Осигуряване на плавен преход към устойчиви батерии

Като основен компонент за много сектори в нашата икономика, устойчивостта на акумулаторите трябва да бъде насърчавана на всеки етап от жизнения им цикъл. Това е възможно само ако се предприемат съвместни действия на всички равнища за насърчаване на кръговата икономика на веригите за създаване на стойност в акумулаторната батерия и в крайна сметка благоприятстват успешния преход.

През декември 2020 г. Европейската комисия предложи да се модернизира законодателството на ЕС относно акумулаторите, като се предприеме първата стъпка от действията, обявени в плана за действие за новата кръгова икономика, с цел създаване на по-съгласувана законодателна рамка за батериите, по-нататъшно развитие на кръговата икономика в рамките на ЕС и за постигане на крайната цел за неутралност на въглеродните емисии.

Като сектор, засегнат от мярката, APPLiA приветства преразглеждането, изразено в документ за реакция, който беше споделен, за да помогне на Комисията на ЕС за по-добро оформяне на предложения регламент.

Подобряването на устойчивостта на акумулаторите през целия им жизнен цикъл, като същевременно се запазва конкурентоспособността на единния пазар на ЕС, е от ключово значение за постигане на целите на Европейския зелен търговски механизъм и на заложените в него цели за постигане на целите на “нулевото” замърсяване. Въпреки това, предложените промени са набелязани да имат значително въздействие върху дизайна, етикетирането и управлението на излезлите от експлоатация батерии и уреди, захранвани с батерии. “Като сектор ние сме изцяло ангажирани с подкрепата на прехода на ЕС към устойчиви батерии”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Въз основа на това “от първостепенно значение е да се гарантира надлежното предоставяне на време за адаптиране на сложните глобални вериги за доставки и производствени процеси към новите правила”, продължи г-н Фалчиони.

В обстановка на несигурност по отношение на окончателния текст на законодателството е от съществено значение времето, за да се осигури плавна и ефективна промяна на равнище ЕС. В тази връзка В рамките на APPLiA се призовава в съвместна декларация на сектора създателите на политики да предоставят на икономическите оператори преходен период за прилагане на новите изисквания като ключов начин за най-добро спазване на новите мерки.

Като основен компонент за много сектори в нашата икономика, устойчивостта на акумулаторите трябва да бъде насърчавана на всеки етап от жизнения им цикъл. Това е възможно само ако се предприемат съвместни действия на всички равнища за насърчаване на кръговата икономика на веригите за създаване на стойност в акумулаторната батерия и в крайна сметка благоприятстват успешния преход.

http://www.applia-europe.eu/

Материали в контакт с храни: гарантиране на безопасността на храните и общественото здраве

Вече е на разположение петият епизод от поредицата кратки цифрови интервюта на APPLiA. Това е времето за материалите, които са в контакт с храни. Накратко, ангажиментът на индустрията, както е обхванато от нашия експерт, е да гарантира безопасността на храните и общественото здраве.
Гледайте интервюто на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки цифрови интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, петият епизод относно материалите в контакт с храни е на Лара Кариер, мениджър на политиката за Околната среда и Химикали в APPLiA,.

Първо, какво представляват материалите, които са в контакт с храни? Храната играе ключова роля, като част от ежедневието ни. “Преди консумацията храната влиза в контакт с много материали по време на производството, преработката, съхранението, приготвянето и сервирането. Такива материали се наричат материали в контакт с храни”, обясни г-жа Кариер. Примери за това са контейнерите за транспортиране на храни, машини като блендери или кухненски роботи, но също така и други видове кухненски съдове и прибори.

“Гарантирането на безопасността на потребителите е основен прерогатив на равнището на ЕС и за нашата промишленост”, изтъкна г-жа Кариер, като въвежда правната рамка, която обхваща въпроса. До момента Европейският съюз разработи и приложи набор от правила, които съставляват Рамковия регламент относно материалите, в които се използват материалите в контакт с храни, като се осигури хармонизирана правна рамка на ЕС и се определят строги изисквания за материалите. “Като такива уредите се проектират и оценяват внимателно, за да се осигури съответствие с регламента и да се гарантира тяхната висока производителност, надеждност и безопасност за всички граждани на ЕС.”

С оглед на предстоящия процес на преразглеждане, като същевременно се разглежда напълно подходящ за целта настоящит регламент, APPLiA призовава за хармонизирани правила на равнище ЕС относно някои материали, както и задължения за обмен на информация за всеки участник във веригата на доставки. В стремежа си да се опазват безопасността на храните и общественото здраве на всички етапи “укрепването на тези аспекти е от първостепенно значение за продължаване на насърчаването на безопасността на материалите и улесняване на свободното движение на стоки в съюза”, подчерта г-жа Кариер.

http://www.applia-europe.eu/

Рецептата да направим Европа “Годна за 55”

С пакета “Fit for 55” Европейската комисия представи днес цялостно преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на енергетиката и климата в подкрепа на ангажимента на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г.

Планира се предложените промени да имат голямо въздействие върху националните политики, както и върху икономическите субекти и гражданите в цяла Европа. “Като сектор ние силно подкрепяме крайната цел на пакета”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на АПЛИА. “През годините индустрията на домакинските уреди работи за осигуряване на все по-ефективни уреди, като активно допринася за насърчаване на по-устойчиви модели на производство и потребление”, обясни той. Пионер в политиките за енергийна ефективност с мерките за екодизайн и енергийно етикетиране, секторът е водещ като парадигма на устойчивостта, като двигател на иновациите и конкуренцията в Европа.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия вървят ръка за ръка, за да се гарантира, че Европа достига крайната си цел за неутралност по отношение на климата. В тази връзка APPLiA призова в общ докумнт на индустрията за признаване на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в сградите като приоритет. Всъщност “постигането на целите е в основата на съгласувана политическа рамка за подкрепа на изпълнението в различните сектори и в крайна сметка да се приложат по-интегрирани и приобщаващи решения за всички”, продължи г-н Фалчиони.

Ролята на финансирането за постигане на тази цел е от ключово значение и е от решаващо значение и за да се даде приоритет. “Предоставянето на права на потребителите на всички равнища е от основно значение за гарантирането, че никой не е изоставен.”

Един от крайъгълните камъни на пакета е Механизмът за корекции на емисиите на въглероден двуоки с емисии (CBAM) — предложение за налагане на данък върху въглеродните емисии, отделяни от някои материали, които се внасят в ЕС. APPLiA преди това коментира инициативата в това видео, като обясни защо проблемът с изместването на въглеродни емисии, разгледан в предложението, би поставил на карта конкурентоспособността на европейската промишленост за производство на готова продукция. ” CBAM следва да действа като гаранция за всички европейски отрасли и да предотврати изместването на въглеродни емисии на всички промишлени сектори”, подчерта г-н Фалчиони, като подчертава първостепенното значение на многостранния диалог с големи икономики като Китай и САЩ, за да се постигнат в крайна сметка целите за климата, като същевременно се запази конкурентоспособността на всички части на промишлеността на ЕС.

Като ключов участник в прехода промишлеността на домакинските електроуреди призовава за последователна и приобщаваща политическа рамка на ЕС, която работи за своите граждани, преследва по-висока степен на устойчивост, като същевременно се запазва единният пазар, насърчавайки конкуренцията в промишлеността и свободата на иновации.

http://www.applia-europe.eu/

Префокусиране и ребрандиране: история на успеха на APPLiA

Какви са възможностите и предизвикателствата, които идват при префокусирането и ребрандирането на една асоциация? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Европа, беше поканен да сподели опита на APPLiA на Световния конгрес на асоциациите 2021, глобално изложение, свикано от Асоциацията на ръководителите на асоциацията по отношение на ангажираността и членството.

Първоначално учредена през 1958 г., само една година след Римския договор под името CECED, съкращение, което означава Европейски комитет на производители на домакинско оборудване, Асоциацията излезе в сцената на новородения европейски сценарий с цел да представлява интересите на индустрията на домакинските уреди.

След 60-годишна история и напредък, CECED реши да направи крачка напред в усилията си да отрази най-добре това, което се развива като ориентиран към бъдещето и динамичен сектор. “От ключово значение е една асоциация да представлява изцяло ценностите на своите членове”, налегна Паоло Фалчиони, като очерта основните съставки на успешното ребрандиране. От промяната на името към изграждането на нов имидж за обществеността и преориентацията на организацията, “ние извършихме обширна работа по модернизацията, носейки с него достойно количество възможности и предизвикателства”, обясни г-н Фалчиони. Новосъздадената самоличност скоро бе изправена пред правно предизвикателство от страна на мултинационална технологична компания, насочена към нейната търговска марка и в крайна сметка го преодоля. Въпреки трудностите, повторното стартиране се случи, което поставя началото на историята на успеха на APPLiA.

Напълно модернизираната асоциация беше представена в Брюксел по случай 60-годишнината от създаването си. Префокусирането на идентичността доведе до редица инициативи, включително стартирането на нов уебсайт УЕБСАЙТ, месечен бюлетин, кратка филмова кампания с участието на така наречения “Better Lifestyle Manifesto” и най-новия cartoon на новия енергиен етикет, са само някои от тях. Освен това APPLiA продължи да расте и да разширява мрежата си от национални асоциации, като постепенно укрепва позицията си на равнище ЕС.

В тази рамка и в непрекъснато развиващ се сценарий “ние се ангажираме да продължим да развиваме нашата общност и да оформяме бъдещето на индустрията на национално и международно ниво”, заключи Паоло Фалсиони.

Безопасна употреба на диизоцианати

На 4 август 2020 г. Европейският съюз публикува ограничението на REACH за диизоцианити, което ще въведе задължителни изисквания за обучение на работниците, които използват диизоцианати от 24 август 2023 г.

За да се помогне на заинтересованите страни да разберат следващите стъпки, ISOPA и ALIPA публикуват актуализирана версия на своята електронна книга относно ограничението, с цел да предоставят кратко въведение и да отговорят на някои от основните въпроси, които участниците по веригата на стойността на полиуретаните могат да имат.

Електронната книга можете да изтеглите от ТУК

 Освен въведението, предоставено от електронния книга, ISOPA/ALIPA се ангажира да предоставя повече информация и да отговаря на въпроси от страна на заинтересованите страни. Ако понастоящем не получавате актуализации от ISOPA/ALIPA, можете да се регистрирате за бъдещи актуализации чрез този ФОРМУЛЯР.

http://www.applia-europe.eu/

Дигитални интервюта на APPLiA: Кръгови уреди, от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл

 

Четвъртият епизод от серията кратки цифрови интервюта на APPLiA е вече на разположение. Това е времето за кръгови уреди. Всичко, което трябва да знаете за основните постижения и принос на индустрията, за да постигнете кръговността.

Гледайте четвъртото цифрово интервю на APPLiA ТУК

В четвъртата серия от кратките дигитални интервюта на APPLiA, Корина Хегарти, директорът на APPLiA за политиката по околната среда говори за “Кръговите уреди”.

В по-широката рамка на Зеления пазар на ЕС и инициативата за устойчиви продукти секторът на домашните уреди играе основна роля в подкрепа на прехода към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика.

Уредите за работа в дома са кръгови от самото начало. Какво означава това на практика? Съществуват много различни начини, по които секторът допринася за постигането на кръговата икономика. “Примери за това варират от намаляването на количеството използвани в производството материали и вещества, разчитайки на устойчиви източници, проектиране за дълготрайност, ремонт, рециклиране и възстановяване до повишаване на ефективността на продуктите по време на тяхната фаза на употреба”, обясни г-жа Хегарти. В тази връзка, APPLiA наскоро пусна уебсайта Circular Appliances website, платформа, предназначена да насочва посетителите през всеки етап от жизнения цикъл на продукта и да демонстрира постиженията на индустрията за повишаване на устойчивостта.

Изпълнението на съгласувана рамка на политиката на ЕС е от основно значение за тази цел. Досега действащата Директива за екодизайн беше успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност и декарбонизацията на продуктите в обхвата им и все още може да бъде постигната много. За всички останали продукти трябва да се обмисли “паралелно законодателство, с подходящи методологии и вдъхновени от добрите практики от съществуващия екодизайн”, коментира г-жа Хегарти. А за евентуалното въвеждане на цифров продуктов паспорт “от решаващо значение е да се гарантира, че събраната информация в крайна сметка ще представлява добавена стойност както за участниците във веригата за доставки, така и за потребителите, както за сектора, така и по продукт по продукт”, добави тя.

Според APPLiA целите на политиката, изборът и стимулите във всички области следва да бъдат ясно и последователно прилагани, за да се гарантира непрекъснат растеж.

Това и много повече в четвъртото цифрово интервю на APPLiA е достъпно на ТОЗИ ЛИНК.

http://www.applia-europe.eu/

Инициатива за устойчиви продукти: засилване на кръговрата

С крайната цел всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, да станат все по-устойчиви и да издържат теста за кръговост, До края на 2021 г. Европейската комисия ще предложи законодателна инициатива в областта на устойчивата политика в областта на продуктите. В резултат на инициативата за устойчиви продукти ще се преразгледа Директивата за екодизайн и ще бъдат определени критерии и изисквания за устойчивост за широк набор от продукти.

С течение на годините домакинските уреди са предоставили все по-високи стандарти за ефективност. “От фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите, кръговостта се подобрява през всички етапи на живота на дадено устройство”, стартира г-н Федерико Магалини, управляващ директор на Sofies и експертен сътрудник на виртуалната кръгла маса на APPLiA, хвърляйки светлина върху постиженията на индустрията при затварянето на материалните цикли. По-специално данните показват, че ефективността на рециклирането при правилно обработване на отпадъците е доста висока. Въпреки това рециклирането на пластмаси представлява един от най-трудните аспекти. Доклад относно специално изготвено от Sofies проучване относно потоците от пластмаси в сектора на домашните уреди е публикувано и в статистическия отчет за APPLiA Statistical Report 2019-2020. г-н Магали посочи значението на преодоляването на предизвикателствата, свързани с използването на рециклирани материали в продуктите, и “да се възползвате максимално от пластмасите от рециклирането чрез ясни стимули за иноваторите”.

В по-широкия контекст на Зеления търговски механизъм на ЕС инициативата за устойчиви продукти ще служи като ключов инструмент за обновен европейски подход към продуктовата политика. Г-н Матяз Малгай, началник на отдел на Европейската комисия – ГД “Околна среда” беше първият панелист, който постави сцената за дискусията на кръглата маса. “Въз основа на поуките, извлечени от настоящата рамка за екопроектиране, SPI има крайната цел да отговори на предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда и използването на ресурсите, като същевременно овластява промишлеността и потребителите”, започна той. „Това е амбициозен инструмент и са необходими съвместни усилия, за да се гарантира, че той има очакваното въздействие.”

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди инвестира много за увеличаване на кръговратаността на производствените си процеси и продукти. Г-жа Корина Хегарти, директор по политиката за околната среда в APPLiA, направи преглед на приноса на индустрията, както беше посочено и в скоро пуснатия уебсайт на APPLiA Circular Appliances website. “Има различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които напредват в кръговата икономика”, каза тя. В тази връзка е от ключово значение “целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката да бъдат ясни и последователно прилагани, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите”.

В съответствие с предишната намеса, г-н Leendert Jan de Olde, директор Устойчивост и екопроектиране във Philips, очерта ангажимента на индустрията за повишаване на кръговата икономика. “Към днешна дата сме ангажирани активно с водещи играчи и вече сме постигнали дял за 15% приходи от кръгови продукти”, коментира той, като подчерта, че “проучването на нови бизнес модели, като например готовия за кръгова икономика дизайн, ще бъде от ключово значение за тази цел”.

От името на сдруженията на потребителите г-жа Sylvia Maurer, директор “Устойчивост, енергетика, храни, здраве и безопасност” в BEUC – Европейската организация на потребителите, акцентира върху все по-променящите се потребителски изискванияа към кръгови продукти. “Ние сме само в началото на трансформацията на устойчивостта”, започна тя. “Екопроектирането донесе много ползи и сега е време да се разшири извън домакинските уреди и да се увеличи трайността и ремонта на всички продукти.” В тази връзка тя продължи: “евентуалното въвеждане на цифров продуктов паспорт ще спомогне за увеличаване на прозрачността във веригите за доставки”.

Закривайки панела, члена на ЕН Sirpia Pietikäinen, член на Европейската народна партия (ЕНП) и основен говорител на кръглата маса на APPLiA: “Имаме само една планета”, наблегна тя. Предвид това ” постигането на неутралност по отношение на климата води до намаляване на потреблението на ресурси в настоящия момент”. Въз основа на постиженията на настоящия екодизайн “трябва да гарантираме, че подлежащите на ремонт, ремонтируеми и рециклируеми продукти стават норма”, обясни тя. За да се изпълни тази цел, “приемането на научно-базиран подход и по-конкретно на анализ на жизнения цикъл е ключов инструмент.”

„Със споделено общо правно основание държавите членки на ЕС да обединят усилията си на всички равнища”, Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, приключи кръглата маса и благодари на панелистите за техния ценен принос.

Гледайте пълния запис на събитието на този link.

http://www.applia-europe.eu/

Интервю на президента на АПИА пред Politico: Противоречиви разпоредби за екопроектирането

Г-н Peter Goetz, президентът на APPLiA, даде интервю на POLITICO относно последиците от националните инициативи за функционирането на единния пазар на ЕС.

Източник: Бюлетин politico PRO от 2 юни 2021 г.

Индустрията не е доволна от това, което счита за липса на съгласуваност при изготвянето на ново законодателство за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на продуктите. Peter Goetz, президент на APPLiA, лобито на производителите на домакински уреди в Брюксел, предупреждава, че “противоречивите разпоредби” ще затрудняи баланса на изискванията за устойчивост и безопасността на продуктите. Понякога стимулите за подобряване на повторната употреба, ремонти и рециклируемост на продуктите влизат в конфликт с изискванията за безопасност за ремонтирани продукти, той каза на Луиз. Той също така е загрижен и за националните инициативи за екодизайн, които се появяват в блока, което може да увеличи объркването.

Загриженост за единния пазар: Ако държавите прилагат различни регламенти относно това как да направят уредите в дома по-устойчиви, това би могло да създаде пречки пред свободното движение на стоки и да подкопае единния пазар според Goetz. Различаващите се правила са “малко бреме”, каза той, защото “трябва да развием технологията за малък пазар”. Например Франция въведе законопроект против отпадъци, който предвижда, че пералните машини трябва да включват филтър за пластмасови микрочастици от 2025 г. В крайна сметка, това се превежда като “допълнителен продукт, който потребителят трябва да плати”, каза той.

Занеси го на равнище ЕС: “Виждаме национални инициативи, като например, един тънък резервоар “, каза Goetz, добавяйки, че често са “добри концепции, добри идеи”. Но тези идеи трябва да бъдат утвърдени и обсъдени на ниво ЕС много по-бързо, за да се избегне разпокъсаността на пазара и да се даде възможност на промишлеността да се адаптира към новите правила. “Това, от което се нуждаем, не е трудно: европейско законодателство, хармонизирани норми.”

Нови бизнес модели: Друг начин за развитие на кръговата икономика е да се подкрепят нови бизнес модели като наем и схеми за обратно изкупуване, включително чрез “данъчни стимули”, според Goetz. Наемането улеснява изтеглянето на продукта от потребителя и контрол на повторната му употреба, обясни той. Ако това е направено правилно, то може да помогне на домакинствата с ниски доходи да си позволят повече енергийно ефективни продукти, които обикновено идват с по-висока цена, добави той.

http://www.applia-europe.eu/

Повишаване на устойчивостта на продуктите: определяне на пътя напред

В по-широката рамка на Зеления търговски механизъм на ЕС и плана за действие за новата кръгова икономика Европейската комисия обяви инициатива за устойчиви продукти, насочена към привеждане на всички продукти на пазара на ЕС в съответствие с техническите стандарти за устойчивост и по този начин годни за постигане на неутрална по отношение на климата, устойчива на ресурсите и кръгова икономика. Законодателната инициатива ще включва преразглеждане на Директивата за екодизайна, разширяване на нейния обхват извън свързаните с енергопотреблението продукти и допълнително действие за кръговата икономика.

APPLiA Europe, представляваща индустрията на домакинските уреди, бе поканена да се включи в онлайн конференцията, организирана от Lighting Europe, относно устойчиви продукти и бъдещето на екопроектирането. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, сподели вижданията и опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите и насърчава споделянето на по-устойчива практика сред европейските граждани.

“Разчитайки на повече от 20 години на прилагане, настоящата Директива за екодизайн се оказа изключително ефективен инструмент за регулиране на продуктите, за които първоначално е била проектирана”, започна Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Трябва да се възползваме от тази история за успех, без да отваряме съществуващото законодателство, а вместо това да разчитаме на специфичен за продукта и основан на факти подход”. „Всъщност приемането на една обща методология би могло да компрометира вече функциониращата система, която е в състояние сама по себе си да се справи с други въпроси, свързани с материалите и ефективното използване на ресурсите. Като се основава на това, паралелните законодателства трябва да се разглеждат за неенергийните продукти, за да се гарантира постигането на крайната цел за устойчивост”, каза г-н Фалчиони. „С оглед на това, приложимостта е ключов аспект на проблема, да бъде адаптиран и прилаган на база продукт по продукт”.

Необходими са съвместни усилия на всички равнища, за да се отговори по най-добрия начин. В действителност последното десетилетие регистрира нарастваща тенденция в световното търсене на по-ефективни и устойчиви продукти, за да се намали потреблението на енергия и ресурси. В този контекст трябва да гарантираме, че е въведена ефективна стратегия, която да превърне съществуващите предизвикателства във възможности за Европа и да постигне най-добре устойчивостта. С цел да подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който придружава потребителите от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите и показва постиженията на индустрията, както се основава на цифрови данни. За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/

Кръгови уреди: път през всеки етап от жизнения цикъл на продуктите

APPLiA с удоволствие стартира своя website Circular Appliances, цифрова платформа, която води през всеки етап от жизнения цикъл на домакинските уреди, от проектирането до крайната употреба и е насочена към показване на постиженията на сектора и насърчаване на по-устойчива култура сред европейските граждани.

Ефективното използване на ресурсите и материалите са водещи принципи на индустрията. Още

Тук започва всичко: уредите са кръгови по дизайн. Още

Промишлеността на ЕС за домакински уреди осигурява уреди, които улесняват живота ни, като пестят време, енергия и вода, като осигуряват чиста и здравословна домашна среда. През годините секторът поднови ангажимента си за постигане на кръгова стойност през целия жизнен цикъл на продуктите, като осигурява все по-високи стандарти за ефективност. За да разберете по-добре значението на кръговата икономика и за обществото, постигнатите досега от сектора резултати, новият уебсайт на APPLiA ще ви позволи да се впуснете в пътешествие през всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Въз основа на конкретни данни, реални примери и най-новите публикации, проекти и дейности, извършвани от Асоциацията за целта, уебсайтът на “Кръгови уреди” е създаден, за да ви позволи да откриете какво означава кръговратност за индустрията.

Индустрията консумира по-малко енергия по време на производството. Още

Повечето от енергията се консумира по време на фазата на използване. Като потребители ние сме отговорни за нашето въздействие върху модела на общественото потребление. Още

Всъщност, през всички етапи на живота на устройството се повишава цикличността на уредите: започва със суровини, следвани от дизайна на продукта, след което преминава през производство, употреба и консумация, ремонт, рециклиране и възстановяване. На този последен етап рециклираните отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат за целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински уреди или различни инструменти, включително пейки или велосипеди, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които навлизат в кръговата икономика: насочване към ефективността на суровините от източника, например чрез намаляване на количеството на използваните материали при създаването на продукти, повишаване на ефективността на устройствата по време на тяхната фаза на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за дълготрайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се очаква цяла нова гама от устойчиви алтернативи, като например модели продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Тези нови устойчиви стоки, услуги и предприятия, заедно с традиционните модели на продажби, могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.

Днес уредите са ремонтируеми. Още


Повече рециклирани отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторични суровини. Още

Чрез един завладяващ и интерактивен формат, уебсайтът на “Кръгови уреди” предлага на обществеността цялостен опит с възможност да се потопите във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта и да откриете как индустрията на домакинските уреди задвижва кръговия преход. Всичко това се основава на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”, което означава да се съберат всички обществени участници за постигане на по-амбициозни цели за кръговата икономика. С цел улесняване на изпълнението на програмата APPLiA обедини тези две взаимосвързани инициативи , “Кръгови уреди” и “Кръгова култура”, в един цялостен инструмент, като предостави няколко подкрепящи информация и насочва гражданите на ЕС чрез по-устойчиво поведение.

За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/