sustainability) беше приета. Комисията на ЕС прие документа на 14. октомври като част от Зелената стратегия на ЕС — новата стратегия на ЕС за растеж.

“Светът около нас е пълен с химия. Стратегията на ЕС за химикалите е възможност за по-устойчиво и предизвикано нововъведение”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като същевременно се укрепват пазарните аспекти и се гарантира съгласувано и последователно регулиране на химикалите. Дружествата вече са добре използвани за управление на риска в рамките на специфични законодателства в областта на химикалите, като например Директивата за ограничението на опасните вещества и материалите в контакт с Рамковия регламент за храните. По-ясни политически цели и инструменти могат да водят до продължаване на положителното развитие, но следва да се избягва припокриването с други законодателни актове на ЕС.

Производството на домакински уреди е изградено на принципите на устойчивост през целия жизнен цикъл на уредите, от тяхното производство до края на живота им. Производителите се стремят към най-добрата ефективност и производителност на уредите, постигнати чрез непрекъснати иновации на техники и продукти. Стратегията трябва да запази иновациите, за да укрепи пазара на промишлеността на ЕС, посочи комисаря на ЕС Virginijus Sinkevičius, като същевременно коментира плана за химикалите. Стратегията следва наистина да продължи да стимулира вътрешния пазар, за да гарантира опазването на околната среда и благосъстоянието на хората и да създава доверие за потребителите.

“Що се отнася до етапа на отпадък, ние вярваме, че иновативните технологии за рециклиране могат да представляват обещаващо решение за решаване на проблема с наследените вещества” продължи Паоло Фалчиони, като се обърне внимание на крайния етап от жизнения цикъл на продукта. В този смисъл установяването на специфично за сектора сътрудничество между производителите на домакински уреди и производителите на рециклиращи продукти ще донесе ползи само за цялото общество. Разработването на специфични технологии за рециклиране в зависимост от продуктите, които ще се третират, ще помогне за идентифицирането и отстраняването на критични вещества, като се подобри общото производство на процесите на рециклиране.

Що се отнася до използването на възстановени материали и рециклирано съдържание, използвано в продуктите, определянето на задължителни изисквания би попречило неоправдано на пазара на вторични суровини, който вече осигурява възстановени материали. Възстановеното материално съдържание в новите продукти не може лесно да бъде измерено и в резултат на това органите за надзор на пазара не могат да изпълнят задължителни изисквания.” Разбира се, приветстваме практиките за използване на рециклирано съдържание в уреди и подкрепа, че те се случват доброволно и при условие, че доставките на безопасни рециклирани материали с високо качество, в достатъчни количества и на пазарна конкурентна цена са предоставени на производителите.”

http://www.applia-europe.eu/

PI Standard: нов стандарт за информация за домакинските уреди

Интернет и бързото развитие на електронната комуникация коренно променят начина, по който продуктите и услугите се предлагат, купуват и продават. Това е и начинът, по който се предава информация, която се е променила, преминавайки все повече към електронни формати.

APPLiA предвиди тази промяна още преди 20 години и стартира инициативата „PI-Certified“ Product Information Standard. Инициативата се застъпва за хармонизиран стандарт за предоставяне на информация за продуктите по електронен път на търговски партньори, но все още признаващ изискванията за ясна маркетингова диференциация. Платформата помага на производителите, търговците на дребно и потребителите да се възползват в пълна степен от съвременните разработки в електронната комуникация и обработката на данни.

Днес пускането на PI 17.0:

  • По-отворени и насочени към бъдещето
  • Уникална схема
  • По-добро привеждане в съответствие с международните стандарти

И изцяло нов уебсайт на 14 езика, по-лесен за навигация:  https://www.picertified.com/

„В целия ЕС няма такива примери за стандарти за продукти. Производителите на домакински уреди могат да се договорят за общ език, който да се използва за 118 продуктови групи и това прави тази инициатива единствена по рода си. ” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. В резултат на това производителите на домакински уреди предоставят информация на търговците в един стандартизиран формат, само по електронен път. Данните варират от техническа информация до характеристики, маркетингова информация и нововъведената информация на енергийния етикет.

Резултатът е надеждна структура, която обединява информация за домакински уреди, идващи от широк кръг производители от ЕС.

http://www.applia-europe.eu/

3D принтиране на резервни части за битова техника: безопасност и правни последици

Оценка на въпросите, свързани с безопасността и правните въпроси, свързани с производството, продажбата и инсталирането на 3D принтирани резервни части, направени от неоторизирани производители за използване в битовата техника.

Отдела за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (Department for Business, Energy & Industrial Strategy) и Службата за безопасност на продуктите и стандарти (Office for Product Safety and Standards) на Обединеното Кралство публикува доклад за изследването и анализа.

Докладът:

  • обяснява се техническата безопасност, възникваща при проектирането, производството и използването на 3D печатни резервни части, направени от неупълномощени производители, чрез преглед на литературата и интервютата със заинтересованите страни по веригата на доставки
  • идентифицират регулаторните изисквания и правните отговорности и отговорности на съответните заинтересовани страни в ключовите условия на веригата на доставка, когато се използват неразрешени 3D печатни резервни части
  • определя примерите на случаи, илюстриращи начина, по който правната и техническата безопасност може да се представят от страна на използване на неоторизирани 3D печатни части в потребителски уреди

Докладът е публикуван ТУК, а пълния текст да доклада като .pdf можете да намерите ТУК

Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за Обновяване. Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Ремонтната вълна започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания ѝ спестовен потенциал. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във Вълната.

Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови досиета за политиката, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продукта мерки за постигане на тези цели, като за ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.

Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите, роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и с гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, които знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчиони.

Като вече активна в “работната среда” на зеления преход на ЕС на различни фронтове, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сгради”. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите”, в самото начало се набляга на цитирания документ, като наблягате на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта, особено на ръба на мрежата.

Свързаните уреди и интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят какво е “умен дом”. В доклада 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Базата данни на SCIP търси съответствие със собствените си правни основания

APPLiA и предизвикателствата, породени от текущото внедряване на базата данни за SCIP.

Базата данни на SCIP (Substances of Concern In articles, or in complex objects (Products)) е “банка с данни” на вещества, пораждащи безпокойство в изделия или в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата директива за отпадъците. Законовото изискване задължава дружествата, които доставят изделия/продукти, да предоставят информация за тях на ECHA, Европейската агенция по химикалите. Предмет на законовите изисквания са тези, които съдържат веществата от така наречения “списък на кандидат-веществата” в предварително определена тегловна концентрация и които се пускат на пазара на ЕС. След това данните ще бъдат предоставени на операторите на отпадъци, а на потребителите ще бъдат на разположение при поискване. Начална дата: 5 януари 2021 г.

Настоящата имплементация  на ECHA обаче поставя множество предизвикателства не само за сектора на домашните уреди, но и за цялата европейска промишленост.

“Прилагането на SCIP трябва да бъде съобразено с правните изисквания, а понастоящем това не е така” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, по време на четвъртото издание на Конференцията за Серията Материали за Съответствие, организирана от TBM Group. В това отношение се споменава фактът, че настоящото въвеждане на базата данни нарушава член 33, параграф 1 от Регламента REACH, като на практика превиши правните изисквания, предвидени в същия член. На практика днес не е възможно да се подаде нотификация за SCIP, без да се добавят елементи, които следва да са незадължителни, но напротив, се считат за задължителни.

На всичко отгоре, пералната машина, която имаме у дома, е резултат на сложна и глобална верига на доставки. По време на процеса много участници предоставят частите за изграждане на крайния продукт, а тези компоненти са резултат на свой ред от структурирани производствени вериги. На практика нотификацията на SCIP за перална машина например се отнася до нотификациите по SCIP за нейните компоненти. “Кой ще бъде държан отговорен, ако някои части не са нотифицирани за SCIP?” попита Паоло Фалчиони да открои един от течовете на системата. “Да не говорим”, продължи той, “че може да има няколко доставчици на един и същ компонент и може да се случи така, че по време на производствения процес ще трябва да бъде избран друг доставчик.” Огромната сложност на европейската промишленост е неразривна и затова трябва да се приеме като отправна точка, преди да може да се замисли някой инструмент. В допълнение към това, сложността при създаването на гореспоменатата база данни е свързана с огромни разходи, които трябва да се добавят на плещите на европейската промишленост.

Правилното прилагане на базата данни за SCIP трябва да бъде съобразено с нейните правни основания, както е установено в член 9, параграф 1, буква (i) от Рамковата директива за отпадъците, както и в член 33, параграф 1 от Регламента REACH. Отлагането на SCIP не представлява реално решение, тъй като съществуващото нарушение на изискванията ще продължи да се ппроявява в по-късен момент.

http://www.applia-europe.eu/