Интервюта с APPLiA: CBAM, Механизъм за корекции на въглеродните емисии

Ето и втория епизод от поредицата от кратки дигитални интервюта на APPLiA. В този формат експертите отговарят на въпроси и обсъждат гледната точка на сектора на домакинските уреди по ключови теми за ЕС. Идеята е да се захранва дебата чрез докладване на опита от сектора. Да продължим с CBAM.

Гледайте второто дигитално интервю на APPLiA тук.

След първия епизод на новоразработените дигитални интервюта APPLiA започва кратко интервю със специалиста по политиките за Дигитални технологии и Конкурентоспособност Еоин Кели в Асоциацията, като обсъди механизма за коригиране на въглеродните емисии, както беше предложен от Европейската комисия.

“Предвиждаме някои предизвикателства при прилагането на механизма. От една страна, сме загрижени за въздействието върху конкурентоспособността на промишлеността”, обясни г-н Кели, когато генералният директор на APPLiA попита за последиците от прилагането на CBAM.

За да бъде използван, CBAM трябва да бъде прилаган не само върху суровините, но и върху крайните продукти, така че да се избегне вносът в ЕС да бъде по-конкурентен от продуктите, произвеждани в ЕС. Данъкът само върху суровините би стимулирал европейските производители да преместят заводите си от Европа. Това би означавало по-малко работни места в Европа и влошаване на изместването на въглеродни емисии, което е проблемът, който Комисията на ЕС искаше да се справи на първо място.

Как да накарате CBAM да работи: Ангажирайте други световни лидери, като на Китай и САЩ в многостранен подход, който е в съответствие с правилата на СТО. “Трябва да бъдем лидери в демонстрирането, че можем да постигнем целите в областта на климата и да поддържаме конкурентоспособността на ЕС”, заключи Еоин Кели.

Това и много други е обхванато от това второ цифрово интервю, достъпно на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: постигане на баланс между безопасността и иновациите

Информация от уебинар “Изкуствен интелект в дигиталната епоха”, състоял се на  21. април 2021 г.

На 21. април 2021 г Европейската комисия публикува Регламента относно европейския подход към изкуствения интелект, който проправя пътя за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като същевременно се придържа към основните правата и ценностите на ЕС. В същия ден APPLiA беше домакин на група от експерти, които обсъдиха темата.

Както вече се предприема от други международни участници, надпреварата за ИИ е глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “надпревара, която ЕС не може да пропусне”, започна евродепутатът Мария да Граса Карвальо, член на ЕНП и на Специалната комисия по изкуствен интелект в дигиталната ера (AIDA), както и ключов говорител на уеб сайта на APPLiA , като на настоящия етап се хвърлят светлина върху основните силни и слаби страни на плана за действие на Европа. “Необходима е повече гъвкавост и опростеност за промишлените отрасли на ЕС. Прекомерното регулиране рискува да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации”, продължи членът на ЕП Карвальо, като подчертава значението на ролята на институциите на ЕС за постигане на правилния баланс между правата на човека и правото на иновации в областта на технологиите.

През последните години изкуственият интелект се превърна в област от стратегическо значение и основен двигател на икономическото развитие. За да може Европа да остане начело на тази технология, г-жа Felicia Stoica, заместник-началник на отдел на Европейската комисия – ГД “Развитие” беше първият панелист, който постави сцената за обсъждане. “Постигането на справедлив баланс между безопасността и иновациите беше основният прерогатив на наскоро представеното предложение”, обясни тя относно пакета за изкуствен интелект. “С настоящия документ се стремихме да внесем правна яснота в обхвата и определенията на Директивата за машините, като същевременно се разглежда рискът, който цифровите технологии могат да донесат, и да създадат съгласувано взаимодействие между новата законодателна рамка и Регламента относно машините.”

От името на сдруженията на потребителите г-жа Киара Джованини, главен мениджър “Политика & Иновации” в ANEC – Европейският потребителски глас в стандартизацията, подчерта колко е важно да се възприеме ориентиран към човека подход към изкуствения интелект. “ИИ е средство, а не край”, започна тя, “Европейските ценности и принципи следва да останат основни за гарантиране на правилното справяне с асиметрията между потребителите и отраслите на равнището на вземане на решения.” Много нововъзникващи рискове са свързани с продукти и услуги, свързани с ИИ, като се призовава за всеобхватна законодателна рамка и нов политически подход, основан на изчислените стандарти и оценки.

Защо за индустрията за домакински уреди е от решаващо значение за да се определи общо определение за ИИ? Eoin Kelly, Специалист на APPLiA по дигитална и политика на конкурентоспособността, даде на публиката преглед на ключовите аспекти на дебата. “Европейските потребители са разбирали ИИ, повлияни от научна фантастика и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители”, обясни той, “поради тази причина общо определение на ИИ би осигурило правна сигурност на производителите и регулаторните органи, както и на други.” Като има предвид това, г-н Kelly изтъкна, че “изграждането на европейска среда за иновации изисква разширяване на финансовите инструменти за ИИ; свободата на научните изследвания и иновациите в съответствие с европейските конкуренти и най-вече правната сигурност в рамките на напълно хармонизирана рамка на ЕС.”

“ИИ е само едно от многото съществуващи приложения днес”, заяви генералният секретар на AIOTI – Алианса за иновации в интернет на нещата, “Важното е да се гарантира, че всички технологии могат да работят заедно в един континуум и в разгръщането на компютърните технологии.” В тази връзка “инвестирането в научноизследователска и развойна дейност трябва да бъде ключов приоритет на европейските институции”, заключи той.

Закривайки панела, г-н Антоан Ларпин, представител по държавните въпроси в Panasonic Европа, подчерта важността на договарянето на общо определение на ИИ, което да позволи правна сигурност на всички равнища. “От основно значение е да се вземе предвид използването и контекста на приложенията на ИИ, за да се оценят най-добре всички рискове и възможности, които са включени”, посочи той. В допълнение към това “прилагането на договорените стандарти е ключово за успешното привеждане в действие на правните изисквания, от принципите до практиката.” За да може Европа да се превърне в център за изкуствен интелект, “трябва да се присъединим към глобалната дискусия и да изградим мостове с най-добрите играчи на арената”.

Със съвместно предложение да се оформи ИИ в Европа като основа на “достоверни иновации”, Паоло Фалчиони, директорът на APPLiA закри уебинара и благодари на панелистите за техния ценен принос.

Вижте

Вижте пълния запис на уебинара на този ТОЗИ ЛИНК                                             

http://www.applia-europe.eu/

Присъединете се към уебинара на APPLiA за изкуствения интелект в дигиталната ера

Целта на уебинара е да се разбере перспективата на институциите на ЕС за това как иновациите могат да бъдат насърчавани от промишлеността, като същевременно остават съгласувани с европейските ни ценности. Тя ще събере също така секторни позиции и препоръки от съответните индустрии за едночасова дискусия относно бъдещето на изкуствения интелект в цифровата ера.

Повече за уебинара и как да се регистрирате за участие на страницата на APPLiA Europe или на https://www.eventcreate.com/e/artificialintelligenceinthedigitalage

http://www.applia-europe.eu/

Нов електронен портал Access2Markets

Европейската комисия разработи нов електронен портал Access2Markets, който обединява и разширява информацията, съдържаща се в поддържаните доскоро База данни за достъп до пазара (Market Access Database) и База данни EU Trade Helpdesk.

Аccess2Markets  е наличен на адрес https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/ и има за цел да осигури лесен достъп за всички износители и вносители в Европейския съюз до подробна информация за условията за износ / внос в трети  страни и в Съюза. Новият портал съдържа информация за: прилагани мита и данъци; митнически процедури; правила за произход; пречки пред търговията; изисквания към продуктите; статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света;  практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства за внос/износ на стоки и услуги; уроци; търговска терминология; видео-препоръки на успешни малки и средни предприятия, които осъществяват външнотърговска дейност. Освен това порталът разполага с инструмент за прилагане на правилата за произход /ROSA/, който обяснява правилата и предлага подробен контролен списък за определяне на произхода на конкретен продукт. Не на последно място, порталът поддържа формуляр за докладване на бариери пред търговията, прилагани от страни извън Европейския съюз и  формуляр за докладване на нарушения на ангажименти в областта на устойчивото развитие, произтичащи от сключени от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни или нарушения на правилата, свързани с прилагането на Общата система за преференции. Чрез двата формуляра, може да се докладва директно на Европейската комисия за бариери пред търговията, прилагани от страни извън ЕС или за нарушения на договорености, свързани с устойчивото развитие или на правилата по Общата система за преференции.

През последните месеци Европейската комисия организара множество семинари за популяризиране и разясняване на възможностите на Access2Markets във всички държави членки като събитията се провеждат на официалния език на съответната държава.

На 28 април 2021г. от 9 до 13 часа (българско време) ще се състои дистанционен семинар за практическото използване на електронния портал Access2Markets.

Семинарът ще се проведе на български език и е предназначен преди всичко за българските бизнес организации и предприятия.   Участието е безплатно.

За участие е необходима предварителна регистрация, която следва да бъде направена на следния адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Access2Markets_Workshop_Registration_210428

Непосредствено преди семинара, на регистрираните лица ще бъде изпратен линк за връзка чрез платформата WebEx. 

Технически изисквания за осъществяване на достъпа чрез платформата WebEx:  наличие на компютър, свързан с Интернет и браузър  (например Microsoft Edge или Google Chrome). 

SCIP – обработка на досиетата за нотификация с над 1 000 компонента

Поради технически ограничения ECHA не е в състояние да обработва досиетата за нотификация с над 1 000 компонента на SCIP. От края на април нататък техническата надстройка до портала за подаване на заявления на ECHA ще информира потребителя, че тези досиета не могат да бъдат обработени поради големия брой компоненти, включени в досието, и подаването им ще бъде неуспешно.


За досиета с повече от 1 000 компонента, подадени преди 26 март 2021 г., ECHA ще се свърже с подателите, за да обсъди евентуалните опасения и да подкрепи повторното представяне, като вземе предвид препоръките в ръководството за потребителя “Requirements for SCIP Notifications” (“Изисквания към нотификациите в SCIP”) и “Key tips for successful SCIP notifications” (“Основни съвети за успешни нотификации в SCIP”), за да се гарантира успешно подаване. Ако използвате подаването на информация от системата към системата (S2S), трябва също да приведете вашите ИТ системи в съответствие с изискванията, посочени в ръководството за потребителя и ключовите съвети.

Забележка: Броят на компонентите е технически определен като брой документи в IUCLID.

Съвети за успешна системна интеграция

Погледнете актуализирания системен (S2S) сервизен материал. Той предоставя препоръки и добри практики за успешна интеграция на S2S. Ще намерите съветите за успешна интеграция в Приложение Б, Страница 30.

Information on system-to-system submission for industry

(Информация за подаването на данни S2S за промишлеността)

Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г., така че Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия (BEIS) ще поеме отговорността за определяне на стандарти и за разработване на политика за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението (ЕРГ) в Обединеното кралство. BEIS, заедно с Defra , възложи на ICF да предприеме този изследователски проект (ICF study on ecodesign for energy related products), за да помогне за подпомагане на бъдещите приоритети на Обединеното кралство за свързаните с енергопотреблението продукти (ErP). BEIS се фокусират върху енергийната ефективност и т.н., докато фокусът на Defra е върху материалната ефективност.

Целта на проучването е да се идентифицират екологичните ефекти (т.е. продукти, които имат пряко или косвено въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба), които имат най-голямо въздействие върху околната среда, като се вземат предвид по-специално техният принос за намаляване на въглеродните емисии и ресурсите и имат най-голям потенциал за подобряване на екологичните си показатели.

Към този момент проучването идентифицира кратък списък на продукти/групи продукти (short list of products/product groups), които според него могат да бъдат предмет на допълнително ErP законодателство. Проучващата група разглежда по-нататъшното намаляване на този кратък списък, преди констатациите в нея да бъдат докладвани за резултатите от политиката на BEIS и за определянето на периода между юли и септември тази година. След това те ще информират индустрията през 2022 г. за впечатленията си от констатациите.

Въпреки че на този етап те се разглеждат като екопроектиране, стремeжа e да следят отблизо и въпросите, свързани с кръговата икономика, като например възможността за ремонт и дълготрайност и да ги прилагат като хоризонтални мерки.

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.

Новият енергиен етикет на ЕС: много повече от енергийната ефективност

От този 1-ви март, съдомиялни машини, перални, перални, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.

Това е четвъртият път, когато енергийният етикет на ЕС е ревизиран от създаването си през 1994 г. Според Специалното Проучване 492 на Евробарометър над 79 % от потребителите разчитат на него при закупуването на домакински уреди. Въз основа на нарастващото търсене на енергоспестяващи продукти, компаниите производители продължиха да инвестират в нови технологии за разработване на по-ефективни и усъвършенствани уреди.

Предвид непрекъснатите иновации в изделията повечето продукти понастоящем са класирани в най-високите класове, Европейската комисия счита, че е необходимо да се направи такава скала на класификацията, че да се предостави на потребителите подлежаща на разпознаваема и съпоставима информация относно потреблението на енергия, работните показатели и други съществени характеристики на домакинските уреди.

Гледайте анимационния видеоклип на APPLiA за новия енергиен етикет.

С въвеждането на QR код, потребителите могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта, като просто го сканират със своя смартфон. Данните се съхраняват и са достъпни за всички граждани на ЕС в европейския регистър EPREL (Европейски регистър за енергийно етикетиране на продуктите).

За да се улесни преходната фаза към новия етикет, APPLiA създаде обширен и подробен уебсайт, предназначен за дилъри, доставчици и потребители, като събра цялата актуална информация за новия енергиен етикет www.theenergylabel.eu. Сайта е достъпен на 16 езика и предлага информация за продукт по продукт в интерактивно пространство за всички въпроси, които може да имате.

APPLiA подкрепя институционалните програми, стартирани от Европейската комисия:  BELT и LABEL 2020.

За повече информация можете да прочетете пълния текст съобщението за пресата.

Допълнителна информация можете да намерите в нашата инфографика:

http://www.applia-europe.eu/

Дни на промишлеността на ЕС 2021

“Може ли единният пазар на ЕС да бъде стимул за възстановяването?” – това бяха въпросите към участниците в пленарната сесия на Дните на Промишлеността на ЕС 2021 г., на която беше обсъден единният пазар на промишлените екосистеми.

Питър Гьоц, президент на APPLiA и изпълнителният директор на ББХ, се съгласи с най-често избрания отговор “Да”, той, единният пазар ще играе тази роля. “Пазарът на ЕС е се ползва с доверие и това е неговия основен актив, а именно единен пазар.” обясни той. В момента има пропуски, които възпрепятстват гладкото функциониране на системата, както за утвърдени предприятия и с по-голямо въздействие за по-малките предприятия.

Nüwiel, стартиращ бизнес, който разработва интелигентни електро-транспортни решения за логистика, направи списък на предизвикателствата, с които се сблъскват, за да процъфтяват идеите им, сред които е липсата на инфраструктури, различни закони в страните от ЕС и липсата на регулации за нови продукти.

Докато споделят опита на съответните си сектори, панелистите се съгласиха, че стандартите следва да се разглеждат още в началото на разработването на продукти. В този смисъл сега трябва да мислим по стандартите, необходими за постигане на ефекта от зелените и цифровите преходи.

“При изготвянето на политиките европейският подход следва да бъде водещ принцип” продължи г-н Гьоц “и трябва да бъдем по-бързи и да си сътрудничим повече на най-ранните етапи.” Липсващата или извънвремева система за публикуване на стандартите в Официален вестник на ЕС е един от основните пропуски на настоящата система, като посочва APPLiA в своята White Paper on Standardisation. Публикуването в списъка стандарти са европейски актив и дават възможност за гладко функциониране на Единния пазар. Да го кажа по друг начин, да го мислим като за скорост, най-голямата. С по-малки предавки около него, държавите-членки, двигателят работи правилно само ако всички предавки вървят в една и съща посока по координиран начин. Липсващото парче тук е навременното изброяване на стандартите. Това важи и за пазара на ЕС, ако се следва европейски подход и процесът се рационализира.

http://www.applia-europe.eu/

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домакински уреди в Третия бизнес форум на ООН за околната среда, високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

Как домакинските уреди могат да допринесат за устойчивият начин на живот и ангажиментът за ефективно използване на ресурсите за устойчива градска среда? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домашно оборудване в Третия бизнес форум на ООН за околната среда (UN Science Policy Business Forum on the Environment), високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

“Всеки от нас може да направи разликата”, отвори Паоло Фалчиони. “Вземете примера със съдомиялните машини. Съдомиялната машина използва около една десета от водата и половината от енергията, която би изисквала ръчно миене,” продължи той “и това ни води до необходимостта да използваме вече наличните технологии”. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 55% от домакинствата в Европа не притежават миялна машина. И най-важното е, че има значителен пропуск в степента на навлизане на държавите в Европа. “Трябва да работим за преодоляване на съществуващите различия и това е мястото, където иновативни бизнес модели като проектите Papillon Project и Smartloop, носят своята добавена стойност за подобряване на нашите резултати за устойчивост”, обясни г-н Фалчиони.

Кръговатаността също върви успоредно с темата за устойчивостта. Преминаването към кръгова икономика би осигурило ползи, като например намаляване на натиска върху околната среда, подобряване на ефективното използване на суровините, стимулиране на иновациите и стимулиране на икономическия растеж, като по този начин се предоставя услуга на цялото общество. “Като сектор, нашата цел е да се стремим към кръговост на всички етапи за всички наши продукти”, коментира Паоло Фалчиони. Всъщност кръговия модел води до отговорни модели на производство и потребление. Гражданите и околната среда ще се възползват от продукти, които са все по-дълготрайни, повторно използваеми, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни.

В тази рамка многостепенното и междусекторното сътрудничество е от ключово значение за постигането на по-устойчива трансформация на градовете в цяла Европа и в крайна сметка за използване на по-интегрирано и приобщаващо решение за всички.

http://www.applia-europe.eu/