Съвместна позиция на индустрията относно инструкциите за сортиране на потребителите

За да се постигнат целите на ЕС за рециклиране на опаковки до 2025/2030 г., равнищата на събиране в ЕС трябва да нараснат. Долуподписаните организации излагат конкретни и подлежащи на действие решение за създаване на лесна и разбираема система за правилно сортиране при източника.

За да се даде тласък на кръгова икономика и да се постигнат целите на ЕС (опаковъчното) рециклиране до 2025/2030 г., определени в Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWD) и Рамковата директива за отпадъците (РДВ), равнищата на събиране в ЕС трябва да се увеличат. Наред с усилията на промишлеността за създаване на по-добра и по-ефикасна инфраструктура за събиране, сортиране и рециклиране за отпадъци от потребители по пощата и за непрекъснато подобряване на опаковъчния еко- дизайн, сега е от съществено значение да се ангажират потребителите за постигането на тази цел. Това може да стане чрез подобряване на отделния процент на събиране на отпадъци на равнище потребители, повишаване на осведомеността на потребителите относно необходимостта от сортиране и рециклиране, улесняване на сортирането за потребителите, както и включването им като съответни участници в кръгово управление на отпадъците. С оглед на това долуподписаните организации излагат специално и изпълнимо решение за създаване на лесна и разбираема система за правилно сортиране при източника.

Хармонизирана система на ЕС за етикетиране, която помага на потребителите да сортират правилно отпадъците си и същевременно избягва всякакви пречки пред търговията, трябва да стане неразделна за системите за управление на отпадъците в държавите — членки на ЕС. За да работи и да бъде изпълнима в мащаб за целия ЕС, системата трябва да бъде проста, икономически ефективна и ефикасна за всички заинтересовани страни.

Предстоящият преглед на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (Директива 94/62/ЕО) представлява уникална възможност за определяне на общи изисквания за това коя информация следва да се предоставя на потребителите за инструкции за сортиране и как това следва да се направи по хармонизиран начин, включително използването на цифрови решения, които могат да помогнат за предоставянето на изисквана информация, без да е необходимо да се увеличава размерът на опаковката или преопаковането. Прегледът на PPWD следва да установи хармонизиран модел на ЕС за инструкциите за сортиране на потребителите. Наред с хармонизирането на инструкциите за сортиране етикетите, показващи възможността за рециклиране и многократното използване на опаковките, също трябва да бъдат хармонизирани на равнище ЕС. След това подробностите за тази маркировка B2C биха били установени чрез акт за изпълнение под формата на регламент. Успоредно с това работата, инициирана от Европейската комисия за хармонизиране на разделното събиране и сортиране на отпадъци, както се изисква от Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО), ще бъде от ключово значение за ефективността на хармонизираното изискване за етикиране.

Изтеглете пълния текст

Промени в търговските правила между ЕС и Обединеното кралство, влизащи в сила през 2022 г.

 Митниците

1 януари 2022 г.

Всички пратки, внесени от ЕС за Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс – GB), трябва да бъдат придружени от пълна митническа декларация. Повечето търговци ще трябва да правят декларации и да плащат съответните тарифи в точката на внос. За да изпълнят процеса на внос, всички търговци трябва да гарантират, че разполагат със следната информация, преди да преместят стоките си:

– номер за регистрация и идентификация на икономически оператор ГБ (EORI);

  – Стоковият кодекс на стоките им;

  – митническата стойност на стоките

Два основни митнически процеса ще бъдат достъпни за търговците, В зависимост от местоположението, през което се внасят стоките:

– Традиционният модел временно съхранение, където стоките, идващи във Великобритания, могат да бъдат складирани на границата до 90 дни, преди да бъдат декларирани пред митницата

– Новият модел преди подаването на заявката, където от стоките, пристигащи, ще се изисква предварително да са подали митническа декларация преди качването на борда на страната на ЕС. Тези сайтове могат да изберат да използват Услугата за движение на стоки превозни средства (GVMS).

1 юли 2022 г.

От превозвачите ще се изисква да предоставят обобщени декларации за въвеждане (ENS) за целия внос към ГБ от ЕС. Отговорност на превозвача е да подаде ЕНС, преди стоките да пристигнат в ГБ. 

Като част от ЕНС превозвачите ще представят информация за безопасността и сигурността.

Санитарни и фитосанитарни проверки на животински и растителни продукти 1 януари 2022 г.

1 януари 2022 г.

Всички продукти от животински произход, някои странични животински продукти, както и високорискови храни, които не са от животински произход, влизащи в ГБ, ще трябва да бъдат предварително уведомени чрез вноса на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS). Това е отговорност на вносителя на GB. Износителите от ЕС може да се наложи да предоставят на своя вносител от Обединеното кралство информация за пратката, включително точния вид продукт, код на стоката, тегло, данни за контакт за мястото на произход и т.н. 

Вносителят на Обединеното кралство следва да предостави на износителя от ЕС уникалния номер за уведомяване (UNN), произведен на IPAFFS. Износителят от ЕС трябва да добави UNN към търговската документация или здравния сертификат (ако се изисква такъв).

1 юли 2022 г.

Всички останали регулирани странични животински продукти, Всички регулирани растения и растителни продукти, всички месни и месни продукти и всички останали високорискови храни, които не са от животински произход, ще бъдат предмет на нови изисквания, преди да напуснат своето място на произход и на границата ЕС – Великобритания:

– износителят на ЕС следва да подаде заявление за съответния здравен сертификат в собствената си страна и компетентните органи следва да използват образци на здравни сертификати;

  – от стоките ще се изисква да въведат във Великобритания чрез Граничен контролен пункт – БКП, които са определени да получават тези стоки, за да бъдат подложени на документни, идентичностни и физически проверки, както се изисква. Това важи дори ако стоките не подлежат на заверка или физически проверки до по-късна дата в графика.

  – Биологичните продукти, изнасяни от ЕС за ГБ, ще изискват Сертификат за инспекция.

Проверките на живи животни ще започнат на етапи, преминавайки от точката на местоназначение към граничните контролни пунктове, тъй като съоръженията стават достъпни.

1 септември 2022 г.

Всички млечни продукти ще подлежат на сертификация и физически проверки на граничните контролни пунктове.

 1 ноември 2022 г.

Всички останали регулирани продукти от животински произход, включително съставни и рибни продукти, ще подлежат на сертификация и физически проверки на граничните контролни пунктове.

Правилата за произход

1 януари 2022 г.

Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС (ТСА), има преференциална нулева тарифа и нулева квотна ставка за стоки с произход, които се движат от ЕС-Великобритания или Обединеното кралство-ЕС, т.нар.  За да претендират за преференциалната тарифа, търговците трябва да класифицират стоките си, да проверяват правилата за произход в ТСА, да проверяват стоките си да отговарят на тези правила и да предоставят “декларация за произход” или “познанията на вносителя” за произхода на продукта.

Превозвачи на товари

1 януари 2022 г.

Превозвачите трябва да бъдат регистрирани за Услугата за движение на стоки (GVMS), нова митническа система за преместване на стоки в ГБ, която може да се използва в пристанищата за предварително депозиране. 

За да се регистрират за GVMS, превозвачите на товари трябва да имат правителствена шлюз сметка и номер на Gb EORI. Превозвачите трябва да бъдат регистрирани на GVMS, за да получат справка за движение на стоки (GMR), единен референтен номер, свързващ предварително подадените референтни декларации заедно.

Превозвачите трябва да гарантират, че представят правилните документи на границата с Великобритания. 

За допълнителни подробности относно новите процедури, моля, проверете връзките, предоставени в настоящия документ и Граничния оперативен модел.

Както бе обявено от правителството на Обединеното кралство на 15 декември 2021 г., стоките, които се движат от остров Ирландия директно към ГБ, ще продължат да го правят въз основа на договореностите, които се прилагат понастоящем, до второ нареждане. Поради това тези движения засега няма да бъдат засегнати от промените в митниците и СЕП, които се въвеждат на 1 януари 2022 г. за всички останали стоки, пристигащи от ЕС, както е описано в настоящия документл

Дигитални интервюта на APPLiA: Ремонт, гарантиране на безопасността на потребителите и използваемостта на продуктите

Гледайте десето дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, десетия епизод включва Младшия Специалист по политики в APPLiA в областта на околната среда, по проблемите на ремонта.

Продуктите са днес са поправими. Според данните, събрани от членството в APPLiA, “91% от исканията към производителите са довели до действителен ремонт през 2018 г.”, започва г-жа Кастелс, като посочва, че ремонтът е не само възможен, но и в днешно време една бетонна реалност. И все пак, не е достатъчно продуктите да бъдат ремонтирани, те трябва да бъдат “ремонтирани право”.

Безопасността на потребителите е приоритет номер едно за индустрията за домакински уреди. Тъй като темата за ремонта ескалира в политическата програма на ЕС, Кастелс обясни рисковете, които могат да дойдат с безусловни ремонти. “Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността на потребителите в рамките на дома би могла да бъде компрометирана”, обясни подробно тя. Поради тази причина сервизите трябва да спазват приложимия регламент, но и да имат съответната застраховка, покриваща всяка отговорност, която може да е резултат от услугата. Имайки предвид това, необходим е обрат в най-често срещаното “право на ремонт”; “Потребителите следва да имат право продуктите им да бъдат ремонтирани от професионални сервизи с технически умения и компетентност по конкретни приложения, да гарантират запазването на аспектите на безопасността и използваемостта на всички етапи.”

И така, каква роля имат потребителите, когато става въпрос за ремонт? Въпреки че е от изключително значение определени ремонтни операции да се извършват от професионалисти, “простата поддръжка на уредите може да се извършва безопасно с малки технически умения”, каза г-жа Кастелс. Това включва например отстраняване на котлен камък от кафемашина или подмяна на филтър във прахосмукачка. Във време, когато натискът върху производителите нараства, за да улесни ремонта за потребителите, запазването на безопасността на дома и хората, които живеят в него, остава ключов прерогатив за индустрията.

Предвид релевантността на темата и в стремежа си да обучава млади поколения техници в Европа, APPLiA подкрепя учебното пособие, произведено от APPLiA Унгария, което скоро ще бъде предоставена на всички професионални работници по ремонта онлайн.

Това и много повече в десето дигитално интервю на APPLiA, достъпно на този link.

http://www.applia-europe.eu/

Регламент относно батериите: поставяне на безопасността на потребителите в ЕС на първо място

Предложеното преразглеждане на Директивата на ЕС за Батериите към регламент представлява ключов крайъгърен камък в пътя към повишена устойчивост на батериите и определя сцената за актуализирана политическа рамка, с оглед на съществената роля на батериите за постигането на общество на ЕС с нулеви емисии до 2050 г. “Стимулирането на иновациите, с което се гарантира безопасността на потребителите, е ключов прерогатив за индустрията на домашните уреди”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, като хвърли светлина върху начините, по които обновеното законодателство на ЕС за батериите би могло да проправи пътя за по-добра хармонизация на общите правила в отделните държави членки, като в крайна сметка е от полза за единния пазар.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

Въвеждането на бъдещи разпоредби относно заменяемостта на батерията от независими оператори по време на живота на даден уред може да спомогне за подобряване на аспектите на ремонтируемостта. Наистина ремонтът играе неразделна част от усилията на индустрията за устойчивост. Същевременно “не може да има компромис с безопасността”, подчерта г-н Фалчиони. Много домашни уреди често се използват в постоянна близост с вода. Такъв е случаят с електрически четки за зъби, бръсначи или епилатори. За да се предпазят потребителите от рискове за безопасността, “уредите са проектирани по начин, по който да се избегне контакт между водата и батериите, в съответствие с изискванията, определени от законодателството на ЕС”, обясни Фалчиони. Поради тази причина е важно квалифицираните оператори да извършат адекватни изпитвания при смяната на батериите в определени уреди, да сведат до минимум рисковете и първо да приоритизират безопасността на потребителите. “Ако неквалифициран сервиз неправилно би заменил батериите в нашите уреди, биха могли да възникнат рискове за безопасността, включващи пожар, инфекции от биоопасни остатъци и нарушаване на стандартите на ЕС за безопасност”, обясни г-н Фалчиониi

Приоритизирането на безопасността на потребителите е приоритет номер едно за индустрията за домакински уреди, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите. Правилното боравене на професионални оператори с технически умения и компетентност по конкретни приложения, е от ключово значение, за да се гарантира запазването на аспектите на безопасността и използваемостта на всички етапи.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Кръгови уреди за кръгово готвене: преимуществата на добродетелните трансформации

Точно както всяка част от целината може да се използва за направа на различни деликатеси, домакинските уреди са изработени от скъпоценни ресурси, които могат да служат на различни цели през живота си. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, в Aperitivo Circolare беше домакин в Рим в Град на вкуса на Гамберо Росо.

Европа всяка година губи приблизително 88 милиона тона от храната си. На световно равнище това се превръща в разсипване на приблизително една трета от цялата произведена храна, от която най-голямото количество все още би било напълно годно за ядене и питателно. Готвачът на Michelin Star Иглес Корели, изгради богатството на своята всепризната кухня на принципа, че успехът се крие в рамките на използването на хранителни продукти в тяхната цялост. Понятие, добре обобщено в рамките на неговия израз на запазена марка “кръгово готвене”. По същия начин индустрията за домакински уреди предоставя все по-високи стандарти за енергийна и ресурсна ефективност, като гарантира, че на продуктите, достигащи до края на жизнения им цикъл, може да бъде даден втори живот. С други думи, разработване и пускане на пазара кръгови уреди.

Това и много повече беше в основата на ‘Aperitivo Circolare’, домакин в Рим в Град на вкуса на Гамберо Росо, В контекста на инициативата 2gether2green, организирана съвместно от италианското сдружение на потребителите – Adiconsum Nazionale и нашата сестринска организация APPLiA Italia, за насърчаване на ползите, произтичащи от прилагането на кръгови модели, и най-важното образоват потребителите към кръгово потребление. Поводът включваше и готварско шоу на живо, с участието на приноса на “бащата” на философията за “кръгово готвене”, главен готвач Корели. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, бе поканен да се открие събитието и да участва в кръглата маса на експертите, споделяйки опита на индустрията за домакински уреди, когато става въпрос за устойчивост.

“Борбата с разхищаването на храни и изграждането на кръгова кулутура е обществена промяна, която включва всички нас”, обясни г-н Фалчиони. Като индустрия секторът на домакинските уреди отдавна се ангажира с намаляване на отпадъците. “Хладилниците, но и фризерите или уредите за готвене, налични на пазара, могат да помогнат на потребителите в проследяването на датите на годност, автоматично да регулират нивата на охлаждане въз основа на вида храна или дори да създават списъци за пазаруване, да поръчват хранителни стоки и да предоставят актуализации на живо за състоянието на съдържанието ни на хладилника”, подробно обясни Фалчиони. Това, съчетано с вече 20-годишния енергиен етикет на ЕС, работейки за подобряване на енергийната ефективност, и непрекъснатата работа на иновациите за оптимизиране на ресурсите, играе значителна роля в борбата срещу прахосването в световен мащаб.

От системна гледна точка има много маршрути до кръговрата. Да вземем примера на целина. Според готвач Корели “всяка част може да се използва за различни препарати, за да достигне в крайна сметка най високата си стойност в едно ястие или да се разпръсне в редица различни деликатеси”, като се гарантира, че нищо не се изхвърля, и “всичко се трансформира и използва за най-добрите си цели”. По същия начин домакинските уреди са изработени от скъпоценни ресурси, които могат да изпълнят множество цели през жизнения си цикъл. Говорейки в числа, “днес 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, които са достигнали края си на живота, се възстановяват, рециклират и са готови да влязат отново в производствени контури, под формата на вторични суровини”, заяви г-н Фалчиони.

Всичко на всичко, в кръгова икономика, продуктите обслужват предназначението си възможно най-дълго и след това се трансформират в нещо друго, продължавайки да предлагат услуга на потребителите. За потребителите да направят своя собствен бит е в основата на този добродетелен кръг, към по-устойчив живот.

http://www.applia-europe.eu/

Механизмът за приспособяване на въглеродните граници: полуготово предложение

С пакета “Годни за 55” Европейската комисия предложи набор от политически мерки за постигане на амбициозната цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с 55 % до 2030 г. Сред тях е силно изтъкваният и международно спорен Механизъм за приспособяване на въглеродните граници (CBAM), предложение за налагане на такса за внос на някои въглеродни интензивни суровини, идващи в ЕС. Основната цел на CBAM е да предотврати изтичането на въглеродни емисии* и също така да предостави на дружествата извън ЕС стимул за намаляване на емисиите на CO2 от техните производствени процеси. Предложеният CBAM има за цел също така да установи еднакви условия на конкуренция за производителите на суровини от ЕС спрямо производителите със седалище извън ЕС.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, тук.

Механизмът излезе на сцената в контекста на предложеното премахване на безплатните квоти за СТЕ (ETS), също част от Fit for 55, което ще направи производството на стомана, алуминий, цимент и електроенергия в Европа по-скъпо, в стремежа си да се справи с изменението на климата чрез поставяне на цена на емисиите на CO2. Увеличението на разходите ще засегне всички производствени дружества, които използват такива материали, включително индустрията за домакински уреди, с тревожни последици за производството в Европа” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърляйки светлина върху отрицателното въздействие, което Механизмът би имал върху конкурентоспособността на производствената промишленост на ЕС. Действително “предложението на Комисията за СТЕ (ETS) и ЦБАМ (CBAM) неизбежно би се превърнало в неблагоприятно конкурентно положение за производството в Европа”, продължи той, тъй като то би направило продуктите, които се произвеждат в чужбина и се внасят в ЕС, по-конкурентоспособни от произведените от ЕС, на родния пазар на много европейски дружества. Това не само би подкопало самата цел на Политиката, но и би генерирало значителни въздействия върху околната среда извън ЕС. Емисиите на CO2, възникващи отвъд европейските граници, не могат да бъдат наблюдавани, нито регулирани съгласно законодателството на ЕС.

В настоящия си вид въвеждането на CBAM ще създаде стимул за производството извън Европа и за вноса на продукти в ЕС. “Това би породило значителна загуба на европейски работни места”, подчерта г-н Фалчиони, като подчерта как съвместната комбинация от планираните ревизии на СТЕ (ETS) и настоящото предложение за CBAM биха рискували да застрашат европейската икономика. Първоначално предвиден за справяне с риска от изтичане на въглерод в промишлеността за суровини, “CBAM, както е предложено от Комисията на ЕС, просто ще премести изтичането на въглерод от промишлеността за суровини в други промишлени сектори надолу по веригата”, подробно заяви той. Индустрията на ЕС за домашни уреди е силно конкурентен сектор на световно равнище, с ниски маржове. Поради тази причина е много чувствително към промените в своята основа на разходите.

Квадратурата на кръга от цели в областта на климата предполага “Механизъм, който работи като защитна мярка за всички европейски индустрии и предотвратява изместването на въглеродни емисии на всички сектори”, запазвайки конкурентоспособността на всички дружества от ЕС. За да се гарантира това, “законодателно предложение, разглеждащо тези въпроси, трябва да бъде представено от Европейската комисия две години преди премахването на безплатните квоти в СТЕ (ETS), предвидено от 2026 г.”, обясни г-н Флчиони. Това би позволило осигуряването на добре консолидирани стълбове на ЕС като конкурентоспособността на всички европейски индустрии, работните места на ЕС, водещите позиции в световен мащаб и устойчивостта сред другите, като същевременно се удовлетворяват и търговските изисквания на СТО.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, тук.

*/Терминът “изтичане на въглерод” се използва за описание на ситуация, при която става по-интересно да се произвеждат продукти извън ЕС, и да се внасят продукти в ЕС, което означава, че емисиите на CO2 от производството ще настъпят извън ЕС.

http://www.applia-europe.eu/

Домакинските уреди: път към по-устойчив начин на живот

Паоло Фалчони, генерален директор на APPLIA, беше поканен да сподели ключовите етапни от пътя на индустрията за домакински уреди към устойчивост на webinar, организиран от Европейското дружество на инженерите и индустриалците (SEII).

Първо, как започна всичко? Когато мислим за крайната цел – устойчивост, “важно е да погледнем назад към обстоятелствата, довели до необходимостта от основаването на нашата Асоциация”, започна г-н Фалчиони. И все пак, историята на индустрията за домакински уреди в Европа е дълбоко свързана със създаването на самия Европейски съюз. Появи се на бял свят само една година след Договора от Рим (1957 г.). Однователите на CECED – Conseils Europeen de la Construction Electro-Domestique, известен днес като APPLiA, “видяха новородената Европа като естествената родина, за да създадат своята организация”, обясни той, “целящ подобряване на енергийната ефективност на продуктите, пуснати на новосъздадения общ пазар”. Тук започна пътя към устойчивост.

Тъй като производителите започнаха да се ангажират с производството на все по-ефективни продукти, първите енергийни етикети влязоха в сцената като водач, за да осигурят ясна и проста индикация за енергийната ефективност на уредите. Въведена за първи път през 1992 г. и впоследствие разширена през 2010 г. и в крайна сметка през март 2021, със сравнителна скала А до G, енергийният етикет на ЕС е заченат за пилотните потребители на по-енергийно ефективни продукти, като същевременно насърчава производителите да инвестират в иновации чрез използване на по-енергийно ефективни технологии. И все пак, крайната цел за подобряване на устойчивостта и енергийната ефективност е довела до създаването на еднакви условия на конкуренция за всички производители в ЕС, като призова за установяването на определени равни минимални изисквания. На кръстопътя между отрасъла и законодателството е създаването на произтичащата от това Директива за екопроектиране, с която се отбелязва консолидирането на справедливо пътуване към устойчивост и се отваря вратата към ефективното използване на ресурсите.

Да вземем случая с пералнята. От първия ръчно захранван модел излязъл през 50-те години на 20 век, “това революционно изобретение измина дълъг път, за да посрещне днес авангардни технологии”, коментира г-н Фалчиони. През годините домакинските уреди прдоставят все по-високи стандарти за ефективност. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия “такова подобрение на общата ефективност на продуктите също се превръща в стандарти за подобряване на високата ефективност на живот за всички граждани на ЕС”, продължи той. Тъй като секторът се стреми да затвори съществуващите пропуски в преследването на енергийния преход, “напредването на устойчивия начин на живот е мисия, която включва всеки един от нас по целото земно кълбо”, подчерта Фалчиони. “Това води до преминаване към това, което APPLiA нарича кръгова култура  кръгова култура.” Накратко, кръгова революция, която включва всеки жизнен етап от уреди и всеки един от нас, като граждани, към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/

Цифрови интервюта на APPLiA: COP 26, домакински уреди за постигане на целите в областта на климата

Деветият епизод от поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече е достъпен. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърля светлина върху ролята на индустрията за домакински уреди в продължаващата COP 26, срещата на върха на ООН, насочена към изменението на климата, която понастоящем се провежда в Глазгоу.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, деветият епизод включва г-н Паоло Фалчони, генерален директор на APPLiA относно ролята на индустрията за домакински електроуреди в текущата COP 26, срещата на високо равнище на ООН, насочена към изменението на климата, която понастоящем се провежда в Глазгоу.

Изменението на климата е едно от най-належащите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. “Индустрията на домашните уреди играе решаваща роля за декарбонизацията на икономиката и представлява ключов дарител на енергийния преход”, даде началото на г-н Фалчиони, хвърляйки светлина върху значителния принос на сектора за справяне с въпроса. С амбициите в областта на климата във възход на равнище ЕС и на световно равнище изпълнението на някои ключови препоръки от индустрията е от изключително значение за постигането на поставените цели.

Първоначално замислен като водещ инструмент за изготвянето на политики, свързани с енергетиката в ЕС, Първият принцип за енергийна ефективност се основава на представата, че най-големият енергиен източник в Европа е енергийната ефективност. Като придобива все по-голямо значение на законодателно равнище на ЕС, принципът има за цел намаляване на общите необходими усилия за декарбонизация, като същевременно се гарантира икономически ефективен енергиен преход: толкова по-малко търсене на енергия чрез повишена енергийна ефективност, толкова по-малко CO2, което би трябвало да бъде превъзхождано от политическите мерки. “Работата за глобалното прилагане на принципа “енергийна ефективност на първо място” би било решение за квадратурата на кръга на благосъстоянието на гражданите и декарбонизацията”, подробно описва г-н Фалчиони, като продължи с първата препоръка от индустрията. В този смисъл домашните уреди представляват рентабилно решение за държавите членки да спазват принципа и в крайна сметка да се справят с глобалния въпрос за изменението на климата.  Действително икономиите на енергия от подмяната на стари и неефективни сгради, както и от въвеждането на интелигентни уреди значително биха тласнали икономиите на енергия, генерирайки на свой ред повишено благосъстояние за домакинствата и разгръщайки пълните потенциали както на енергийния, така и на цифровия преход.

Тъй като създателите на политики засилват усилията си за справяне с неотложния въпрос за климата, възникват и инструменти за ценообразуване на въглеродните емисии, които са обещаващ път в борбата с декарбонизацията. Независимо от това е необходима внимателна оценка, за да се гарантира, че “цените на CO2 и достъпността на готовите стоки са балансирани”, но и че “въздействията върху критичните сектори и производствените вложени материали се оценяват внимателно заедно с потенциалните последици, които политиките за ценообразуване на въглеродните емисии биха могли да имат върху конкурентоспособността в световен мащаб”, подчерта г-н Фалчиони.

С използването на химикали несъмнено се увеличава в близко бъдеще и като индустрия, която вече силно премина към хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне, секторът на домакинските уреди приветства широкомащабното внедряване на нови и по-модерни технологии. В този смисъл и с оглед на развитието от комисията ENVI на Европейския парламент по отношение на Предложение за резолюция относно COP 26″, “важно е да се разбере, че все още са необходими флуорирани газове за оборудването, което ще играе ключова роля за постигането на целите на ЕС в областта на климата, включително термопомпите”, заяви г-н Фалчони.

Всичко на всичко, изменението на климата е определящ въпрос за нашето време и ние сме в определящ момент. За укрепване на глобалния отговор е от решаващо значение законодателството и стандартизацията да работят в унисон. Наистина “международните стандарти са ключови даващи възможност да отговорят на изискванията, предписани в правния текст”, посочи г-н Фалчиони, хвърляйки светлина върху тяхната централност, когато става въпрос за постигане на крайните цели в областта на климата.

Това и много повече в деветото цифрово интервю на APPLiA, достъпно на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

COP 26: Какво е необходимо за справяне с изменението на климата

Изменението на климата е едно от най-неотложните предизвикателства на нашето време, като въздействията са глобални по обхват и са безпрецедентни по мащаб. Предприемането на бързи и координирани действия на международно равнище е от ключово значение, за да се гарантира, че този предстоящ въпрос може да бъде разгледан правилно. През годините индустрията за домакински уреди работи за осигуряване на все по-високи стандарти за ефективност, благоприятствайки кръговрата и в крайна сметка давайки възможност за енергийния преход.

“Постигането на необходимите амбициозни цели, определени от ООН за справяне с изменението на климата, е от решаващо значение за Европа и целия свят”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърляйки светлина върху някои ключови препоръки от страна на индустрията, за да се даде възможност за наложително ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове през следващото десетилетие. Въпреки че приетият пакет от предложения със сигурност е насочен към декарбонизация, от решаващо значение е да се гарантира запазването на благосъстоянието на гражданите на всички етапи. За тази цел “глобалното прилагане на принципа “Енергийна ефективност първо” би решило квадратурата на кръга”, обясни г-н Фалчиони, “тъй като би функционирал като ключов лост за намаляване на разходите за енергийния преход, като същевременно се гарантира неговата икономическа ефективност”. В този контекст домакинските уреди биха били голям актив за държавите членки да го спазват, като генерират увеличени икономии на енергия, които не само биха помогнали на националните органи да достигнат целите си, но и биха повишили благосъстоянието на домакинствата по цялото земно кълбо.

Въпреки че ползите от подтикващия енергиен преход са ясни, от решаващо значение е политиките в областта на климата да бъдат проектирани по начин, който да избегне упражняването на допълнителен натиск върху уязвимите домакинства. Инструментите за ценообразуване на въглеродните емисии се очертават като обещаващ път в борбата с изменението на климата, но все още е необходима внимателна оценка, за да се гарантира “постигането на баланс между по-високите цени на CO2 при по-строги правила и достъпността на готовите стоки”, заяви г-н Фалчиони. Освен това “при анализа на въздействията от повишеното ценообразуване на въглеродните емисии е необходим специален акцент върху критичните сектори и производствените входове”, добави той, като подчерта, че е важно да се оценят потенциалните последици от такива мерки върху конкурентоспособността в световен мащаб.

Широкото използване на химикали е допълнителен ключов елемент към дискусията. Прибягване до химикали определено ще се увеличи в близко бъдеще, също и в потребителските продукти. Като индустрия, която вече силно премина към по-ниски хладилни агенти на Global Warming Potential, “подкрепяме широкомащабното внедряване на нови и по-модерни технологии за постигане на целите в областта на климата”, поясни г-н Фалчиони. В този смисъл е важно да се разбере, че все още са необходими флуорирани газове за онези съоръжения, които ще играят ключова роля за постигането на целите на ЕС в областта на климата, включително термопомпи.

Когато разглеждате пътя към поставените амбициозни цели в областта на климата, от решаващо значение е да се гарантира, че законодателството и стандартизацията могат да работят заедно. “Международните стандарти са ключови и даващи възможност да отговарят на изискванията, предписани в правния текст, като реагират на променящите се условия и възникващите предизвикателства; като такива, те играят ключова роля за постигането на целта за декарбонизация”, детайлизира Фалчиони.

Всичко на всичко, борбата с изменението на климата е наложителна за бъдещето на Европа и света. COP 26 е перфектната възможност да се гарантира, че всички усилия могат да се сближат за справяне с извънредната ситуация в световен мащаб по отношение на климата.

Гледайте обяснителното видео на APPLiA за COP 26

http://www.applia-europe.eu/

Кръгови уреди: устойчива рецепта

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, представи на “Енергийните разговори”, като част от Седмицата на устойчивата енергия на ЕС (EUSEW) 2021 (EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2021 ) и сподели основните съставки с кръгови уреди към по-устойчива икономика в Европа и по-широкия свят.

Секторът на домакинските уреди преследва циркулярност през целия жизнен цикъл на продуктите: започвайки със суровини, последвани от проектирането на продукта, производството, употребата и потреблението, ремонта, рециклирането и оползотворяването. На този втори етап рециклираните отпадъци се връщат обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. “В кръгова икономика продуктите работят по предназначението си възможно най-дълго, преди да бъдат превърнати в други домашни уреди или различни инструменти, които продължават да предлагат услуга на потребителите”, подробно представи г-н Фалчиони, въвеждайки основните “съставки”, изтъкнати от сектора. С цел насочване на гражданите на ЕС през жизнения цикъл на продукта APPLiA разработи основен уебсайт, предоставящ няколко подкрепяща информация посредством конкретни данни.

През годините домакинските уреди достигат все по-високи стандарти за ефективност. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия “такова подобрение на общата ефективност на продуктите също се превръща в подобрен стандарт на живот за всички граждани на ЕС”, обясни г-н Фалчиони. Според данни енергийната ефективност на уредите нараства експоненциално от 2008 г. и “секторът непрекъснато работи за преодоляване на съществуващите пропуски и в крайна сметка благоприятства за енергийния преход”, продължи той. В тази степен е от ключово значение целите, изборът и стимулите на политиката във всички области на политиката да са ясни и последователно прилагани за създаването на пазара на устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите.

Издръжливостта и ремонтопригодността на продукта са други две ключови съставки към майсторската рецепта. Дълготрайните продукти намаляват потреблението на ресурси и отпадъците. В това си качество това е централен елемент от подхода на Европа към циркулярността и той е напълно подкрепен от сектора на домакинските уреди. Когато става въпрос за етапа на ремонт, домакинските уреди днес са ремонтируеми. “По данни, събрани от членовете на APPLiA, 91% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2018 г.”, заяви г-н Фалчиони. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са ключов елемент за поддържане на доверието с потребителите и за незастрашаване на усилията за прилагане на кръговата икономика.

Доброто изпълнение е от ключово значение за успешната рецепта. За тази цел циркулярността включва всеки сектор и всеки един от нас. Това поставя основата на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”. Постигането му води до кръгов процес, който се прилага за всички жизнени етапи на уредите. Това е обществена промяна, която включва всички нас, като граждани, в преминаването към кръгов модел.

http://www.applia-europe.eu/