Бета версия на базата данни SCIP

Бета версията на базата данни на ECHA е достъпна за тестване.

Във връзка с измененията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH) ECHA (European Chemical Agency, Европейската агенция по химикалите) работи по създаването на база данни съгласно чл. 9.1, б.“и“ от Рамковата директива за отпадъците. Агенцията планира да пусне първата прототипна версия на базата данни на SCIP (Substances of Concern In Аrticles as such or in complex objects(Products)) до края на октомври 2020  г. Бета-инструментът на базата данни ще бъде отворен до пускането на първата прототипна версия.

На последните две уеб срещи на It-User Group са получените мнения от няколко заинтересовани страни. Цялата необходима информация за започване на тестването на бета версията на SCIP може да бъде намерена на линка: https://echa.europa.eu/de/scip-prototype.

Публикуван е новия План за действие за Кръговата икономика

Европейската Комисията обявява Плана като един от основните градивни елементи на Европейския зелен договор — новата програма на Европа за устойчив растеж.

New CEAP

С мерките по целия жизнен цикъл на продуктите, заедно с новия план за действие, Комисията има за цел да направи икономиката на ЕС подходяща за зелено бъдеще, да засили конкурентоспособността на ЕС, като същевременно опазва околната среда и предоставя нови права на потребителите. Този нов план се основава на работата, извършена от 2015 г. насам, и е насочена към проектирането и производството на кръгова икономика, с цел да се гарантира, че използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. Комисията се стреми планът и инициативите да бъдат разработени с активното участие на бизнеса и общността на заинтересованите страни.

В плана са представени мерки за:

 1. Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство относно устойчивата политика в областта на продуктите, за да се гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС продукти са предназначени да издържат по-дълго, по-лесно се използват повторно, ремонтират и рециклират и да включат възможно най-много рециклирани материали вместо първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното остаряване ще бъде преодоляно и унищожаването на непродадени дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 2. Предоставяне на повече права на потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможността за поправяне и дълготрайността на продуктите, за да им помогнат да направят екологично устойчив избор. Потребителите ще се възползват от истинско “право на поправка”.
 3. Акцент върху секторите, които използват най-много ресурси и в които потенциалът за кръговост е висок. Комисията ще започне конкретни действия по:
 • електроника и ИКТ – кръгова инициатива за електроника, която да има по-дълъг живот на продуктите, и ще подобри събирането и третирането на отпадъците от употреба – батерии и превозни средства
 • батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка за батериите за повишаване на устойчивостта и увеличаване на кръговия потенциал на батериите
 • опаковки – нови задължителни изисквания за това, което е разрешено на пазара на ЕС, включително намаляването на (прекаленото)опаковките
  пластмаси – нови задължителни изисквания за рециклирано съдържание и специално внимание към пластмасовите микрочастици, както и биоразградимите пластмаси
 • текстил – нова стратегия на ЕС за текстила за засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и за насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилни изделия
 • строителство и сгради – цялостна стратегия за устойчиво
  изградена околна среда, насърчаваща принципите на кръговост на сградите
 • храни – нова законодателна инициатива за повторно използване на опаковки за еднократна употреба съдове за хранене и прибори за хранене от продукти за многократна употреба в услугите за хранене
 1. По-малко отпадъци. Акцентът ще бъде поставен върху избягването на отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, които се ползват от добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи установяването на хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране в целия ЕС. Планът за действие също така представя редица действия зас цел свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за борба с незаконните превози.

Пълния текст на Плана за действие и Приложението към него

 

Обръщение на производителите на домакински електроуреди в България относно кризата, предизвикана от COVID-19

В тази безпрецедентна ситуация, в която се намират България и целият свят, браншът на домакинските електроуреди в България призовава българското правителство да предприеме всички необходими мерки да подкрепи българския бизнес и да не позволи неговия колапс.

Искаме да обърнем внимание на факта, че всичко в икономиката е взаимно обвързано. Всички сектори в икономиката на страната вече са сериозно засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, но големият удар предстои. Браншът на домакинските електроуреди ежедневно търпи загуби от нарушени доставки при вноса и износа на суровини и продукти, създаващи невъзможност за изпълнение на договорни поръчки, вследствие на което фирмите търпят санкции; от затваряне на търговските обекти; отсъствия на персонала; загуба на клиенти; провалени изложения; блокирани инвестиционни проекти и др. За всички е ясно, че загубите ще растат с развитието на кризата.

Съкращаването на икономическата дейност на предприятията ще доведе до прекратяване на редица договорни отношения и освобождаване на персонал, което ще рефлектира в свиване на потреблението, спиране на икономическия растеж и ще породи остри социални проблеми.  Тези и други последици ще окажат неблагоприятно въздействие върху бързото овладяване на икономическата ситуация след нормализиране на положението. В този смисъл предприетите от правителството мерки трябва да обхващат всички сектори на икономиката. Те трябва да са спешни, ефективни, да се приложат на национално ниво и да защитят всички браншове и техните служители.

Най-големият приоритет в тези условия са запазването на живота на хората и тяхната работа.

Препоръчваме няколко мерки, с които държавата да се ангажира, за да се съхранят функционирането на българската икономика и работните места.

– Държавата да поеме заплатите и осигуровките на служителите, които обстоятелствата ще изискат да бъдат съкратени или да излязат в неплатен отпуск вследствие на кризата;

– Да се намалят данъците и таксите за бизнеса и гражданите за периода на кризата и да се удължат сроковете за безлихвеното им плащане. Някои държави обявиха нулеви данъчни периоди. Подобни мерки може да изглеждат крайни, но настояваме правителството да обсъди сериозно възможността те да се приложат в България;

– Държавата да поеме осигурителните вноски на работодателите за периода на кризата;

– Банките да предоставят гратисен период за обслужване на кредитите.

Предложените мерки не са изчерпателни. Антикризисният план на правителството трябва да бъде изработен с участието на всички заинтересовани страни.

Междувременно призоваваме към гражданска отговорност, спазване на кризисните мерки на правителството и солидарност.

Надяваме се, че гласът на българския бизнес, в това число и на бранша на домакинските електроуреди, ще бъде чут и всички нужни действия за спасяване на българската икономика ще бъдат превърнати в реалност в най-кратки срокове.

 

APPLiA България

APPLiA Bg Members Logo

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове,  APPLiA България помага за развитието на сектора като значим  икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и непряка заетост в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове,  APPLiA България помага за развитието на сектора като значим  икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и непряка заетост в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

Новият енергиен етикет: цветна дъга от A до G

APPLiA стартира своя уебсайт за новия енергиен етикет: “Обслужване на едно гише” за потребителите, търговците и доставчиците, които искат да бъдат в крак с промяната.

Барометърът на Европейската комисия от 2019 г. относно отношението към енергийната политика казва всичко: европейците широко считат енергийния етикет като инструмент за вземане на информирани решения за покупка. 8 от 10 европейски граждани познават енергийния етикет и се консултират с него, когато купуват домакински уреди.

Енергийният етикет се променя. От март 2021 г. ще бъдат видими нови енергийни етикети за всички европейски потребители в магазините и онлайн. Етикетите с преобразувана скала – от А до G – първоначално ще се прилагат за 5 групи продукти: съдомиялни машини, перални машини и перални/сушилни машини, хладилници и фризери, лампи и електронни дисплеи. В днешно време всички домакински уреди, предлагани на пазара, са изключително ефективни и там, за да осигурят на потребителите най-добрите резултати и най-доброто използване на ресурсите. Тази актуализация позволява показване на най-новите иновативни решения и най-съвременни технологии, разработени от индустрията за домакински уреди.

APPLiA ви води през тази промяна. “www.theenergylabel.eu  е едно гише, предназначено за потребителите, търговците и доставчиците”, каза Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, “който иска да обедини цялата актуална информация за новия енергиен етикет”. На разположение днес на английски език, скоро ще бъде преведен и на останалите на европейските езици, за да бъде удобен инструмент за всички европейци. Данни, които да имате предвид, страници за всеки един домакински уред, обяснение на смисъла на новите икони, отговори на вашите въпроси, достъп до съответните законодателни източници. Сайтът дава и преглед на новия вид на енергийния етикет – по-специално QR кода на етикета ще позволи на потребителите да получат допълнителна информация за уреда, от който се интересуват, като просто го сканират със смартфон.

Уебсайтът на APPLiA е информативен инструмент, който подпомага всички заинтересовани страни за тази промяна, за да помогне на всички да овладеят новия енергиен етикет.

Посетете и споделете уебсайта: www.theenergylabel.eu.

http://www.applia-europe.eu/

 

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

На страницата на Министерския съвет, в Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците и мотивите към него.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се изпълняват одобрените мерки по Решение № 704/05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като административни услуги в областта на управление на отпадъците се привеждат в съответствие с Административно-процесуалния кодекс. Намалява се срокът за утвърждаване на работен лист от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) от 30 дни на 14 дни, както и срокът за издаване на становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване, премахват се несъответствията в заявленията за услуга с определеното в чл. 29, ал. 2 от АПК съдържание. Също така с проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.

Текстовете на проекта и мотивите:

Коментари и становища се очакват до 28.03.2020 на Потребителския вход на страницата.

Енергийно етикиране: Измерените и Декларирани стойности

APPLiA забеляза несъответствие на новите продуктовите регламенти за енергийно етикетиране с рамковия регламент по отношение на измерените и декларирани стойности, а също така и между отделните делегирани актове.

APPLiA е подала искове пред Общия съд на ЕС за частично анулиране на актовете за енергийно етикетиране на регламентите за хладилни уреди, перални, перални със сушилни, съдомялни и осветителни тела.

 За информация прессъобщението

Преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода

На страницата на ЕК за преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода е публикувана презентацията за срещата на работна група WG4 „Водоподгреватели за отопление и вода“.

Презентацията обхваща преглед на проучванията, завършени 2019:

 • Специфични за технологията гранични стойности (постепенно отпилотен пламък)
 • Определения + екодизайн/етикетиране на приложното поле
 • Буферни съдове за съхранение на топла вода (стандарти за изпитване и др.)
 • Включване на PFHRD (Passive Flue Heat Recovery Device or Technology)
 • Принос на соларни устройства
 • Ефективност на загряване на водата в единен (WH) регламент

Презентацията можете да намерите ТУК